Loovterapeut

Prindi Loovterapeut
 • Olulised momendid

  Loovteraapia on psühhoterapeutiline teraapia, milles kasutatakse suhtlus-, eneseväljendamis-, mõjutus- ja diagnostilise vahendina loomingulist tegevust. Kuigi spetsialiseerumised – kunsti-, muusika-, tantsu- ja liikumis- ning draamateraapia – töötavad erinevate kunstimeediate kaudu, on terapeutilise töö põhimõtted, eesmärgid ja sihtgrupid sarnased.

  Loovteraapia on tervishoiu eriala. Loovteraapias toimib kolmiksuhe – klient-terapeut-kunstimeedia (kunst, muusika, tants ja liikumine, draama).

  Loovterapeudi töö on äärmiselt vajalik ja vastutusrikas, sest võimaldab suhtlust ka neil juhtudel, kui verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, mittesoovitud või võimatu ning võimaldab kliendi loomingulise käitumise kaudu saada täiendavat informatsiooni tema seisundi hindamiseks. Loovteraapia loob kliendile võimaluse oma loominguliste tööde kaudu avastada oma tugevusi ja ressursse ning jõuda edasiviivate lahendusteni.

 • Töö iseloom

  Reeglina on tegu põhitöökohaga, sest loovterapeudi amet eeldab suurt pühendumist.
  Loovterapeut kasutab oma töös kunste (kunst, muusika, tants ja liikumine, draama) vastavalt oma spetsialiseerumissuunale ning erinevaid töövõtteid vastavalt teraapia eesmärkidele. Eesmärgiks võib olla loomingulise tegevuse kaudu kirjeldada kliendi seisundit, arengulisi vajadusi, käitumismustreid, toetada klienti haigusega kohanemisel ja vaimse tervise probleemidega toimetulekul, kooli-, pere- ja suhteprobleemidele lahenduste leidmisel, aidata avastada loovust, tugevusi ja ressursse, katsetada uudset käitumist, tuua kunstide kaudu lohutust.

  Loovterapeut valib kliendile sobiva tööviisi, kas individuaal-, diaadi- (nt laps koos vanemaga) või rühmateraapia.
  Loovterapeut teeb koostööd teiste spetsialistidega, nõustab ja vajadusel kaasab teraapiasse kliendi lähedasi ja teisi asjasse puutuvaid isikuid. Loovterapeut suhtleb viisakalt ja eetiliselt. Loovterapeut järgib oma töös eriala eetikakoodeksit (http://www.loovteraapiad.ee/eetikakoodeks.html).
  Töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv, nõuab head koostöö- ja suhtlemisoskust. Loovterapeut puutub kokku emotsionaalsete ja füüsiliste ohuteguritega, tal peab olema valmisolek toimimiseks tavapärasest erinevates olukordades.

 • Töötulemus

  Loovterapeudi töö tulemusena paraneb kliendi toimetulek, töö- ja õppimisvõime, terviseseisund. Loovteraapia soodustab ka oskust ja julgust ennast loominguliselt väljendada.

 • Töökeskkond

  Loovterapeut võib töötada erinevates asutustes – lasteaias, koolis, haiglas, rehabilitatsiooniasutuses, hoolekandeasutustes, vanglas, nõustamis- ja psühhoteraapiakeskustes, erapraksises, samuti oma eriala õppejõuna.
  Tööaeg on paindlik ja tuleneb asutuse eripärast.

  Tööruum on eraldi asetsev, mitteläbikäidav, sobiva akustika ja hea heliisolatsiooniga, avar, hea valgustuse (sh loomuliku valgusega) ja ventilatsiooniga. Tööruumides on spetsialiseerumissuunast lähtuvad töövahendid (kunstivahendid, muusikainstrumendid, pallid, kangad jne), peab olema kraanikauss, WC ja dušš. Tööruum on ligipääsetav ja sobiv ka puudega inimestele.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Loovterapeudil on vähemalt magistrikraad oma erialal.
  Loovteraapia erialal töötavad loominguliselt aktiivsed inimesed, kes on huvitatud tervisest ning kunstide rakendamisvõimalustest tervise ja toimetuleku toetamiseks, neil jätkub püsivust ja järjekindlust viia läbi uurimistööd ning oskust tunda rõõmu lihtsatest asjadest ja väikestest edusammudest.

  Loovterapeudiks saab õppida Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate magistriõppes. Magistriõppesse sisseastujal on bakalaureusekraad kunstiteraapiates või bakalaureusetaseme haridus soovitavalt tervisevaldkonnas, psühholoogias, sotsiaalpedagoogikas, eripedagoogikas, noorsootöös või loomingulisel erialal. Sisseastumisel peab olema ettevalmistus tervise, psühholoogia, teadusliku uurimistöö ning spetsialiseerumissuuna loomingulises valdkonnas.
  Kunstiterapeut oskab kasutada erinevaid kunstimaterjale, valdab visuaalkunsti tehnikaid ja omab teadmisi kunstisuundadest ja kunstiajaloost.

  Muusikaterapeut oskab mängida mitut pilli, laulda, improviseerida, omab teadmisi muusika psühho-füsioloogilisest toimest ja muusika valiku põhimõtetest.
  Tantsu- ja liikumisterapeut valdab mitmekülgset liikumisrepertuaari ja improviseerimisoskust, oskab liikumise kaudu suhelda ning liikumist analüüsida.
  Draamaterapeut omab head verbaalse eneseväljenduse ja rühma juhtimise oskust, on loov, hea intuitsiooni ja kujutlusvõimega, valdab erinevaid draama tehnikaid.

  Loovterapeudi olulised omadused on usaldusväärsus, empaatilisus, kannatlikkus, pingetaluvus, iseseisvus, paindlikkus, suhtlemis- ja koostöövalmidus, võime kriitiliselt mõelda, planeerida, analüüsida ja eesmärgistatult tegutseda, kahtlemata ka hea füüsiline vorm.
  Töö on emotsionaalne ja pingeline, seetõttu on väga vajalik eneseregulatsioon – oskus hoida enda vaimset ja füüsilist tervist ning kaitsta end läbipõlemise eest.

 • Haridus ja väljaõpe

  Loovterapeudil on erialane magistritaseme haridus. Tallinna Ülikoolis saavad kunstiteraapiate magistriõppe lõpetajad kraadi terviseteaduses. Kunstiteraapiate õpe hõlmab psühholoogia, tervise ja heaolu, loovuse ja teadusliku uurimistöö aineid ning loominguliste ja terapeutiliste oskuste omandamist oma spetsialiseerumissuunal. Õppekava sisaldab suures mahus erialast praktikat, mis annab töökogemuse erinevate sihtgruppidega.

  Töökeskkonnas kasutatava keele oskus peab olema vähemalt C1 tase. Kuna suur osa erialakirjandust on inglise keeles, tuleks erialase teksti mõistmise tasemel osata ka seda.

 • Töövõimalused

  Vajadus loovterapeutide järele on Eestis suur. Loovterapeut võib töötada lasteaias, koolis, haiglas või rehabilitatsiooniasutuses, hoolekandeasutustes, vanglas, nõustamis- ja psühhoteraapiakeskustes, erapraksises, samuti oma eriala õppejõuna.
  Suuremates linnades on võimalik saada täistöökoht ühte asutusse, väiksemates kohtades on võimalik luua täiskoormus mitme asutuse baasil.

 • Sissetulek, soodustused

  Sissetulek vastab psühholoogide, psühhoterapeutide palgamäärale, haridusasutuses pedagoogi palgamäärale.
  Haridusasutuses töötades on soodustuseks 56-päevane suvepuhkus, sest haridusasutused on suvel puhkusel.

 • Karjääritee

  Eestis on loovterapeutidel üks kutsestandard – tase 7, mis hõlmab kolm spetsialiseerumist – visuaalkunstiteraapia, muusikateraapia, tantsu- ja liikumisteraapia.

 • Lisateave

 • Lähedased ametid

  Psühholoog

  Eripedagoog

  Tegevusterapeut. • Tegevusterapeut aitab häirunud tegevusvõimega isikutel arendada neid võimeid ja oskusi, mis on vajalikud igapäevategevuses toimetulekuks või aitab kohandada tegevusi vastavaks inimese võimetele.• Tegevusterapeudi t&ou...

  Loe täpsemalt »

  Psühhoterapeut