Loots

Prindi Loots
 • Olulised momendid

  • Loots on sadama või lootsimise piirkonna veeala tundev laevajuht, kes annab kaptenile nõu sadamasse sisse- ja sadamast väljasõidul ning sadamavetes ümbersildumisel.
  • Lootsimist vajavad laevad jõuavad sadamatesse ööpäev läbi ning sadamalootsil tuleb mõnikord töötada ka öösiti ja puhkepäevadel.
  • Lootsina töötamiseks peab olema laevajuhi diplom ja sooritatud lootsieksam.
 • Töö iseloom

  Loots on kohalikku veeala hästi tundev laevajuht, kes on kapteni nõuandja laeva juhtimisel sadamasse sisse- ja sealt väljasõidul.

  Lootsid võivad töötada nii sadamas (sadamalootsid) kui ka riigi määratud kohustuslikus lootsimise piirkonnas (merelootsid). See on piirkond, kus navigeerimine on suhteliselt keeruline (kitsused, kanalid, sadama reid, ankurdamisalad jne).

  Loots tunneb lootsitava piirkonna merepõhja ja muid (ka ilmastikust johtuvaid) olusid ning annab sadamat külastavate laevade kaptenitele õigel ajal nõu laeva manööverdamiseks. Lootsimine on sadamates, nende lähistel ja vahel laevadele seadusega ettenähtud kohustus. Eraldi lootsi ei ole vaja vaid juhul, kui laeva kapten ja vanemtüürimees on sooritanud lootsita sõidu eksami sadamas, mida laev tihti külastab.

  Lootsiteenust saab tellida nii faksi, e-posti kui ka telefoni teel või internetikeskkonnas. Kui laev jõuab sadama lähistele, kutsutakse loots sadamast kaatriga kohale. Loots saab kaptenilt laeva kohta teavet, läheb kaptenisillale ning juhib laeva mere- ja kaldamärkide seisundit jälgides läbi keerulise piirkonna sadamasse. Kui lootsil ei ole halbade ilmaolude tõttu või muul põhjusel võimalik laevale minna, korraldab ta lootsimist raadioside kaudu lootsi- või mõnelt teiselt laevalt.

  Enne laevale saabumist kontrollib loots laeva vastavust ohutu meresõidu piirangutele – kas laeva kogupikkus, laius ja süvis (laeva vees istumise sügavus) jäävad selles sadamas lubatud piiridesse. Samuti peab loots olema valvel, et avastada lootsimispiirkonnas võimalikud meresõitu ohustavad muutused või takistused.

 • Töökeskkond

  Lootsimist vajavad laevad jõuavad sadamatesse ööpäev läbi. Seega tuleb lootsil arvestada tööga ka õhtuti ja öösiti, puhkepäevadel ja riigipühadel. Töötatakse vahetustega, üldjuhul 40 tundi nädalas.

  Lootsid peavad töötama ka rasketes ilmastikuoludes, olema valmis tegutsema ohuolukorras ja navigeerima hätta sattunud laevu. On loomulik, et nad oskavad kasutada kaptenisilla navigatsiooni-, raadioside-, radari- ja elektroonikaseadmeid.

  Lootsil peab olema hea kuulmine ja terav nägemine. Tal ei tohi olla selliseid tervisehäireid ega haigusi, mis võivad tekitada laevaliikluses ohtlikke olukordi. Lootsidele kehtivad meresõiduohutuse seaduse järgi laevajuhi tervisenõuded, mille järgi peab loots enne õppima või tööle asumist läbima tervisekontrolli.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Lootsina pead: 

  • omama algteadmisi majandusest ja logistikast;
  • tundma merendusalaseid rahvusvahelisi konventsioone, Eesti Vabariigi seadusi ja sadama eeskirja;
  • oskama lugeda navigatsioonikaarte ja -märke;
  • olema kursis navigatsiooniohutuse ja keskkonnareostuse vältimise eeskirjadega;
  • teadma sadama piirkonna madalikke, tuletorne, poisid, kaldamärke ja muid tegureid, mis mõjutavad laeva juhtimist (tuul, hoovus, sügavus, merepõhi, laeva kalle ja nende koosmõju);
  • oskama kasutada navigatsiooni- ja sidevahendeid (nõutav on raadioseadmete (ROC) ja automaatradarmärkuri ehk automaatse radarpositsioonide arvuti (ARPA) kasutusoskuse tunnistus);
  • tundma töökeskkonna- ja tuleohutuse põhitõdesid;
  • valdama esmaabi- ja päästevõtteid;oskama inglise keelt;oskama kasutada rahvusvahelisi merenduse standardväljendeid.

  Tähtsad isikuomadused on hea suhtlemisoskus, selge eneseväljendus, koostöövõime, pingetaluvus ja vastutustunne – hea koostöö lootsi ja laeva kapteni vahel on meresõiduohutuse seisukohalt väga oluline.

 • Haridus ja väljaõpe

  Lootsina töötamiseks peab olema laevajuhi diplom. Lootsiõpinguid saab alustada Eesti Mereakadeemia laevajuhtimise erialal.

  Otsi sobivat õppimisvõimalust kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Pärast laevajuhi diplomi saamist tuleb laevajuhina merel sõites omandada aastaid kogemusi, et omandada kapteni või vanemtüürimehe diplom. Alles seejärel saab kandideerida lootsiõpilaseks. Konkreetselt lootside väljaõppega tegeleb AS Eesti Loots. Väljaõpe kestab 4–6 kuud, mille käigus peab lootsikandidaat osalema 150 lootsimises, millest 75 peavad olema praktilised lootsimised vanemmerelootsist juhendaja hoolsa pilgu all. Seejärel tuleb teha lootsieksam, mille võtab vastu Veeteede Ameti komisjon, ja alles seejärel väljastatakse lootsikutsetunnistus, mis kehtib 5 aastat.

  Edasi võib taotleda vanemmerelootsi kutset, mis sel erialal on ka karjääri kõrgeim aste.

  Üldhariduskoolis võiks suuremat tähelepanu pöörata matemaatikale, füüsikale ja arvutiõpetusele, kuid eelkõige on lootsimisel olulised psühholoogilised eeldused ja inglise keele oskus.

 • Töövõimalused

  Lootsid töötavad sadamates või riigiettevõttes AS Eesti Loots, kes pakub lootsimisteenuseid kohustusliku lootsimise piirkondades ja avamerel.

  Viimastel aastatel on lootsimiste arv langenud, sest paljude liinilaevade kaptenid on teinud vastava eksami ja saanud lootsisõidu loa. Samas vajavad lootsiteenust Eestit külastavad kruiisi- ja kaubalaevad.

   

 • Sissetulek, soodustused

  Lootsi töötasu on võrreldav rahvusvahelise meresõidu laevajuhi (vanem-tüürimees-kapten) sissetulekuga.

  Lootsidel on õigus lootsimise ajal tasuta toitlustamisele ja majutamisele lootsitaval laeval.

 • Lisateave

  • Eesti kaubasadamaid koondab Eesti Sadamate Liit.
  • Lootsi- ja sadamateenuseid osutab, lootsilaevu üürib ning lootsimiskoolitust ja -nõu pakub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hallatav asutus Eesti Loots.
  • Laevade ja väikelaevade ning muude veesõidukite meresõiduohutust, laevatatavatel sisevetel sõidu ohutust ning laevade turvalisust ja laevaliikluse ohutuse tagamist veeteedel (sh laevade lootsimist) reguleerib meresõiduohutuse seadus.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös AS-iga Eesti Loots.

 • Lähedased ametid

  Laevajuht

  Tüürimees

  Kaugsõidukapten