Looma- ja linnukasvatajad, mesinikud

Prindi
 • Olulised momendid

  • Loomakasvatust võib pidada Eestis põllumajanduse põhitootmisharuks.
  • Loomakasvatajad tegelevad põllumajandusmasinate, -taimede, -loomade ja -lindudega ning mesindusega.
  • See on hea töövaldkond inimesele, kes armastab loomi ning keda huvitab loomakasvatus ja loomakasvatussaaduste tootmine.
 • Töö iseloom

  Loomakasvatajad töötavad enamasti põllumajandusettevõtetes ning nad tegutsevad peamiselt põllul ja farmis.

  Loomakasvatajad võivad töötada:

  • põllumajandustöötajatena, kelle põhitegevus on vajalike tööde tegemine farmis, nt põllumajandusloomade ja -lindude söötmine, jootmine, asemete puhastamine, karjatamine, lammaste pügamine, lehmade lüpsmine, munade korjamine ja selekteerimine. Nende ülesanne on ka farmiseadmeid (lüpsi-, söötmis-, sõnnikueemaldus- ja hoiustamisseadmed) juhtida ning remonti korraldada. Enam levinud ametinimetused on lüpsja, karjak/talitaja, traktorist, poegimislauda töötaja, seemendaja, farmimehaanik, hooajaline abitööline.

  • põllumajandustootjatena, kes juhivad põllumajandusettevõtetes tootmistegevust. Nende ülesanne on kavandada ja korraldada ettevõtte tootmistegevust, tootmismahtu ja tööjõu vajadusi, juhtida või teha töid, pidada majandustegevuse üle arvestust ja aruandlust, vajaduse korral esindada ettevõtet ning suhelda klientide ja vahendajatega. Enam levinud ametinimetused on farmijuht ja tema abiline, taluperemees või -perenaine, kes vajadusel ja ettevõtte suurust arvestades on ka põllumajandustöötaja ülesannetes.

  • mesinikena, kelle põhitegevus on mesilasperede pidamine, mesindussaaduste tootmine ja turustamine.

  • hobuhooldajatena, kelle peamised tööülesanded on hobuste pidamine, hooldamine ja söötmine.

  • põllumajandustehnika spetsialistidena, kelle põhitööks on põllumajandusmasinate ja -tehnika hooldamine, tehnika korrasoleku korraldamine ja töötajate töö juhtimine. Tänapäeva põllumajandustehnika (nt traktor) ja -tehnoloogia (nt robotlüps) on väga mugav ja nüüdisaegne ning arvutijuhitavad seadmed on kasutusel nii laudas kui ka põllul.

  Põllumajandustöötajad, kes kasvatavad ja koristavad mitmesuguseid põllukultuure, nagu nisu, oder, rukis jt teraviljad, raps, kartul ning kapsas, nimetatakse taimekasvatajateks.

 • Töökeskkond

  Loomakasvatajad viibivad valdavalt välitingimustes ning laudas, tallis või kanalas, st seal, kus on loomad ja/või linnud. Töö on valdavalt liikuv ja füüsiline. Loomade eest hoolitsemisel kasutavad nad mitmeid tööriistu, nagu labidad, rehad, hargid, saed, samuti tehnikat ja tehnoloogiat, nagu traktorid, lüpsi-, söötmis- ja jootmisseadmed. Siinkohal on väga tähtsad teadmised ohutustehnikanõuetest ning loomade ja lindude käitumise iseärasustest.

  Loomakasvatusspetsialistide ja põllumajandustootjate tegevus on suuresti seotud teiste töötajate nõustamise ja juhtimisega ning seda jagub nii kontorisse kui ka farmi. Aeg-ajalt teevad nad ka ise vajalikke farmitöid.

  Mesinike töö toimub nii väli- kui ka sisetingimustes. Raskete meekärgedega täidetud kastide või tarukorpuste tõstmisel on oluline hea füüsiline vorm ja ergonoomiliste töövõtete valdamine, et koormus seljale ja kätele liiga ei teeks. Tarude juures töötades kannavad mesinikud näovarju, peakatet ning kombinesooni ja kindaid. Mesiniku peamised töövahendid on konkspeitel, suitsik, taruhari, puhur, taru-, vurri- ja söötmissüsteemid ning mee pakendamis- ja vahasulatussüsteemid. Mesinikuna on vajalik, et talud mesilaste nõelamist ja oled teadlik allergiaohtudest.

  Hobuhooldajate töö toimub peamiselt välitingimustes või siseruumides, kus on tavapärasest madalam temperatuur. Hobuhooldaja põhilised töövahendid on talli hooldamiseks vajalikud tööriistad, hobuhooldusvahendid (harjad, kammid jne), talli ja koplite hooldustehnika, hobuinventar (sadul, päitsed, valjad jne).

  Loomakasvatajate töö oleneb aastaaegadest ja ilmastikust. Loomade eest tuleb hoolitseda aasta ringi ja nädalapäevade üle arvestust pidamata – seega tuleb olla valmis töötama ka pühapäevadel ja riigipühadel.

  Enamasti kannavad põllumajandustöötajad oma töökohal ka spetsiaalset riietust.
  Põllmajandustöö eeldab head füüsilist vormi. Samuti puutuvad nad kokku mitmete allergiat põhjustavate taimede ja kemikaalidega. Töö ei pruugi sobida inimesele, kes on tugevalt allergilised heina, loomakarvade ja söödatolmu vastu või kes kardavad loomi.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Loomakasvatajana pead:

  • oskama loomi ja linde pidada, hooldada ning sööta;
  • oskama jälgida looma terviseseisundit;
  • omama teadmisi ja oskusi lindude ja loomade taastootmise (loomade sigimine, paaritus, seemendamine, tiinus, sünnitus) protsessist;
  • omama teadmisi taimekasvatusest (mulla- ja väetamisõpetus, maaviljelus, taimekaitse, põllu- ja rohumaakultuuride kasvatamine);
  • teadma loomakasvatussaaduste (piim, liha, vill, munad, nahk) tootmise aluseid;
  • omama teadmisi maakorraldusest ja põllumajandusmasinatest ning majandusest
  • tundma loomade ja lindude psühholoogiat
  • teadma tööohutusnõudeid.

  Mesinikuna vajad lisaks teadmisi mesilasperede ja tarude hooldamisest, kärgede sortimisest ja säilitamisest, mesindussaaduste tootmisest, kogumisest, säilitamisest ja turustamisest.

  Hobuhooldajana pead loomade hooldamise, söötmise ja taastootmise kõrval oskama õpetada noorhobuseid ning teha tallitöid.

  Kui loomakasvataja tööülesannete hulka kuulub ka põllumajandusmasinate juhtimine, siis peab ta oskama juhtida ka autot, traktorit ja teisi liikurmasinaid. Samuti on põllumajandustehnikaga töötamisel vajalik keeleoskus, eelkõige inglise ja vene keel, sest masinate ja seadmete programmid on võõrkeeles.

  Loomakasvatajate töö eeldab oskust loomade eest hoolitseda ja nendega toime tulla ning kohuse- ja vastutustundlikku käitumist. Isikuomadustest tulevad karjäärile kasuks otsustusvõime, iseseisvus, koostöö- ja õppimisvalmidus ning kohanemisvõime. Vajalik on füüsilise koormuse taluvus.

  Täpsemaid kutseoskusnõudeid on kirjeldatud järgmistes loomakasvatajate kutsestandardites:
  • mesinik,
  • hobuhooldaja,
  • konsulent.

 • Haridus ja väljaõpe

  Loomakasvatajaks saab õppida kutseõppeasutustes põllumajanduse erialal. Eraldi erialad on ka mesinikele ja hobuhooldajatele. Loomakasvatus- ning põllumajandustehnika spetsialisti oskusi on võimalik omandada kõrgkoolis.

  Otsi sobivat kooli Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist ja kutsehariduse portaalist.

  Sageli töötavad loomakasvatajatena (mesinikud, hobuhooldajad) inimesed, kes on oma kutseoskused omandanud kogenenud töötajate juhendamisel.

  Seoses kiiresti uueneva tehnoloogiaga on põllumajandusmasinate ja -tehnikaga töötavatel inimestel vaja end erialaselt pidevalt täiendada.

  Põllumajandusalast täiendusõpet ja koolitusi pakutakse ka inimestele, kes soovivad alustada oma ettevõtlust põllumajanduses, või kelle teadmised ja oskused on puudulikud ning neil puudub võimalus omandada neid päevaõppes. Täienduskoolituste infot leiab Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt.

 • Töövõimalused

  Loomakasvatusettevõtete tootmismahud on viimastel aastatel kasvanud ning on oodata ka vajadust uute töötajate järele.

  Põllumajandustöötajad ja -tootjad leiavad tööd erinevates põllumajandusettevõtetes, põllumajandust teenindavates firmades ning põllumajandussaaduste varumise ja müügiga tegelevates firmades.

  Mesinik on enamasti eraettevõtja, kes majandab ja hooldab oma mesilasperesid. Samuti on paljud põllumajandustöötajad eraettevõtjad.

  Hobuhooldajad töötavad hobumajandusettevõtetes, milleks võivad olla hobusekasvandus, sporthobuste tall, ratsakool, ratsakeskus, hobuturismiettevõte jms.

  Loomakasvatusspetsialistid leiavad tööd loomakasvatuse või põllumajanduse konsulendina, jõudluskontrolli keskustes, tõuaretusühistutes, aretusorganisatsioonides, teadlasena, loomakasvatusspetsialistidena loomasöötade tootmise ja vahendamisega tegelevates ettevõtteis ning samuti nõunikuna või eksperdina riigiametis.

 • Sissetulek, soodustused

  Põllumajandustöötaja palka loomakasvatuses arvestatakse tavaliselt tunnitöö alusel. Põllumajandustootjale, kes töötab loomakasvatusettevõttes näiteks tööjuhina, makstakse palka üldjuhul kuutasu alusel.

  Keskmine palk valdkonnas oleneb aga ettevõttest ja võib seetõttu olla väga erinev. Igakuisele töötasule võivad lisanduda soodustused – ametiauto, -telefon ja ka -korter.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Põllumeeste Keskliiduga.

 • Lähedased ametid

  Konsulent

  Taimekasvataja. • Taimekasvataja tegeleb põllukultuuride kasvatamise, töötlemise ja müümisega.• Taimekasvatussaadusi toodetakse nii inimestele söögiks kui ka loomadele söödaks.• Taimekasvataja töö oleneb suurest...

  Loe täpsemalt »

  Loomaarst. Loomaarst on kõrgharidusega spetsialist, kes diagnoosib, ravib ja ennetab loomade haigusi. Tavaliselt on loomaarstid spetsialiseerunud väike- või suurloomaarstideks. Looma- ehk veterinaararstina töötamiseks on vajalik veterinaarmedits...

  Loe täpsemalt »