• Olulised momendid

  • Lasteaiaõpetaja hoole all on korraga palju lapsi ning ta vastutab iga lapse elu ja tervise eest.
  • Lasteaiaõpetaja loob lapsest lähtuva turvalise mängu- ja kasvukeskkonna.
  • Ta kujundab lapsel esmased suhtlemis-, õpi- ja koostööoskused.
  • Lasteaiaõpetaja nõustab lastevanemaid lapse arengu- ja kasvatusküsimustes.
 • Töö iseloom

  Lasteaiaõpetaja õpetab lapsi koolieelses lasteasutuses. Lasteaiaõpetajate töö paneb aluse lapse arengule kogu eluks. Tema ülesanne on luua mänguline ja turvaline kasvukeskkond, kus lapsed saavad end muretult tunda ja seeläbi areneda. Lasteaiaõpetaja edendab lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut. Tema kujundab suuresti lapse esmased suhtlemis-, õpi- ja koostööoskused. Lasteaiaõpetaja ülesanne on märgata varakult lapse erivajadusi ja vajaduse korral soovitada vanematel lapsega erispetsialisti poole pöörduda. Erivajaduste alla kuuluvad ka andekad lapsed.

  Lasteaiaõpetaja korraldab laste päeva lasteaias. Hommikul võtab ta nad vanematelt vastu ning korraldab (jutu) hommikuringi, kus arutatakse päeva tegemised läbi ja selgitatakse päevakajalist Hommikuringi vestluses on ka laps aktiivne suhtleja – esitab küsimusi, avaldab arvamust jm. Tähtis osa lasteaiaõpetaja tööst on õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine. Lasteaiaõpetaja õpetab lastele tähti ja lugemist, kirjutamist, arvutamist. Samuti on õpetaja korraldada kunstitegevus. Kõike seda teeb õpetaja mängulises vormis ja lõimivalt. Lasteaiaõpetaja kohandab ja koostab ise õppevara. Ta korraldab tegevust laste võimeid ja oskusi arvestades.

  Lasteaiaõpetaja mõtleb lastele välja huvitavaid ja arendavaid mänge ning käib nendega õues, vahel ka väljasõitudel, näiteks muuseumis või lasteüritustel. Vajaduse korral abistab lasteaiaõpetaja lapsi ka nende riietumisel ja söömisel.

  Lasteaiaõpetaja jälgib ja juhendab laste mängu, aitab pisitülidele lahendust leida ja hoiab ära suuremad konfliktid. Tihtipeale tuleb tal olla lapsele ka tugiisik, kes aitab tasakaalustada koduseid probleeme.

  Tähtis osa lasteaiaõpetaja tööst on suhtlemine lapsevanematega. Sealhulgas tuleb õpetajal korraldada vanematega arenguvestlusi. Lasteaiaõpetaja peab arvestama ka ametliku paberitööga.

 • Töökeskkond

  Lasteaiaõpetaja töö toimub enamjaolt siseruumides, aga vähemalt kord päevas käib ta lastega ka õues. Väga laialt on levinud ka õuesõpe. Tähtis on, et tööruumid oleksid turvalised, hästivalgustatud ja ventileeritud. Koha tegevuse ettevalmistamiseks võib õpetaja võimalust mööda ise valida. Seda saab teha kasvõi kodus.

  Õpetaja peamised töövahendid on töövihikud ja õpilehed, aga ka meisterdamisvahendid, mänguasjad ning muu õppetegevuseks tarvilik. Õpetajate tööruumid ja -vahendid peavad vastama määrusele Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale.

  Lasteaiaõpetaja töö on vaheldusrikas, küll aga vaimselt pingeline. Toime tuleb tulla paljude lastega korraga. Põhirõhk on suhtlemisel laste, lastevanemate, kolleegide ja ka teiste spetsialistidega. Töö võib olla ka füüsiliselt raske. Lasteaiaõpetaja peab rühmas või õues korraga jälgima näiteks 20 last ja suutma neile kõigile tähelepanu pöörata.

  Lasteaiaõpetaja tööaeg on seaduse järgi 35 tundi nädalas. Sealjuures 30 tundi kuulub otseselt õppe- ja kasvatustegevusele ja 5 tundi tegevuste ettevalmistamiseks, enesetäiendamiseks. Lasteaiaõpetaja töötab tööpäeviti graafiku alusel, mis sõltub lasteaia sisemisest töökorraldusest. vaheldumisi varahommikust lõunani ja lõunast õhtuni.

  Suvel võib olla lasteaiaõpetajatel tavaliselt mõnevõrra rahulikum aeg, sest koolivaheaja ja puhkuste ajal käib vähem lapsi kohal. Teiselt poolt võib olenevalt lasteaia töökorraldusest suvel ka hoopis keerukam periood olla. Valverühmade avamine tähendab, et üheks rühmaks liidetakse teatud piirkonna või ühe lasteaia lapsed, mis loob uudse olukorra nii lastele kui ka õpetajatele.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Lasteaiaõpetaja tunneb pedagoogikat: õpetus- ja kasvatusmeetodeid ning -võtteid ja lapse psühholoogilise arengu iseärasusi. Ta peab olema võimeline lapse igakülgsele arengule kaasa aitama.

  Lisaks erialateadmistele tuleb tunda hariduskorraldust ning seda valdkonda reguleerivaid seadusi ja määrusi, sealhulgas tööohutus- ja tervishoiunõudeid.

  Kuna lasteaiaõpetaja suhtleb pidevalt laste ja nende vanematega, on hea suhtlemisoskus möödapääsmatu. Ta peab suutma end lastele selgeks teha. Vajalikud on empaatiavõime, paindlikkus, emotsionaalne tasakaalukus ja pingetaluvus. Ta peab laste eest vastutama.

  Hea lasteaiaõpetaja on kannatlik ega kaota laste juures närvi. Ta on sõbralik, südamlik ja hell. Hea lasteaiaõpetaja hoolib lastest.

  Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse järgi tuleb kõigil õpetajatel nii tööle asumisel kui ka töötamise ajal korrapäraselt tervisekontrollis käia. Lasteaiaõpetaja ei tohi olla kriminaalkorras karistatud.

  Lasteaiaõpetaja tööd atesteeritakse nii nagu õpetaja tööd. Atesteerimisel antakse õpetajale tema taseme kohaselt noorempedagoogi, pedagoogi, vanempedagoogi või pedagoog-metoodiku ametijärk. Lähemalt loe pedagoogide atesteerimise tingimustest ja korrast.

  Lasteaiaõpetaja võib taotleda vastavalt õpetaja kutsestandardile ka kutsetunnistust. See võib olla abiks töö leidmisel. Kutsestandardi süsteemi ja selle nõuete kohta loe täpsemalt õpetaja kutse alamlehelt, mis on saadaval Kutsekoja kodulehel.

 • Haridus ja väljaõpe

  Lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõudeks on kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid vastavalt haridusministri 26.augusti 2002.a määrusele nr 65 „Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ muutmine.

  Otsi sobivat õppeasutust õppekavade andmebaasist.

  Kõrgkoolid ja erialaasutused korraldavad juba töötavatele lasteaiaõpetajatele mitmesuguseid täienduskoolitusi.

  Üldhariduskoolis tasub tulevasel lasteaiaõpetajal tähelepanu pöörata eesti keelele, psühholoogiale ja suhtlemisele. Märgata tasub ka seda, kuidas tegutseb hea õpetaja.

 • Töövõimalused

  Lasteaiaõpetaja töötab enamjaolt avalikus sektoris, tavaliselt lasteaedades, -keskustes, kooliks ettevalmistavates rühmades, lasteaedades-algkoolides, lasteaedades-põhikoolides, beebi- ja mängukoolides ning muudes lasteasutustes. Tööd leiab ka erasektoris, näiteks eralasteaedades.

  Ettevõtlikumad lasteaiaõpetajad võivad ise lasteaia või päevahoiukeskuse rajada. Kogemuste ja juhtimisoskustega lasteaiaõpetaja võib töötada lasteaias juhataja asetäitjana õppe-kasvatusalal, direktorina või siirduda kõrgkooli õppejõuks ning tegelda pedagoogide järelkasvu ettevalmistamisega. Keskenduda võib ka täienduskoolituste korraldamisele.

  Vajadus erialase ettevalmistusega lasteaiaõpetajate järele on kõikjal suur.

 • Sissetulek, soodustused

  Enamik lasteaedu kuulub omavalitsustele ning ka lasteaiaõpetajate palga kinnitab valla- või linnavolikogu. Palk on seotud ka lasteaiaõpetajale atesteerimisel antud ametijärguga. Töötasu oleneb sellest, kas tegu on näiteks noorem- või vanempedagoogiga.

  Üldjuhul kannavad lasteaiad oma õpetajate erialase täienduskoolituse kulud. Samuti on lasteasutustes enamasti odavam lõunasöök. Lasteaiaõpetajal on suvel mõnevõrra pikem puhkus (42 päeva).

 • Lisateave

  Õpetajate kutsestandardid:

  • Õpetaja, tase 6 (õpetaja töötab koolieelses lasteasutuses).
  • Õpetaja, tase 7 kutse (magistriõppe läbimisel)
  • Vanemõpetaja, tase 7
  • Meisterõpetaja, tase 8

  Haridustöötajaid ühendab ametiühinguorganisatsioon Eesti Haridustöötajate Liit.

  Alushariduse valdkonna asjatundjaid ühendab Eesti Lasteaednike Liit.

  Kutseala tööd tutvustab väljaanne Õpetajate Leht.

  Tiigrihüppe Sihtasutuse haridusportaal Koolielu.

  Õpetajatööd puudutavad õigusaktid:

 • Lähedased ametid

  Treener. Treener töötab spordiala juhendajana. Treener peab põhjalikult tundma spordiala, kus ta tegutseb, ning oskama neid teadmisi ka õpilastele jagada. Treeneri töö on väga liikuva loomuga, põnev ja vaheldusrikas.

  Loe täpsemalt »

  Sotsiaaltöötaja. Sotsiaaltöötaja on erialase kõrgharidusega spetsialist, kelle tegevus on suunatud üksikisikute, perede ja rühmade toimetuleku toetamisele ning kogukonna ja ühiskonna vastavusse viimisele nende liikmete vajadustega. Sotsiaaltö&o...

  Loe täpsemalt »

  Klassiõpetaja. Klassiõpetaja õpetab algklassidele kõiki põhiaineid. Hea klassiõpetaja on kannatlik ja arvestab õpilaste eripära. Klassiõpetaja ei anna lastele pelgalt teadmisi, vaid on neile laiemas mõttes eeskujuks.

  Loe täpsemalt »

  Eripedagoog

  Hooldaja

  Lastepsühholoog

  Logopeed. • Logopeed tegeleb inimese kommunikatsioonivõime ja neelamisfunktsiooni arendamise ja/või taastamisega.• Logopeed töötab väga erinevas vanuses patsientidega, st alates imikutest kuni vanuriteni.• Logopeed viib läbi nii...

  Loe täpsemalt »

  Karjäärinõustaja. Karjäärinõustaja abistab ja toetab inimesi karjääriplaneerimisel, elukutse, töö, koolituse ja haridustee valikuga seotud otsuste tegemisel ning tööotsimisoskuste arendamisel. Karjäärinõustaja pe...

  Loe täpsemalt »

  Lapsehoidja. Lapsehoidja töö on laste hooldamine ja arendamine. Lapsehoidja töötingimused olenevad suuresti kokkulepetest tööandjaga. Head lapsehoidjat iseloomustab soe süda, avatud meel ja loomingulisus.

  Loe täpsemalt »

  Noorsootöötaja. Noorsootöötaja on spetsialist, kes töötab vahetult noortega või koordineerib noorsootööd. Töö eesmärk on luua noortega usalduslik suhe ja seda hoida, juhendada noori mitteformaalses õppimises ning toetada ...

  Loe täpsemalt »