Lapsehoidjad ja õpetaja abid

Prindi Lapsehoidjad ja õpetaja abid
 • Olulised momendid

  • Lapsehoidjate töö on laste hooldamine ning arendamine.

  • Lapsehoidmine nõuab kannatlikku meelt.

  • Lapsehoidjad on loomingulised ja vastutustundlikud.

  • Lapsehoidjate töös tulevad kasuks teadmised ettevõtlusest.

 • Töö iseloom

  Kui lapse­vanemad on tööl või hõivatud muu tegevusega, saavad nad pöörduda lapsehoidjate poole. Lapsehoidjatöö sobib neile, kes on vastutustundlikud, usaldusväärsed ja lastesõbralikud. Perekonnale on tähtis, et just sellised inimesed hoolitseksid nende kallima vara, laste eest.

  Lapsehoidjate peamised ülesanded:

  • laste hoidmine ja nende eakohane arendamine;
  • lapse füüsilise, emotsionaalse, intellektuaalse ja sotsiaalsele arengu toetamine;
  • lapsega aktiivselt tegelemine: mängimine, arendamine, õueskäimine;
  • lapsele turvalise keskkonna tagamine;
  • vajaduse korral lapse terviseseisundi jälgimine ja selle edendamine;
  • lapsevanematega suhtlemine.

  Lapsehoidjate ülesannete hulka võivad kokkuleppe kohaselt kuuluda ka toiduvalmistamine ja maja korrashoid. Ette võib tulla erivajadustega laste eest hoolitsemist.

  Lapse­hoidjate hoole all võib olenevalt töökohast olla ka mitu last. Päevahoius on hoidja hooldada kuni kümme eri vanuses last.

 • Töökeskkond

  Lapsehoidjad töötavad nii siseruumides kui ka välitingimustes. Lastega tuleb iga päev õues käia. Lapsehoiuteenust võib lapsevanema soovi kohaselt pakkuda lapse kodus, lapsehoidja kodus või mujal. Avatud on ka päevahoiukeskused, kus on juba loodud lapsele piisavalt turvaline keskkond.

  Lapsehoidjate tööruumid peavad vastama tervisekaitsenõuetele. Avalikud lastehoiukohad peavad olema sisustatud turvaliselt.

  Tervisenõuded kehtivad ka töövahenditele. Mänguasjad, joonistus- ja käsitöötarbed peavad olema lapsesõbralikud.

  Lapsehoidjate tööaeg oleneb kokkulepetest tööandjaga. See võib tähendada töötamist nii hommikust õhtupoolikuni kui ka õhtuti, öösiti, nädalavahetustel või pühadel.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Lapsehoidjatel on teadmised pedagoogikast ja psühholoogiast. Nad tunnevad lapse arenguetappe ja arenemist mõjutavaid tegureid. Hoolealuste parimaks kasvatamiseks tuleb tegevusi kavandada lapse ea kohaselt. Seepärast on head lapsehoidjad kursis arenguteooriate ja kasvatusmeetoditega. Samuti võib vaja minna teadmisi erivajadustega laste hooldamisest.

  Lapsehoidjatel on üldteadmised vajalikest õigusaktidest. Järgima peab tervisekaitsenõudeid lapsehoiuteenusele ja sotsiaalhoolekande seadust. Lapsehoidjal on teadmised ka keskkonnaohutusest ja esmaabist. Lisaks tuleks hakkama saada toiduvalmistamise ja kodutöödega.

  Lapsehoidjad peaksid tundma hästi ettevõtlust, raamatupidamist ja tööturgu. Lapsehoidjad peavad sageli ise oma tööd majanduslikult korraldama.

  Lapsehoidjad on lapsesõbralikud ja tegelevad lastega meelsasti. Lapsehoidjad on suhtlusaltid ja hea eneseväljendusoskusega. Head lapsehoidjad on vastutustundlikud ja empaatiavõimelised. Neilt oodatakse algatusvõimet, loovust ja järjekindlust. Vajalik on kohanemisvõime, hea pingetaluvus ja emotsionaalne stabiilsus. Igas olukorras tuleb säilitada kaine mõtlemine ja lastega ei tohi kannatust kaotada.

  Lapsehoidja töö eeldab tugevat tervist. Lapse hoolsaks valvamiseks on tarvis head nägemist, kuulmist ja liikumisvõimet. Töö võib olla füüsiliselt väsitav ja nõuda vaimset pingutust.

  Lapsehoidjana võivad töötada terved ja kohtulikult karistamata isikud. Seaduse järgi on lapsehoidjal töötamiseks tarvis tervisetõendit.

  Lapsehoidja saab kutsestandardi alusel taotleda kutsetunnistust, mis tõendab töötaja oskusi ja võib töö otsimisel kasuks tulla. Kutsetunnistus peab olema, kui lapsehoidja ei ole läbinud tasemeõppes lapsehoidja, eri- või koolieelse pedagoogika või sotsiaaltöö eriala. Rohkem teavet kutsestandardi süsteemi ja selle nõuete kohta leiad Kutsekoja kodulehelt.

 • Haridus ja väljaõpe

  Lapsehoidjaks saab õppida riikliku õppekava järgi kutsehariduse tasemel. Enamasti on selleks vaja keskharidust. Lapsehoidjana saavad töötada ka need, kes on kõrgkoolis pedagoogikat või sotsiaaltööd õppinud. Otsi sobivat kooli kutsehariduse andmebaasist või EKKA kõrgkoolide õppekavade andmebaasist,

  Koolis tasub tähelepanu pöörata muusikale, laulmisele ja kunstile. Eelis on pillimänguoskus, sportlikkus või muud hobid. See annab laste vaba aja sisustamiseks laiemad võimalused. Hoolikalt võiks õppida ka matemaatikat, ettevõtlust ja majandust, sest paljud lapsehoidjad on FIE-d ning siis tulevad sellised teadmised kasuks.

 • Töövõimalused

  Lapsehoidjad töötavad enamjaolt erasektoris, näiteks eraettevõtete juures. Lapsehoidjad leiavad tööd eralasteaedades, päevahoius ja mängutubades. Näiteks on suuremates kaubakeskustes spetsiaalsed lastehoidmiskohad selleks ajaks, kui vanemad poodlevad.

  Hoidjad saavad tegutseda ka hoopis FIE-na, hoides korraga mitut last või luues oma päevahoiu.

  Kvalifitseeritud lapsehoidjad võivad tööd leida ka välismaal. Selleks on loodud agentuurid, mis pered ja lapsehoidjad kokku viivad.

  Lapsehoidjate tööturg on küllaltki muutlik. Nõudlus lastehoidjate järele on piirkonniti erinev. Sageli on see seotud olukorraga lasteaedades. Kui vanematel ei õnnestu saada lapsele lasteaiakohta, võivad nad pöörduda lapsehoidja poole. Kuna lastehoid on kohaliku omavalitsuse vastutusalas, võidakse vanemaid lastehoiuteenuse ostmisel ka toetada.

  Lapsehoidjate tööturg sõltub palju majanduslikust olukorrast. Parematel aegadel on lapsehoiuasutusi rohkem ja ka tööpakkumisi enam.

 • Sissetulek, soodustused

  Lapsehoidjate töötasu oleneb suuresti töökohast ja -ülesannetest. Enamasti arvestatakse palka tunni- või kuutasuna.

  Pikem puhkus, mobiiltelefoni või auto kasutamine sõltub samuti töökohast. Tavaliselt neid hüvesid ette nähtud ei ole, kuid see oleneb kokkulepetest tööandjaga.

 • Lisateave

  Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on võimalik õppida lapsehoidja õppekaval.

  MTÜ Perekasvatuste Instituut korraldab pedagoogikauuringuid ja koolitusi.

  Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele panevad seadusega paika, kuidas tagada lapsehoiuks turvaline keskkond.

  Lapsehoidja eriala riiklik õppekava selgitab, mida tuleb tasemekoolituses lapsehoidjaks õppides omandada.

 • Lähedased ametid

  Klassiõpetaja. Klassiõpetaja õpetab algklassidele kõiki põhiaineid. Hea klassiõpetaja on kannatlik ja arvestab õpilaste eripära. Klassiõpetaja ei anna lastele pelgalt teadmisi, vaid on neile laiemas mõttes eeskujuks.

  Loe täpsemalt »

  Lasteaiaõpetaja. Lasteaiaõpetaja hoole all on korraga palju lapsi ning ta vastutab iga lapse elu ja tervise eest. Lasteaiaõpetaja loob lapsest lähtuva turvalise mängu- ja kasvukeskkonna. Ta kujundab lapsel esmased suhtlemis-, õpi- ja koostö&oum...

  Loe täpsemalt »

  Hooldustöötaja. Hooldustöötaja töötab hoolekande- ja tervishoiusüsteemis. Hooldustöötaja tegeleb peamiselt laste, eakate, puuetega inimeste, pikaajaliste töötute, kodutute ja sotsiaalselt tõrjutud inimestega. Töö toim...

  Loe täpsemalt »