Lapsehoidja

Prindi Lapsehoidja
 • Olulised momendid

  • Lapsehoidja töö on laste hooldamine ja arendamine.

  • Lapsehoidja töötingimused olenevad suuresti kokkulepetest tööandjaga.

  • Head lapsehoidjat iseloomustab soe süda, avatud meel ja loomingulisus.

 • Töö iseloom

  Sulle sobib lapsehoidjatöö, kui oled vastutustundlik, usaldusväärne ja asjatundlik. Perekonnale on tähtis, et just sellised inimesed hoolitseksid nende kallima vara, laste eest.

  Lapsehoidja peamised ülesanded:

  • laste hoidmine ja nende eakohane arendamine;
  • lapse füüsilise, emotsionaalse, intellektuaalse ja sotsiaalsele arengu toetamine;
  • lapsega aktiivselt tegelemine: mängimine, arendamine, õueskäimine;
  • lapsele turvalise keskkonna tagamine;
  • vajaduse korral lapse terviseseisundi jälgimine ja selle edendamine;
  • lapsevanematega suhtlemine.

  Lapsehoidja ülesannete hulka võivad kokkuleppe järgi kuuluda ka toiduvalmistamine ja maja korrashoid. Ette võib tulla erivajadustega laste eest hoolitsemist.

  Lapse­hoidja hoole all võib olenevalt töökohast olla ka mitu last. Päevahoius on hoidja hooldada kuni kümme eri vanuses last.

 • Töökeskkond

  Lapsehoidjatöö on nii ruumis sees kui ka välitingimustes. Lastega tuleb vähemalt kord päevas õues käia. Lapsehoiuteenust võib lapsevanema soovi kohaselt pakkuda lapse kodus, lapsehoidja kodus või mujal. Avatud on ka päevahoiukeskused, kus on juba loodud lapsele piisavalt turvaline keskkond. Lapsehoidja tööruumid peavad vastama tervisekaitse nõuetele.

  Tervisenõuded kehtivad ka töövahenditele. Mänguasjad, joonistus- ja käsitöötarbed peavad olema lapsesõbralikud ega tohi olla ohtlikud.

  Lapsehoidja tööaeg oleneb kokkulepetest tööandjaga. See võib tähendada töötamist nii hommikust õhtupoolikuni kui ka õhtuti, öösiti, nädalavahetustel ja riigipühadel.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Lapsehoidjatel on teadmised pedagoogikast ja psühholoogiast. Nad tunnevad lapse arenguetappe ja arenemist mõjutavaid tegureid. Hoolealuste parimaks arendamiseks tuleb tegevusi kavandada lapse ea kohaselt. Seepärast on head lapsehoidjad kursis arenguteooriate ja kasvatusmeetoditega. Samuti võib vaja minna teadmisi erivajadustega laste hooldamisest.

  Lapsehoidjatel on üldteadmised vajalikest õigusaktidest. Järgima peab tervisekaitsenõudeid lapsehoiuteenusele ja sotsiaalhoolekande seadust. Lapsehoidjal on teadmised ka keskkonnaohutusest ja esmaabist. Lisaks tuleb hakkama saada toiduvalmistamise ja kodutöödega.

  Lapsehoidja peaks tundma hästi ettevõtlust, raamatupidamist ja tööturgu. Lapsehoidjal tuleb sageli ise oma tööd majanduslikult korraldada.

  Lapsehoidja on lapsesõbralik. Ta tegeleb lastega heameelega. Lapsehoidja on suhtlusaldis ja hea eneseväljendusoskusega – seda nii lapse kui ka vanematega suheldes.

  Väikese inimesega tegeleva hoidja puhul on vajalik, et lapsevanem võib oma silmatera rahumeeli tema hoolde usaldada.Lapsehoidja peab olema vastutustundlik ja empaatiavõimeline. Temalt oodatakse algatusvõimet, loovust ja järjekindlust. Vajalik on kohanemisvõime, hea pingetaluvus ja emotsionaalne stabiilsus. Igas olukorras tuleb säilitada külma närvi, lastega ei tohi kannatust kaotada.

  Lapsehoidja töö eeldab head tervist. Lapse hoolsaks valvamiseks on tarvis head nägemist, kuulmist ja liikumisvõimet. Töö võib olla füüsiliselt väsitav ja nõuda vaimset pingutust.

  Lapsehoidjana võivad töötada terved ja kohtulikult karistamata isikud. Seaduse järgi on lapsehoidjal ja abiõpetajal tarvis tervisetõendit.

  Lapsehoidja saab taotleda kutsetunnistust, mis tõendab töötaja oskusi ja võib töö otsimisel kasuks tulla. Kutsetunnistus peab olema, kui lapsehoidja ei ole läbinud tasemeõppes lapsehoidja, eri- või koolieelse pedagoogika või sotsiaaltöö eriala. Rohkem teavet kutsestandardi süsteemi ja selle nõuete kohta leiad lapsehoidja alamlehelt, mis on saadaval Kutsekoja kodulehel.

 • Haridus ja väljaõpe

  Lapsehoidjaks saab õppida riikliku õppekava järgi kutsehariduse tasemel. Lapsehoidjana võivad töötada ka pedagoogikat või sotsiaaltööd õppinud inimesed. Otsi sobivat kooli kutsehariduse andmebaasist või kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Lapsehoidmist on võimalik õppida ka koolitustel või erialakursustel.

  Koolis tasub tulevasel lapsehoidjal tähelepanu pöörata muusikale, laulmisele ja kunstile. Eelis on pillimänguoskus või sportlikkus. Kasu on aga igasugustest erilistest oskustest, mida saab lastele edasi anda. See annab laste vaba aja sisustamiseks laiemad võimalused.

  Lapsehoidja saab end arendada täienduskoolitustel. Koolitusi korraldavad peamiselt erafirmad.

 • Töövõimalused

  Lapsehoidja töötab erasektoris, näiteks äriettevõtete juures. Lapsehoidja leiab tööd eralasteaedades, päevahoius ja mängutubades.

  Hoidja võib tegutseda ka füüsilisest isikust ettevõtjana, hoides korraga mitut last või luues oma päevahoiu.

  Kvalifitseeritud ehk kutsetunnistusega lapsehoidja võib töötada ka välismaal. Selleks on oma agentuurid, mis pered ja lapsehoidjad kokku viivad.

  Lapsehoidjate tööturg on küllaltki muutlik. Nõudlus lastehoidjate järele on piirkonniti erinev. Sageli on see seotud olukorraga lasteaedades. Kui vanematel ei õnnestu saada lapsele lasteaiakohta, võivad nad pöörduda lapsehoidja poole. Kuna lastehoid on kohaliku omavalitsuse vastutusalas, võidakse vanemaid lastehoiuteenuse ostmisel ka toetada.

  Lapsehoidjate tööturg sõltub palju majanduslikust olukorrast. Parematel aegadel on lapsehoiuasutusi rohkem ja ka tööpakkumisi enam.

  Lapsehoidja saab end arendada täienduskoolitustel. Koolitustel keskendutakse ühele teemale korraga, näiteks mäng, tervislik toitumine või lastehaigused.

 • Sissetulek, soodustused

  Lapsehoidja töötasu oleneb eelkõige töökohast ja tööülesannetest. Palju sõltub kokkulepetest tööandjaga. Enamasti arvestatakse palka tunnitasuna, kuid sageli ka kuutasuna.

  Muud hüved, nagu pikem puhkus või auto kasutamine, sõltub samuti töökohast. Tavaliselt neid boonuseid ette nähtud ei ole, kuid see võib oleneda kokkulepetest tööandjaga.

 • Lisateave

  Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar annab lapsehoidja kutse.

  MTÜ Perekasvatuste Instituut korraldab pedagoogikauuringuid ja koolitusi.

  Lapsehoiuteenuse kohta loe täpsemalt Sotsiaalministeeriumi kodulehe lapsehoiuteenuse alamlehelt.

  Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele panevad seadusega paika, kuidas tagada lapsehoiuks turvaline keskkond.

  Lapsehoidja eriala riiklik õppekava selgitab, mida tuleb tasemekoolituses lapsehoidjaks õppides omandada.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminariga.

 • Lähedased ametid

  Klassiõpetaja. Klassiõpetaja õpetab algklassidele kõiki põhiaineid. Hea klassiõpetaja on kannatlik ja arvestab õpilaste eripära. Klassiõpetaja ei anna lastele pelgalt teadmisi, vaid on neile laiemas mõttes eeskujuks.

  Loe täpsemalt »

  Lasteaiaõpetaja. Lasteaiaõpetaja hoole all on korraga palju lapsi ning ta vastutab iga lapse elu ja tervise eest. Lasteaiaõpetaja loob lapsest lähtuva turvalise mängu- ja kasvukeskkonna. Ta kujundab lapsel esmased suhtlemis-, õpi- ja koostö&oum...

  Loe täpsemalt »

  Hooldustöötaja. Hooldustöötaja töötab hoolekande- ja tervishoiusüsteemis. Hooldustöötaja tegeleb peamiselt laste, eakate, puuetega inimeste, pikaajaliste töötute, kodutute ja sotsiaalselt tõrjutud inimestega. Töö toim...

  Loe täpsemalt »