• Olulised momendid

  • Laevakapteni töö on laeva juhtimine ning inimelude ja varade säilimise tagamine laevas.
  • Laevakapteni töö on vastutusrikas, kõrgendatud riskiga, aga samas väga huvitav amet.
  • Võimaldab arendada silmaringi, külastades pidevalt teisi riike ja rahvaid. Samas tuleb olla pikalt kodust eemal.
  • Töö loodusstiihia tingimustes merel.
 • Töö iseloom

  Laevakaptenid juhivad nii sise- kui ka välisvetes sõitvaid kauba-, reisi-, puksiir-, ekskursiooni- ja teisi laevu. Nad puutuvad oma igapäevatöös kokku erinevate riikide, reisijate ja kaupadega.

  Laevakapten juhib laeva – tema ülesanne on töö korraldamine laeval, ta juhib kogu laeva meeskonda ja allüksuste teeninduspersonali. Laevakapten peab jälgima ilmastiku muutumist ning langetama vastavalt sellele laeva juhtimise ja ohutusega (nii meeskonna, reisijate, laeva kui keskkonnaohutusega) seotud otsuseid. Ta määrab laeva kursi ja kiiruse, manööverdab, et vältida ohte, jälgib pidevalt laeva positsioone kaartide ja navigatsiooniseadmete abil. Ta suunab ja kontrollib meeskonnaliikmeid, kes hoiavad laeva õigel kursil, tagab mootorite töötamise, omab ülevaadet laeva marsruutide kohta ja suhtleb teiste laevade kaptenitega.

  Laevakapten hoolitseb selle eest, et laeval täidetaks ohutusnõudeid. Tal on ülevaade laeva lastist ja reisijatest ning lossimis- ja lastimistöödest. Ta jälgib, et laeva reostustase ei ulatuks üle kehtivate normide.

 • Töökeskkond

  Laevakapten töötab laevas koos laeva meeskonnaga. Tingimused võivad erinevates laevades varieeruda – osas laevades on kõikvõimalikud mugavused, osas mitte. Laevakaptenil tuleb tihti viibida ka väljas. Töökeskkond võib kohati olla müra- ja vibratsioonirohke. Tormiste ilmadega lisandub laeva kõikumine.

  Laevakapteni tööaeg on reguleeritud mereteenistuse seadusega. Laeva juhtkonna tööaeg on üldjuhul 8 kuni 14 tundi ööpäevas olenevalt laevast ja liinist ning kokkuleppest tööandjaga.

  Laevajuhi töörõivastus on enamasti esinduslik ülikond. Oma töös peab ta tundma küllaltki keerulist tehnikat.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Laevakapten peab põhjalikult tundma laeva ehitust ja omadusi, et olla pädev tagama aluse merekõlblikkust. Ta peab oskama kavandada teekonda, korraldada laeva meeskonna tööd, juhtida lastimis- ja lossimisoperatsioone, vältida merereostuse tekitamist, tegutseda hädaolukordades. Vajalikud on võõrkeelte valdamine ning suhtlemis- ja arvutioskus.

  Laevakapteni amet eeldab rahulikku meelelaadi, vastutustunnet, tahet teha meeskonnatööd ja valmisolekut töötada loodusstiihia meelevallas. Isikuomadustest on olulised veel keskendumisvõime, füüsilise ja vaimse koormuse ning eraldatuse talumine, õpivalmidus, püsivus ning täpsus.

  Laevajuht peab suutma taluda füüsilist ja vaimset koormust ning tal peab olema hea kuulmine. Laeval töötamine võib kaasa tuua ilmastikuoludega seotud tervisehädasid. Laeval töötamist võivad segama hakata merehaigusest tulenevad peavalu- ja iiveldushood, pidev niisketes oludes viibimine võib eelsoodumuse korral tekitada kroonilisi liigesehaigusi vms.

 • Haridus ja väljaõpe

  Eelduseks on erialane kutseharidus või rakenduskõrgharidus. Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist ja kutsekoolide andmebaasist.

  Laeva juhtkonna liikmed läbivad iga viie aasta järel kohustuslikud IMO (Rahvusvaheline Mereorganisatsioon) reeglitega ettenähtud täienduskursused ja teevad Veeteede Ameti juures vastava eksami. Ettevõttesisene koolitus toimub iga laevafirma protseduurireeglite kohaselt.

  Laevajuhiks pürgivad koolinoored peaksid üldhariduskoolis suuremat tähelepanu pöörama inglise keelele ja matemaatikale.

 • Töövõimalused

  Laevajuhtidele pakuvad tööd põhiliselt laevafirmad, avalik sektor (Veeteede Amet, Piirivalveamet jt) ja järjest rohkem suviti ka huvilaevandus.

  Rahvusvahelisel tööjõuturul on nõutumad just laevaohvitserid ehk laeva juhtkonna tasemel spetsialistid.

 • Sissetulek, soodustused

  Laevajuhi töötasu ja lisatasud on fikseeritud individuaalses töölepingus, rahvusvahelisi reise tegevatel laevadel kindlasti ka kollektiivlepingus.

  Laevajuhid on laeval viibides tasuta toitlustatud ja majutatud. Laevapere liikmete perioodilise tervisekontrolli eest maksab üldjuhul tööandja ja see toimub sõltuvalt vanusest iga aasta või kord üle kahe aasta. Laevapere liikmed on kindlustatud nii püsivate tööga seotud tervisekahjustuste kui ka elu kaotuse puhuks.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012.aastal koostöös Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühinguga.

 • Lähedased ametid

  Madrus. Töö toimub loodusstiihia tingimustes merel. Vastutusrikas, kõrgendatud riskiga ja huvitav amet. Madruse ametit valides tuleks esmajärjekorras omada head füüsilist ettevalmistust ja head tervist.

  Loe täpsemalt »

  Vahimadrus

  Kipper

  Vahitüürimees

  Vanemtüürimees