Laeva tekimeeskonna liikmed

Prindi
 • Olulised momendid

  • Töö toimub loodusstiihia tingimustes merel.
  • Vastutusrikas, kõrgendatud riskiga ja huvitav amet.
  • Võimaldab arendada silmaringi, külastades pidevalt teisi riike ja rahvaid.
  • Seab rangemad nõuded isiku psühholoogilisele valmisolekule taluda pingeid ja kodust eemalolekut.
 • Töö iseloom

  Tekimeeskonna peamised tööülesanded laevas on laeva korpuse, taglase, lastimis- ja lossimismehhanismide hooldamine, laeva haalamisoperatsioonide (laeva kai või teise laeva suhtes käsitsi ümberpaigutamine), laeva lastimise ja lossimise teostamine ning lasti kinnitamine ja lahtivõtmine. Koos masinameeskonnaga hooldatakse ka laeva pääste¬mehhanisme ja -varustust.

  Tekimeeskonna liikmed võivad oma ametinimetuste poolest olla pootsmanid, vahimadrused ja madrused. Laeval tekimeeskonna koosseisus merepraktikat läbivat mereharidusasutuse õppurit nimetatakse jungaks.

  • Pootsmanid on laevapere liikmed, kelle juhendamisel madrused hooldavad tehniliselt laeva keret, tekke, päästepaate jmt, nt teevad pisiremonti ja värvimistöid (laevatöid). Pootsmani kohustuste hulka kuuluvad ka tekivarustuse korrashoid ja tagavarade tellimine. Harilikult määrab kapten pootsmaniks kogenud madruse, kellest saab ka meeskonna ja kapteni vahendaja. Suurel laeval võib olla mitu pootsmani, kes alluvad vanempootsmanile.
  • Madrused on laeva tekimeeskonda kuuluvad ja vastava ettevalmistuse saanud meresõiduspetsialistid, kes võivad töötada madrustena kõikidel laevadel. Nende põhilised tööülesanded on üldiste laevatööde teostamine ning tekimehhanismide ja seadmete tehnilised hooldustööd. Madruste igapäevasteks töökohustusteks on laevateki korrashoiu eest hoolitsemine. Nad koristavad laeva, värvivad laevadetaile ning puhastavad laeva metallpindu roostest või vanast värvist. Väiksemaid tehnilisi hooldustöid teevad madrused laevamehaanikute juhtimisel.
  • Vahimadrused on laeva tekimeeskonda kuuluvad ja vastava ettevalmistuse saanud meresõiduspetsialistid. Üldiselt teevad vahimadrused samasugust tööd nagu madrusedki, lisaks tuleb neil aga olla vahis ehk valves graafiku alusel. Valvetegevus on laevadel korraldatud ööpäevaringselt, mille põhieesmärk on meresõidu ohutuse tagamine. Vahiteenistuses meeskonnaliikmeid nimetatakse ka vahimeesteks. Vahis olija viibib pidevalt komandosillal vm selleks ettenähtud kohal, vahi pikkus on üldjuhul 4 tundi. Vahimadrus kontrollib ka kõiki laeva töid. Vahimadruste erinevus madrustest oleneb ennekõike töökogemuse nõudest. Nimelt peab vahimadrustel olema vähemalt pooleaastane töökogemus vähemalt 200 inimest mahutaval laeval. Vahimadrustelt nõutakse oma tööülesannete täitmisel suuremat vastutust.
 • Töökeskkond

  Laevatekimeeskonna nagu ka kõigi teiste laevapere liikmete tööaja korraldus varieerub ja see on reguleeritud mereteenistuse seadusega ning majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega „Laeva vahiteenistuse kord”.

  Tekimeeskonna liikmete tööaeg on üldjuhul 8 kuni 14 tundi ööpäevas olenevalt sellest, millisel laeval ja liinil töötatakse ning milles on mereteenistuslepingu sõlmimisel tööandjaga kokku lepitud. Vahiteenistuses osalejate tööaeg on üldjuhul 4 kuni 6 tundi järjest, millele järgneb puhkeaeg 8 või 6 tundi olenevalt sellest, kas töötatud on 4 või 6 tundi järjest.

  Tekimeeskonna peamised töövahendid on hari, mopid ja lapid, värvirullid ja pintslid, kaabitsad, mitmesugused suruõhuinstrumendid (nõelhaamrid, tähikpuhastid) metallpindade puhastamiseks roostest ja vanast värvist, määrdeaineprits jt käsitööriistad.

  Töökeskkond on seotud müra, vibratsiooni ja tolmuga, samuti tõenäoliste elektromagnetlainetega. Tormiste ilmadega lisandub sellele merel laeva kõikumine, mille mõjul võib osal inimestel esineda merehaigust. Suur osa töödest toimub väljas ja on seega seotud ilmastikuoludega (otsene päikesekiirgus, talvised jäised tuuled, vihm jm).

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Tekimeeskonna ametit valides tuleb esmajärjekorras omada head füüsilist ettevalmistust ja tugevat tervist.

  Tekimeeskonna töötajate ametid eeldavad rahulikku meelelaadi, vastutustunnet, meeskonnatööd ja valmisolekut töötada loodusstiihia meelevallas. Vajalik on vähemalt põhihariduse olemasolu. Vaja on tunda põhitõdesid isiklikust ohutusest, esmaabist, enesepäästevõtetest, tule¬ohutusest ning ühiskondlikust vastutusest.

  Isikuomadustest on tähtsamad füüsilise ja vaimse koormuse taluvus, eraldatuse talumine, koostöövõime, püsivus ning täpsus.

  Madrused peavad oskama kasutada laeva sisesidevahendeid, avariivarustust ja teki-mehhanisme. Nad tunnevad laeva ohutu vahiteenistuse korda ning saavad aru laeva rooli-käsklustest eesti ja inglise keeles.

  Vahimadruse põhioskused ja -teadmised: vahiteenistuse vastuvõtmise, pidamise ja üleandmise tavad; roolikäsklused eesti ja inglise keeles; rahvusvahelised eeskirjad kokkupõrgete vältimiseks merel vaatlejana tegutsemisel; rahvusvahelise signaalkoodi põhilised ühelipulised signaalid; tegutsemine vahiteenistuse liikmena; magnet- ja güro¬kompasside kasutamine; üleminek automaatjuhtimiselt käsitsijuhtimisele ja vastupidi; adekvaatne reageerimine meremärkidele ja signaalidele. Lisaoskusteks on navigatsioonivahendite tundmine, lootsitrepi kasutamine, päästmine helikopterilt ning ohtlike veostega seotud laadimistööd. Samuti peavad tal olema kõik madrusele vajalikud oskused ja teadmised.

 • Haridus ja väljaõpe

  Kasuks tuleb tööõpetustundides võimalikult mitmekesiste töövõtete tundmaõppimine. Hoolikalt tuleks õppida keeli, eriti inglise keelt. Kellel on kavatsus õppida edasi tüürimeheks, peaks rohkem tähelepanu pöörama matemaatikale.

  Eelduseks on erialane kutseharidus.Otsi sobivat kooli andmebaasist kutsehariduse portaalist. 

  Mitmes üldhariduskoolis on avatud merendusklassid.

 • Töövõimalused

  Töö leidmise väljavaated on head, sest merevedude osatähtsus Euroopa Liidus suureneb ja kaubalaevastik kasvab kiiresti. Rahvusvahelisel tööjõuturul on nõutumad laevaohvitseride ehk laeva juhtkonna tasemel välja õppinud kvalifikatsiooniga spetsialistid.

  Põhilised töökohad on laevafirmad, avalik sektor (Veeteede Amet, Piirivalveamet jt) ja suvisel navigatsiooniperioodil järjest rohkem ka huvilaevandus. Karjääri tehes võivad madrused asuda edasi õppima laevajuhiks ehk omandada tüürimehe ameti.

 • Sissetulek, soodustused

  Tekimeeskonna minimaalne töötasu ja lisatasud on fikseeritud individuaalses töölepingus ning rahvusvahelisi reise tegevatel laevadel kindlasti ka kollektiivlepingus. Korralik palgalisa teenitakse tavapäraselt ületunnitööga (on olemas nii fikseeritud igakuine ületunnitöötasu kui ka akordtöötasu ületundide eest) ning lisatasudena lasti kinnitamise ja lahtivõtmise eest.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012.a koostöös Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühinguga.

 • Lähedased ametid

  Oskustöölised transpordiettevõtetes

  Oskustöölised sadamates

  Oskustöölised laevaehituse ettevõtetes