Laeva masinameeskonna liikmed

Prindi
 • Olulised momendid

  • Huvitav töö, võimalus näha palju erinevaid maid ja rahvaid.
  • Laevamehaaniku (laevaohvitseri) töö on mitmekesine, vaheldusrikas, nõudes häid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi. Vajalik on leidlikkus ja loomingulisus tekkivate probleemide lahendamiseks.
  • Nüüdisaegsetes laevades on jõuseadme käitus peamiselt vaimne tegevus ning nõuab häid teadmisi IT-st ja orienteerumist automaatikas.
  • Laevaohvitseri füüsilise töö osatähtsus on väga väike. Laeva masinameeskonna realiikme füüsilise töö osakaal on suurem.
 • Töö iseloom

  Laeva masinameeskonna ülesanne on tagada kõigi laeva otstarbekohast kasutust, ohutut meresõitu, normaalset talitust ning meeskonnale (ja reisijatele) sobivaid töö- ja olmetingimusi võimaldavate laevaseadmete (masinad, aparaadid, agregaadid, süsteemid, soojusvahetid, puhastus ja valgustusseadmed jne) ökonoomne, tõrgeteta ja ohutu kasutamine, hooldus ning remont.

  Laeva masinameeskonda kuuluvad mehaanikud, vahimehaanikud, elektrimehaanik, külmutusseadmete mehaanik, motoristid, elektrikud ja külmutusseadmete masinistid.

  Masinameeskonna koosseis oleneb laeva eripärast ja kasutusvaldkonnast. See võib laevati suuresti erineda ja sinna võivad kuuluda mitmed spetsialistid: treialid, keevitajad, donkermanid jm.

  • Laevamehaanikud on erialase kvalifikatsiooni ja meresõidudiplomiga laevaohvitserid, kelle ülesanne on tagada laevamehhanismide tõrgeteta ja ohutu töö, tehnohooldus, remont ja masinameeskonna vahiteenistuse korraldus. Tavaliselt on laeva mehhanismid jaotatud laevamehaanikute vahel vastutusaladesse: 1. ja 2. mehaanik vastutavad peamasinate, reduktorite, võlliliinide, 3. mehaanik abimasinate (diiselgeneraatorid), 4. mehaanik abikatelde, elektrimehaanik laeva elektriseadmete -varustuse, külmutusseadmete mehaanik külmutusseadmete (külmkambrid, konditsioneerid) eest.
  • Laeva motoristid, elektrikud, külmutusseadmete masinistid jt spetsialistid on erialase ettevalmistuse ja kvalifikatsioonitunnistusega masinameeskonna realiikmed, kes jälgivad laevamehaanikute juhtimisel seadmete kasutamist, teevad tehnohooldust ja remonti. Vahis olles tuleb neil jälgida laevamehhanismide ja süsteemide tööd ning vastutada nende eeskirjadejärgse kasutamise eest.
  • Donkerman on tanklaeva masinameeskonna liige, kes jälgib vedellasti pumpamist ning hooldab mahuteid, voolikuid ja pumpi.
 • Töökeskkond

  Laeva meeskonna töökeskkond on laev, masinameeskonna põhiline töökoht on masinaruumis. Olmes on laevapere liikmel laevas tavaliselt kasutada sanitaarsõlmega kajut, samuti üldruumid: messid (laevapere söögiruum), puhkeruumid, kinosaalid jne olenevalt sellest, milline laev on ja mis otstarbel ehitatud.

  Laeva masinameeskonna nagu ka kõigi teiste laevapere liikmete tööaja korraldus on mõneti erinev ja on reguleeritud mereteenistuse seadusega ning majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega „Laeva vahiteenistuse kord”.

  Merel töötamine on ühtepidi küll väga huvitav ja mitmekülgne, kuid samas tuleb olla pikka aega kodust eemal, mis ei pruugi kõigile inimestele sobida. Samuti võib siin esineda tervisehädasid, mis on seotud tormi ja halva ilmaga merel (merehaigus).

  Tüüpiline töökorraldus merelaeval on järgmine: ööpäev on jaotatud kolme laevamehaaniku vahel nii, et igaüks seisab masinaruumis vahis 4 tundi 8-tunnise vaheaja järel. Vahis seisavad ka motoristid (koos mehaanikuga). Kui kehtestatud tööaja pikkus laevas ületab 8 tundi, töötavad nimetatud masinameeskonna liikmed vahtidevahelises ajavahemikus ülaltoodud seaduses ja määruses nimetatud tingimuste ja lubatud erisuste järgi. Vahiteenistuses mitteosalevate masinameeskonna liikmete tööaega ei jaotata osadeks.
  Laeva masinameeskonna liikmed on tavaliselt jagatud kahte ossa – vahiteenistuses osalevad liikmed ja mitteosalev, nn tööbrigaad.

  Laevapere liikmetele on lubatud kohaldada tööaja summeeritud arvestust kuni kuuekuulise ajavahemiku ulatuses. Seejuures ei või laevapere liikme tööaeg ületada 12 tundi 24-tunnises ajavahemikus ja 60 tundi 7-päevases ajavahemikus.

  Lähisõidulaeval, mille laevapere liikmete töötsükli pikkus ei ületa kahte nädalat, ei või tööaeg ületada 14 tundi 24-tunnises ajavahemikus ja 72 tundi 7-päevases ajavahemikus. Laevapere liikme puhkeaega ei tohi jagada 24-tunnise ajavahemiku jooksul rohkem kui kaheks osaks, millest üks peab olema vähemalt 6 tunni pikkune, ning kahe järjestikuse puhkeaja vaheline aeg ei või ületada 14 tundi. Vahiteenistuses mitteosalevate masinameeskonna liikmete tööaeg peab olema ajavahemikus kella 6–20 laeva aja järgi, kui see on tööd arvestades võimalik.

  Vahimehaaniku töökoht nüüdisaegses laevas on keskjuhtimispuldis, kust juhitakse ja kontrollitakse laevaseadmete tööd lülitite, hoobade, nuppude, arvutihiire jne abil.

  Hooldustöödel on tüüpilised töövahendid lukksepa tööriistad, eriinstrumendid (pneumaatilised, elektrilised), tõstevahendid (telferid, talid, tungrauad jne), erinevad mõõteriistad.
  Kodus saavad meremehed viibida siis, kui nad on puhkusel. Kui tööleping on sõlmitud nt kuueks kuuks, võib selle aja jooksul lühikest aega kodus viibida ainult siis, kui laev külastab kodusadamat.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Laeva masinameeskonna liikmed peavad tundma kõigi laevamehhanismide tööpõhimõtteid ja ehitust, oskama neid kasutada, hooldada ja remontida. Kutse eeldab huvi tehnika vastu, mere-eetika tundmist ja selle järgimist, vastutustunnet ning valmidust meeskonnatööks.

  Laevamehaaniku põhioskused ja -teadmised: tehniline termodünaamika, elektrotehnika ja elektroonika, hüdraulika, rakendusmehaanika, tehniline joonestamine, metallide tehnoloogia ja materjaliõpetus. Lisaks tuleb tunda metalle ja sulameid, mittemetalseid konstruktsioonmaterjale, nende omadusi ja kasutusalasid. Samuti tuleb teada põhimõtteid laevaehitusest ja selle teooriast. Tundma peab ka kütuseid ja õlisid.
  Lisaks tuleb tunda mootorlaeva jõuseadmeid, laeva abimehhanisme ja süsteeme, laeva katel-, elektri- ning automaatikaseadmeid. Samuti tuleb tunda kontrollmõõteriistu ning vahiteenistuse üldkorraldust masinaruumis. Kokku tuleb puutuda ka tulekahjude ennetuse, kontrolli ja tulega laevadel. Samuti peab oskama kasutada päästevahendeid, anda esmaabi ja tunda meresõiduohutust.

  Laevamehaanik peab omama algteadmisi majandusest, tundma kutsealaga seotud õigusakte ning teadma töökeskkonna ohutust. Vajalikud on suhtlemis- ja arvutioskus ning inglise keele valdamine. Peab teadma põhimõtteid isiklikust ohutusest, esmaabist, enesepäästevõtetest, tuleohutusest ja ühiskondlikust vastutusest.

  Isikuomadustest on tähtsamad kontsentreerumis- ja koostöövõime, füüsilise ja vaimse koormuse taluvus, eraldatuse talumine, õpivalmidus, püsivus ning täpsus.

  Laevamehaaniku kutsenõuded on kinnitatud kutsestandardis Laevamehaanik I, II, III, IV.
  Laeva motoristi kutsenõuded on kinnitatud kutsestandardis Laevamotorist II.

 • Haridus ja väljaõpe

  Eelduseks on erialane kutseharidus. Otsi sobivat kooli kutsekoolide andmebaasist.

  Laevamehaanikud läbivad iga viie aasta järel kohustuslikud IMO (Rahvusvaheline Mereorganisatsioon) reeglitega ettenähtud täienduskursused ja teevad Veeteede Ameti juures vastava eksami.

 • Töövõimalused

  Põhilised töökohad on laevafirmad ning laevaremondi- ja laevaehitusettevõtted.
  Enamik Mereakadeemia lõpetanuid läheb tööle välisriikide laevandusfirmadesse (nn lipu alla), „lipu all” töötab umbes 3000 eesti meremeest. Eesti Mereakadeemia laevamehaanika eriala lõpetanud saavad vanemmehaaniku koolituse ja võivad saada vanemmehaanikuks ükskõik millisel piiramatu peamasinate võimsusega laeval.

  Nendes kaldaettevõtetes, kus vajatakse tehniliste teadmiste ja oskustega inimesi, saavad laevamehaanikud kergesti tööd. Laevamehaanikud töötavad sellistes ettevõtetes näiteks peainseneride, peaenergeetikute, projektijuhtide ja ettevõtte juhtidena.

 • Sissetulek, soodustused

  Masinameeskonna töötasu oleneb ametikohast ja tavaliselt on töölepinguga määratud kindel kuupalk. Laevandusfirmad võivad lisatasu kehtestada eritööde ja ületöötundide eest.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühinguga.

 • Lähedased ametid

  Masinaehitaja

  Laevaremondi insener

  Laevaehitusinsener