• Olulised momendid

  • Laeva juhtimine on vastutusrikas, riskantne, aga samas väga huvitav amet.
  • Selles ametis on väga tähtsal kohal hea suhtlemisoskus ja keelte valdamine.
  • Töö toimub loodusstiihia tingimustes merel.
  • Töö seab kõrgendatud nõuded isiku psühholoogilisele valmisolekule taluda pingeid ja kodust eemalolekut.
 • Töö iseloom

  Kaubandusliku meresõidu koodeksi järgi jaguneb laevapere laeva juhtkonnaks ja mees-konnaks. Meeskond omakorda jaguneb teki- ja masinameeskonnaks ning teisteks laevapere liikmeteks.

  Laevajuhid on laevajuhtkonna töötajad, tänu kellele laevad üldse otseselt liiguvad. Nad juhivad ja haldavad kauba-, reisi-, puksiir-, ekskursiooni- ja teisi veelaevu, mis sõidavad ookeanides, suurtes järvedes, jõgedes, kanalites ning teistes vetes. Laeva juhtkonna liikmed juhivad laeva ning valvavad selle pardal sisevetes ja väljaspool kodumaad sõitvate laevade järele.

  Laeva juhtkond puutub oma igapäevatöös palju kokku erinevate riikide, reisijate ja kaubaga. Lisaks puutub laeva juhtkond kokku väga paljude ametite esindajatega veetranspordis, näiteks sadamatöötajatega.
  Laeva juhtkonna liikmed võivad oma ametinimetuste poolest olla kapten, laevajuht (siseveelaevajuht), tüürimees (vahi- ja vanemtüürimees), kipper, raadiospetsialist, laevaarst ja laeva vanemmehaanik. Laeva omanik võib arvata juhtkonda ka teisi laevaspetsialiste.

  Kaptenid ja laevajuhid juhivad operatsioone laeval. Nende ülesanne on töö korraldamine laeval, nad juhendavad kogu laeva meeskonda ja ka teisi laevatöötajaid. Nad määravad kursi ja kiiruse, manööverdavad, et vältida ohte, jälgivad pidevalt laeva positsiooni kaartide ja navigatsiooni abil. Kapten suunab meeskonna liikmeid, kes hoiavad laeva õigel kursil. Lisaks määrab kapten laeva asukoha vetes, tagab mootorite töötamise, suhtleb teiste laevadega, haldab laevaliine ja opereerib laevavarustust. Kaptenid ja laevajuhid veenduvad, et ohutusnõuded laeval on täidetud. Nad vastutavad laeva masinate töö ja varustuse eest, jälgivad laeva reostustaset ning haldavad nii laeva paki- kui ka reisijatevedu. Samuti on neil ülevaade lossimis- ja lastimistöödest.

  • Kapten on vastava tunnistusega laeva ainuisikuline juht, kes vastutab kõige eest, ta on laevaomaniku esindaja laevas. Kaptenit ei vabasta vastutusest ka see, kui laevas on loots, kellel on nõuandev roll.

  • Vanemtüürimees allub kaptenile ja on tekimeeskonna juht, kes juhatab otseselt vahitüürimeeste ja ülejäänud tekimeeskonna (pootsman, madrused jne) tööd. Vahitüürimees allub vanemtüürimehele, vahitüürimeeste töökohustused määrab vanemtüürimees. Vanemtüürimees on vastava tunnistusega laevajuht, kel on õigus asendada hädaolukorras kaptenit. Häireolukordades peab vanemtüürimees olema kohe valmis võtma kaptenilt üle laeva üldjuhtimise – kui kapten ei ole võimeline täitma temale pandud kohustusi (näiteks kapteni terviseseisund ei luba, surma puhul vms). Vahitüürimees peab olema valmis üle võtma vanemtüürimehe kohustused häireolukorras. Vahitüürimehi on eri laevades erinev arv ja tavaliselt jaotatakse ka need omakorda 2. tüürimeheks, 3. tüürimeheks ning mõnes kohas ka 4. tüürimeheks. Kuid tunnistused on neil kõigil samad, töö¬kohustused aga erinevad – ühine ülesanne on ohutu vahiteenistuse pidamine. Olgu see siis käiguvahis, kus tuleb laeva juhtida vastavalt ohutu meresõidu reeglitele, või seisuvahis, kus tuleb samuti jälgida, et kõik oleks kontrolli all.

  • Laevajuht on spetsialist, kelle tööülesandeks on juhtida laeva, korraldada ja pidada laevavahiteenistust ning säilitada inimelud ja vara laevas riiklike ning rahvusvaheliste regulatsioonide alusel ja tehniliste ning sotsiaalsete vahenditega.

  • Vahitüürimees on vastava tunnistusega laevajuht, kel on õigus täita laevas vahitüürimehe tööülesandeid. Vanemtüürimees juhib kogu tekimeeskonna tööd ja vastutab kitsalt temale määratud töökohustuste täitmise eest. Vanemtüürimehe diplomi saamiseks tuleb vahitüürimehel teha eksam. Isikul, kes soovib eksamit teha, peab olema vahitüürimehe staaži vähemalt 12 kuud. Eestis annab tunnistusi välja ja võtab eksameid vastu Veeteede Amet.

  • Kipper on vähem kui 200 inimest mahutava laeva juhtimise õigusega ametimees. Selle töö tegemiseks vajalikud kutsetunnistused olenevad laeva suurusest.

  • Raadiospetsialisti ülesanne on tagada vajaduse korral laeva raadioside teiste aluste, päästeteenistuse ja sadamaga.

  • Vanemmehaanikule alluvad laeva masinameeskonna liikmed.

  • Laevaarsti ülesanne on tagada vajaduse korral laevapere arstiabi.
 • Töökeskkond

  Laeva juhtkonna nagu ka kõigi teiste laevapere liikmete tööaja korraldus sisaldab teatud erisusi ning on reguleeritud mereteenistuse seadusega ning majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega „Laeva vahiteenistuse kord”.

  Laeva juhtkonna tööaeg on üldjuhul 8 kuni 14 tundi ööpäevas olenevalt sellest, millisel laeval ja liinil töötatakse ning milles on mereteenistuslepingu sõlmimisel tööandjaga kokku lepitud. Vahiteenistuses osalejate tööaeg on üldjuhul 4 kuni 6 tundi järjest, millele järgneb puhkeaeg 8 või 6 tundi olenevalt sellest, kas töötatud on 4 või 6 tundi järjest.

  Laeva juhtkonna liikmed töötavad laevas koos selle meeskonnaga. Kapteni, vanemtüürimehe ja vahitüürimehe vastutustasandid on küll erinevad, kuid eri laevades tegelevad nad kõik ka reaalselt laeva juhtimisega. Oma töös kasutavad nad mitmesuguseid vahendeid ning tehnika arenedes tuleb neid pidevalt juurde. Kõik töövahendid on loodud selleks, et tagada meresõidu ohutus.

  Tänapäeva laevad on enamasti varustatud hea konditsioneeriga. Neil on hea heliisolatsioon, mis summutab masinatest põhjustatud müra. Lisaks on laevades kõikvõimalikud mugavused.

  Laevajuhi üks tähtsamaid ülesandeid on jälgida ilmastiku muutumist ning otsustada selle järgi, kuidas see mõjutab laeva juhtimist ja ohutust (meeskonna, reisijate, laeva ja keskkonnaohutust). Töö ei toimu ainult siseruumides, ka laeva juhtkonna liikmetel tuleb viibida väljas (erinevates laevades võib see küll mõnevõrra erineda). Ka tööruumid võivad laevades varieeruda.

  Töökeskkond võib kohati olla seotud müra ja vibratsiooniga, samuti tõenäoliste elektro-magnetlainetega. Tormiste ilmadega lisandub sellele laeva kõikumine, mille pikemaajalise mõju tõttu tekib üldjuhul merehaigus.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Laeva juhtkonna liikmete ametid eeldavad rahulikku meelelaadi, vastutustunnet ja meeskonnatöö valmidust töötada loodusstiihia meelevallas.

  Laeva juhtkonna liikmetel peavad olema algteadmised majandusest ning neil on vaja tunda kutsealaga seotud õigusakte ja töökeskkonna ohutust. Tähtsal kohal on suhtlemisoskus, keelte valdamine, arvuti kasutamise oskus ja kutse-eetika tundmine. Lisaks peab õppima tundma põhitõdesid isiklikust ohutusest, esmaabist, enesepäästevõtetest, tuleohutusest ja ühis-kondlikust vastutusest.

  Isikuomadustest on olulisemad kontsentreerumis- ja koostöövõime, füüsilise ja vaimse koormuse taluvus, eraldatuse talumine, õpivalmidus, püsivus ning täpsus.

  Siseveelaevajuhi põhioskused ja -teadmised:

  • laevatatavatel sisevetel liiklemise korra tundmine;
  • navigatsioonimärgistuse tundmine;
  • teekonna kavandamine ja selle elluviimine;
  • vahikorraldus;
  • radari kasutamine;
  • hädaolukordades tegutsemine;
  • laevaehituse tundmine;
  • laevakoosseisu juhtimine.

  Laevajuhi põhioskused ja -teadmised:

  • teekonna kavandamine ja selle elluviimine;
  • ohutu navigatsioonivahikorraldus;
  • radari kasutamine;
  • tegutsemine hädaolukordades;
  • teabe edastamine ja vastuvõtt visuaalsete signaalide abil;
  • laevaehituse tundmine;
  • kalapüügi operatsioonide tundmine;
  • luurevahendite tundmine;
  • laevade lastimis- ja lossimistööde tundmine.

  Siseveelaevajuhi kutsenõuded on kinnitatud kutsestandardis Sisevee laevajuht II, III.
  Laevajuhi kutsenõuded on kinnitatud kutsestandardis Laevajuht I, II, III, IV.

 • Haridus ja väljaõpe

  Eelduseks on erialane kutseharidus või rakenduskõrgharidus. Otsi sobivat kooli Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist ja kutsekoolide andmebaasist.

  Koolinoortel, kellele pakub huvi tulevikus töötada laeva juhtkonna liikmena, tuleb üldhariduskoolis suuremat tähelepanu pöörata inglise keelele ja matemaatikale. Mitmes koolis on avatud ka merendusklassid.

 • Töövõimalused

  Põhilised töökohad on laevafirmad, avalik sektor (Veeteede Amet, Piirivalveamet jt) ja suvisel navigatsiooniperioodil järjest rohkem ka huvilaevandus.

  Rahvusvahelisel tööjõuturul on nõutumad laevaohvitseride ehk laeva juhtkonna tasemel välja õppinud kvalifikatsiooniga spetsialistid.

 • Sissetulek, soodustused

  Laeva juhtkonna töötasu ja lisatasud on fikseeritud individuaalses töölepingus ning rahvus-vahelisi reise tegevatel laevadel kindlasti ka kollektiivlepingus. Korralik palgalisa teenitakse tavapäraselt ületunnitööga (on olemas nii fikseeritud igakuine ületunnitöötasu kui ka akord-töötasu ületundide eest) ning lisatasudena lasti kinnitamise ja lahtivõtmise eest.

  Palk võib erinevates laevades ja ettevõtetes väga palju erineda. Samuti võib palk erineda ühe kompanii sees – ühes laevas võib madrus teenida rohkem kui teises laevas tüürimees jne.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012.aastal koostöös Eesti Meremeeste sõltumatu ametiühinguga.

 • Lähedased ametid

  Juhttöötajad transpordiettevõtetes

  Juhttöötajad laevaehituse ettevõttetes

  Juhttöötajad sadamates