• Olulised momendid

  • Koolitusjuht korraldab täiskasvanute arendustegevust ja koolitusi.
  • Koolitusjuht lähtub oma töös organisatsiooni vajadustest: koolituse korraldamisel tuleb ennekõike arvestada koolituse eesmärki, teemat ja sihtrühma.
  • Koolitusjuht vastutab selle eest, et koolitus on hästi ette valmistatud ja toimub plaani järgi.
 • Töö iseloom

  Elukestev õpe ehk täiskasvanuharidus on nüüdisaegses ühiskonnas väga väärtuslik. Koolitusjuht on inimene, kes korraldab täiskasvanuõpet. Täiskasvanud õppijad on eri vanuse, kogemuse, hariduse ja sotsiaalse staatusega. Neil on oma väljakujunenud teadmiste süsteem, mõtlemisharjumused, eelarvamused, stereotüübid, hoiakud ja väärtushinnangud, mille nad toovad kaasa ka õpiolukorda. Koolitajalt ootavad täiskasvanud õppijad pädevust.

  Koolitajate meeskonna loomisel arvestab koolitusjuht koolitaja pädevust, koolituse temaatikat, eesmärki ja sihtrühma. On koolitusjuhte, kes korraldavad ainult teatud valdkonna koolitusi (nt raamatupidamine), teised seevastu vastutavad koolituse korraldamise eest eri teemadel.

  Koolitusfirmad korraldavad avalikke koolitusi, kus võivad osaleda kõik huvilised. Sisekoolituse puhul on tellija ettevõte ja koolitusel osalevad ainult selle firma töötajad. Samuti korraldavad koolitusi ettevõtted ise, kus koolitajad on oma ettevõtte töötajad.

  Paljudes suuremates firmades töötab oma koolitusjuht, kes vastutab asutuse eesmärke toetava süsteemse ja tulemusliku koolituse eest. Koolitusjuht koordineerib, korraldab ja analüüsib ettevõtte töötajate koolitusvajadust ning otsustab, milliste arendusmeetoditega saavutada kõige parem tulemus. Ta peab koolituste üle arvestust ja sageli vastutab ka koolituseelarve eest. Ta nõustab juhte oma meeskonna koolitusvajaduste selgitamisel. Sageli tehakse valmis koolitusplaan pikema aja peale.

  Hea tasemega koolituse juurde kuuluvad sobilikud koolitustingimused (ruumid, transport, toitlustamine), nüüdisaegsed koolitusvahendid (konspektid, töövahendid jms) – sellegi korraldamine on koolitusjuhi ülesanne.

 • Töökeskkond

  Tööpäev algab paljudel juba kell 8 hommikul. Koolitusjuht ei viibi kogu aeg ainult oma kabinetis. Palju on tööd koolitajate juures: kohtumised, kus arutatakse koolituse eesmärke, nende saavutamiseks sobivaid teemasid ja meetodeid. Et koolitaja sobivuses veenduda, osaleb koolitusjuht mõnikord koolitaja avalikel kursustel. Suur osa tööajast on täidetud kohtumiste ja aruteludega.

  Koolitused toimuvad vahel ka õhtuti või puhkepäevadel ning eri kohtades: turismitalus, looduses, konverentsikeskuses. See lisab vaheldusrikkust ja annab võimalusi väljasõitudeks ning nõuab kohanemist uue töökeskkonna ja paindliku tööajaga.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Täiskasvanuõppe korraldamine eeldab täiskasvanuhariduse õpipõhimõtete tundmist Eestis ja ka mujal maailmas. Koolitusjuht peab olema kursis koolitusturu nõudluse ja muutustega. Koolitusrühmade komplekteerimine nõuab koolitus- ja ärivajaduste mõistmist.

  Koolitusjuhil peab jätkuma perspektiivitunnet, ta peab olema hea korraldaja, väga hea kuulaja, paindlik ja salliv suhtleja. Tähtis on avaliku esinemise oskus ja julgus. Koolitusjuhi elukutse sobib aktiivsele ja enda suhtes nõudlikule inimesele, kes oskab iseseisvalt tegutseda ja soovib pakkuda oma ettevõtte töötajatele või koolitustel osalejatele arenguvõimalusi.

  Vajalikud oskused ja omadused on kirjas täiskasvanute koolitaja kutsestandardis.

 • Haridus ja väljaõpe

  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Paljud tegutsevad koolitusjuhid on mingi kindla eriala spetsialistid. Koolitusjuhi funktsioone täidab sageli personalijuht või -spetsialist.

  Koolitusjuhi tööst huvituval noorel tuleks tähelepanu pöörata suhtlemise ja inimesetundmisega seotud õppeainetele, eneseväljendus- ja kuulamisoskuse arendamisele. Kasuks tuleb eelarve koostamise ja sellest kinnipidamise harjutamine juba kooliajal.

 • Töövõimalused

  Koolitus- ja arendustegevuse osatähtsus on viimaste aastatega märkimisväärselt kasvanud ning koolitusjuhid osalevad üha enam organisatsiooni arendamisel ja koolitussüsteemi väljatöötamisel. Eraldi koolitusjuhi ametikoht on olemas pigem suurtes firmades, tavaliselt on personali- ja koolitusjuhi töö ühendatud. Elukestev õpe on perspektiivikas valdkond, palju on koolitamisega tegelevaid riigi- ja eraorganisatsioone.

  Koolitusjuht võib ka ise täiskasvanuid koolitada, kui tal on vastavad teadmised ja oskused.

 • Sissetulek, soodustused

  Koolitusjuhtide sissetulek oleneb organisatsiooni palgasüsteemist ja -poliitikast. Suurte kogemustega koolitusjuht, kes on võimekas organisatsiooni arendamisel, on tavaliselt ka paremini tasustatud.

  Koolitusfirmad kasutavad erinevaid tasustamissüsteeme. Enamasti oleneb koolitusjuhtide sissetulek koolituste läbimüügist.

 • Lisateave

  Eesti Personalitöö Arendamise Ühing (PARE) tegeleb personalijuhtimise taseme tõstmisega. Siia alla kuuluvad ka personaliarendus ja -koolitus.

  Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS on koolitusorganisatsioonide katusorganisatsioon ja edendab elukestvat õpet Eestis.

  Lisaks on Eestis suur hulk täiskasvanuõppega tegelevaid koolituskeskusi.

  Täiskasvanukoolituse aluseid reguleerib täiskasvanute koolituse seadus.

  Loe ka Rajaleidja persoonilugi koolitusjuht Liisist. 

  Ametikirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös MTÜ Eesti Koolitusliiduga.

 • Lähedased ametid

  Nõustaja

  Konsultant

  Õpetaja

  Kutseõpetaja. Kutseõpetaja on nii õpetatava eriala asjatundja kui ka pedagoog. Kutseõpetaja töö eesmärk on toetada õppija arengut ja kujundada tema valmidust elukestvaks õppeks. Kutseõpetaja töö eeldab suhtlemi...

  Loe täpsemalt »

  Koolitusspetsialist

  Koolitusnõustaja

  Haridustee nõustaja

  Suhtlemistreener