Kogudusevaimulik

Prindi
 • Olulised momendid

  • Kogudusevaimuliku amet eeldab sisemist kutsumust, usku Jumalasse ja piiblis kuulutatusse.
  • Seda ametit peetakse üldjuhul kogu elu.
  • Töö on seotud konkreetse koguduse või koguduste teenimisega, seejuures ei ole tööaeg täpselt reguleeritud.
  • Vajalik on väga hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime.
 • Töö iseloom

  Kogudusevaimulikuks nimetatakse inimest, kes on kiriku korra järgi kutsutud ja vastava talitusega ametisse pühitsetud ehk ordineeritud. Kogudusevaimulik kuulutab kiriku õpetust ja toimetab oma koguduses usutalitusi. Ta hoolitseb kiriku vara hooldamise eest, õpetab pühapäevakoolis lapsi, juhib leerikursusi, korraldab mitmesuguseid kirikuüritusi (surnuaiapühad, laulupäevad, noortelaagrid) jne.

  Olenevalt kirikust võib ta kanda kirikuõpetaja, pastori, preestri või mõnda teist ametinimetust.

 • Töökeskkond

  Kogudusevaimuliku töökoht on tema kogudus. Vaimulik võib olla seotud ka mitme kogudusega. Jumalateenistusi peetakse kirikus või vastavas pühitsetud ruumis. Koguduse kantselei (koht, kus kogudusevaimulik töötab väljaspool talituste aega) on üldjuhul kiriku juures või eraldi asuvas kogudusemajas ehk pastoraadis.

  Tööaeg pole kindlalt määratletud. Teenistused on enamasti igal pühapäeval ja kõigil suurematel kirikupühadel (lähtuvalt konkreetse kiriku kalendrist). Kirikutalitusi (ristimine, armulaud, leer, laulatus, matused jt) tuleb korraldada vajadust mööda. Üldjuhul on vaimulikul pastoraadis kindlad vastuvõtuajad, kuid koguduse liikmete hingeliseks nõustamiseks tuleb pidevalt valmis olla.

  Vaimulik kannab teenistusel spetsiaalset riietust ja kasutab talitustel rituaaliks kohaseid vahendeid.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Vaimuliku töö eeldab head väljendusoskust ja keeletunnetust. Vajalik on eesti keele väga hea tundmine (võõrkeeleoskus pole samuti liiast). Kasuks tuleb musikaalsus.

  Põhieeldused on kristliku õpetuse tunnistamine ja kiriku liikmeks olek.

  Et vaimulik peab olema oma käitumisega kogudusele eeskujuks, eeldab amet laitmatut mainet. Vaimulikku hinnatakse tema silmaringi ja teadmiste järgi, mida tal peaks olema võimalikult paljudel elualadel. Väiksemates kogudustes tuleb vaimulikul hoida korras ka raamatupidamine.

  Paljudes kirikutes on õigus vaimulikuks saada vaid meesterahval. Naisi pühitsevad Eestis tegutsevatest kirikutest ametisse vaid luterlased, metodistid, baptistid ja nelipühilased. Katoliku ja õigeusu kirikus on vaimulikul üldjuhul keelatud abielluda. Ülejäänud Eestis tegutsevates kirikutes on vaimulikel abielu lubatud.

  Vaimulikuna töötamist toetavad isiksuseomadused on püsivus, emotsionaalne stabiilsus, empaatiavõime, vastutustunne, täpsus ja hoolikus, avatus ning loovus.

  Tõsise nägemispuude või kõnedefektiga inimesel on väga raske vaimulikuna töötada.

 • Haridus ja väljaõpe

  Kogudusevaimuliku amet eeldab üldjuhul erialast kõrgharidust.

  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Gümnaasiumis peaksid vaimuliku ametist huvitatud noored pöörama tähelepanu eesti keelele ja kirjandusele, võõrkeeltele, kodanikuõpetusele, aja- ja kultuuriloole ning muusikaõpetusele. Kindlasti tuleb kasuks aktiivne tegevus koguduses.

 • Töövõimalused

  Kogudusi on kõigi Eesti tegutsevate kirikute peale kokku mitusada, neist märkimisväärne osa on eraldi oma vaimulikuga katmata ehk ühel vaimulikul tuleb teenida tihti mitut kogudust.

  Eesti suurimad kirikud on Eesti evangeelne luterlik kirik, evangeelsete kristlaste ja baptistide koguduste liit, Eesti apostlik õigeusu kirik ja Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik.

 • Sissetulek, soodustused

  Vaimuliku teenistus sõltub konkreetse koguduse suurusest ja võimalusest. Kogudustele tehakse ka annetusi.

  Tihti töötavad vaimulikud põhitöö kõrvalt ka kooliõpetajana vm lähedases ametis.

  Üldjuhul hüvitab kogudus vaimulikule tööülesannete täitmisega seotud telefoni- ja kütusekulud ning annab enamasti talle ka elamispinna.

 • Lisateave

  Eestis tegutsevate kirikute koostööd koordineerib Eesti Kirikute Nõukogu.

  Loe ka Rajaleidja persoonilugu kogudusevaimulikust Katrin-Helenast.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös EELK usuteaduste instituudiga.

 • Lähedased ametid

  Kirjanik

  Ajaloolane

  Koolitaja

  Psühholoog

  Nõustaja

  Õpetaja