Klassiõpetaja

Prindi Klassiõpetaja
 • Olulised momendid

  • Klassiõpetaja õpetab algklassidele kõiki põhiaineid.
  • Hea klassiõpetaja on kannatlik ja arvestab õpilaste eripära.
  • Klassiõpetaja ei anna lastele pelgalt teadmisi, vaid on neile laiemas mõttes eeskujuks.
 • Töö iseloom

  Klassiõpetaja õpetab ja suunab kõige nooremaid koolilapsi. Ta õpetab oma klassi lastele kõiki põhiaineid 1.–6. klassini.

  Klassiõpetaja töö eesmärk on olla õpilastele eeskujuks ning õpetada neile turvalises klassiruumis eesti keelt, matemaatikat, loodusõpetust ja teisi põhilisi õppeaineid. Samuti on ta lastele klassijuhataja ja käib nendega väljasõitudel, olgu selleks siis loomaaia, muuseumi, etenduse või mõne kauni Eesti paiga külastus. Oluline on ka suhelda lapsevanematega, anda neile õpilase edasijõudmise kohta tagasisidet ja saada neiltki tagasisidet enda töö kohta.

  Tundides annab klassiõpetaja õpilastele edasi teoreetilisi teadmisi. Lisaks kujundab ta vajalikke vaimseid ja praktilisi oskusi. Ta peab valdama ainet ja oskama korraldada tundi laste taseme järgi. Tunni ajal tuleb õpetajal tagada distsipliin, vajaduse korral lahendada probleeme. Klassiõpetaja arvestab õpilaste eripära ja -vajadustega ning julgustab neid tulemusi saavutama. Õppetööga käsikäes tuleb klassiõpetajal õpitulemusi hinnata ja lastele tagasisidet anda.

  Tundide läbiviimine on aga ainult üks osa õpetaja igapäevatööst. Suur osa tööajast kulub tunde ette valmistades, ennast täiendades ja paberitööd tehes. Lisaks osaleb õpetaja kooli arengu- ja õppekavade väljatöötamises.

 • Töökeskkond

  Õppetöö toimub enamjaolt siseruumides. Klassiruum peab olema turvaline, hästivalgustatud ja värske õhuga. Tundide ettevalmistamise koha võib õpetaja ise valida.

  Õpetaja töötab peamiselt õpikute, töövihikute ja konspektidega, aga ka arvutiga ning esitluste korral projektoriga. Ette võib tulla ka keerulisemate masinate ja seadmete kasutamist, näiteks loodusainete katseid tehes.

  Koolis aitab määrus Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele sätestada, kuidas tagada vaimse ja füüsilise tervise säilitamine nii õpilaste kui õpetajate jaoks.

  Õpetaja töö on vaimselt üsna kurnav. Tähelepanu tuleb pöörata igale õpilasele. Palju ja pidevalt tuleb suhelda nii õpilaste, vanemate kui ka kolleegidega.

  Klassiõpetaja töökoormus on seaduse järgi 18–24 tundi nädalas. Õpetaja tööaeg on tavaliselt argipäeviti hommikust pärastlõunani. Aega tuleb leida ka tundide ettevalmistamiseks.

  Klassiõpetaja töökoormus ei jagune aasta peale ühtlaselt. Kokkuvõtete tegemise aeg enne veerandi lõppu võib olla mõnevõrra pingelisem. Samas saavad õpetajad üldjuhul pikemalt puhata suvel, kui lastel on koolivaheaeg.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Kuna õpetajatöö tähendab inimeste õpetamist ja juhendamist, teevad selle sujuvamaks hea suhtlemis- ja koostööoskus, empaatiavõime, paindlikkus, emotsionaalne tasakaalukus ja pingetaluvus. Klassiõpetaja peaks leidma tasakaalu sõbralikkuse, südamlikkuse, hoolivuse ning ranguse ja järjekindluse vahel. Vajalikud on ka ettevõtlikkus, organiseerimisoskused ja võimeinfokilde sobivate seoste abil selgitada.

  Hea klassiõpetaja mõistab oma töö vastutusrikkust ja rolli laste kujunemises. Seepärast peab ta silmas, et on õpilastele eeskujuks ja jälgib eetilisi põhimõtteid.

  Klassiõpetaja töö eeldab laialdasi teadmisi pedagoogikast ja psühholoogiast. Peale ainevaldkonna tundmise tuleks õpetajal hakkama saada hariduskorralduse ja õppetööd mõjutavate õigusaktide maailmas. Tunda tuleb tööohutust ning tervis- ja keskkonnahoidu.

  Õpetajatöö eeldab peale tugeva vaimse tervise ka head füüsilist vormi. Kasuks tulevad tugevad häälepaelad, sest pidev klassi ees rääkimine on kõrile väsitav. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse järgi tuleb kõigil õpetajatel nii tööle asumisel kui ka töötamise ajal korrapäraselt tervisekontrollis käia. Lisaks ei tohi klassiõpetaja olla kriminaalkorras karistatud.

  Õpetajatööd ka atesteeritakse. Atesteerimisel antakse õpetajale tema taseme järgi noorempedagoogi, pedagoogi, vanempedagoogi või pedagoog-metoodiku ametijärk. Lähemalt loe pedagoogide atesteerimise tingimustest ja korrast.

  Õpetaja võib taotleda ka õpetaja kutsestandardit, mis on tõestus töötaja oskustest ja võib olla abimees töö leidmisel. Kutsestandardi süsteemi ja selle nõuete kohta leiad lisateavet õpetaja kutse alamlehelt, mis on saadaval Kutsekoja kodulehel.

 • Haridus ja väljaõpe

  Klassiõpetajalt eeldatakse pedagoogikaalast kõrg- või keskeriharidust. Klassiõpetajal võib olla ka mõni muu erialane kõrgharidus, mille kõrval on läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus. Täpsemalt on nõuded sätestatud pedagoogide kvalifikatsiooninõuete määruses.

  Otsi sobivat õppeasutust kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Tulevase ameti parema valdamise nimel tasub üldhariduskoolis tähelepanu pöörata eesti keele ja psühholoogia õppimisele. Jälgida tasub ka õpetajate tööd, et märgata, mis teeb õpetajast hea õpetaja.

  Klassiõpetajal on võimalus end täiendada koolitustel, mida korraldavad erialaliidud või ettevõtted. Tihti puudutavad need pedagoogilisi meetodeid, õpetatavat eriala või mõlemat korraga.

 • Töövõimalused

  Klassiõpetaja leiab tööd peamiselt avalikus sektoris – koolides, kus ta on palgatöötaja.

  Ettevõtlik, kogenud ja hea organiseerimisvõimega klassiõpetaja võib läbida juhtimiskoolituse ning pürgida näiteks kooli õppealajuhataja, juhataja või direktori ametikohale. Samuti saab ta siirduda kõrgkooli õppejõuks, et koolitada tulevasi õpetajaid.

  Klassiõpetajatest tuntakse tööturul sageli puudust. Enam on õpetajakohtade täitmisega probleeme väikestes maapiirkonna koolides.

 • Sissetulek, soodustused

  Klassiõpetaja saab üldiselt kuupalka. Palk on seotud talle atesteerimisel määratud ametijärguga. Töötasu oleneb sellest, kas tegu on näiteks noorem- või vanempedagoogiga. Palga alammäärad on kehtestatud valitsuse määrusega.

  Enamasti hoolitsevad lasteaiad ja koolid ise õpetaja erialases täiendusõppes osalemise eest. Klassiõpetajal on tavalisest pikem puhkus – 56 kalendripäeva.

 • Lisateave

  Õpetaja kutsestandardi kohta saab lugeda ka Kutsekoja lehelt.

  Haridustöötajaid ühendab ametiühinguorganisatsioon Eesti Haridustöötajate Liit.

  Eesti Õpetajate Liit on pedagooge koondav kutseliit, mille eesmärk on tõsta esile õpetajate roll ühiskonnas.

  Kutseala tööd tutvustab väljaanne Õpetajate Leht.

  Tiigrihüppe Sihtasutusel on haridusportaal Koolielu.

  Õpetajatööd puudutavad õigusaktid:

 • Lähedased ametid

  Treener. Treener töötab spordiala juhendajana. Treener peab põhjalikult tundma spordiala, kus ta tegutseb, ning oskama neid teadmisi ka õpilastele jagada. Treeneri töö on väga liikuva loomuga, põnev ja vaheldusrikas.

  Loe täpsemalt »

  Psühholoog

  Sotsiaaltöötaja. Sotsiaaltöötaja on erialase kõrgharidusega spetsialist, kelle tegevus on suunatud üksikisikute, perede ja rühmade toimetuleku toetamisele ning kogukonna ja ühiskonna vastavusse viimisele nende liikmete vajadustega. Sotsiaaltö&o...

  Loe täpsemalt »

  Koolijuht

  Lasteaiajuht

  Lasteaiaõpetaja. Lasteaiaõpetaja hoole all on korraga palju lapsi ning ta vastutab iga lapse elu ja tervise eest. Lasteaiaõpetaja loob lapsest lähtuva turvalise mängu- ja kasvukeskkonna. Ta kujundab lapsel esmased suhtlemis-, õpi- ja koostö&oum...

  Loe täpsemalt »

  Logopeed. • Logopeed tegeleb inimese kommunikatsioonivõime ja neelamisfunktsiooni arendamise ja/või taastamisega.• Logopeed töötab väga erinevas vanuses patsientidega, st alates imikutest kuni vanuriteni.• Logopeed viib läbi nii...

  Loe täpsemalt »

  Karjäärinõustaja. Karjäärinõustaja abistab ja toetab inimesi karjääriplaneerimisel, elukutse, töö, koolituse ja haridustee valikuga seotud otsuste tegemisel ning tööotsimisoskuste arendamisel. Karjäärinõustaja pe...

  Loe täpsemalt »

  Lapsehoidja. Lapsehoidja töö on laste hooldamine ja arendamine. Lapsehoidja töötingimused olenevad suuresti kokkulepetest tööandjaga. Head lapsehoidjat iseloomustab soe süda, avatud meel ja loomingulisus.

  Loe täpsemalt »

  Noorsootöötaja. Noorsootöötaja on spetsialist, kes töötab vahetult noortega või koordineerib noorsootööd. Töö eesmärk on luua noortega usalduslik suhe ja seda hoida, juhendada noori mitteformaalses õppimises ning toetada ...

  Loe täpsemalt »