Kinnisvarahooldaja

Prindi Kinnisvarahooldaja
 • Olulised momendid

  • Kinnisvarahooldaja tegeleb kinnisvara korrashoiuga ning tema töö on hoone ja juurdekuuluva krundi hooldamise korraldamine hooldusjuhendi järgi.
  • Töökeskkond on muutuv, töötada tuleb nii sise- kui ka välistingimustes.
  • Kinnisvarahooldaja töö on suuresti seotud klienditeenindusega.
 • Töö iseloom

  Kinnisvarahooldaja on spetsialist, kes hoiab kinnisvara korras. Ta hoolitseb ehitiste, tehnosüsteemide (elektri-, kütte-, vee- ja soojussüsteemide) ning krundi hooldamise eest. Hooldusteenuse osutamisega lahendatakse kõik jooksvad probleemid ja selgitatakse ennetava remondi vajadus. Hooldaja teeb ka lihtsamaid remonditöid, kuid keerulisemate tööde jaoks kutsub ta kohale spetsialisti.

  Kinnisvarahooldaja tegevusi eristatakse heakorra-, avarii- ja lisateenustena.

  Heakorrateenused on majahoidjatöö, jäätmete kogumine ja äravedu, muruniitmine, lumekoristus jm. Kinnisvarahooldaja hoolitseb, et vajalikud prügikonteinerid oleksid kokkulepitud kohas ja et jäätmed mõistliku graafiku alusel ära veetaks.

  Avariiteenused on seotud olukordadega, kus puudub või on oluliselt häiritud vee-, elektri- ja soojavarustus, kui esinevad lekked vee-, elektri- ja küttesüsteemis või kui kanalisatsioon ei võta vastu heitvett. Olenevalt oskustest kõrvaldab kinnisvarahooldaja rikked ise või tellib parandustööd firmast.

  Lisateenuste alla kuuluvad üldehitus- ja remonditööd, elektri- ja sanitaartehnilised tööd (nt torustike hooldamine, veemõõtjate taatlemine jms).

  Kinnisvarahooldaja võib ise teha vajalikke hooldus- ja remonditöid, kuid ta võib töötada ka kinnisvara hooldusmeistri või -juhina. Hooldusjuhina on tema tööülesanded teiste hooldustööliste juhendamine, hooldustööde ja järelevalve kavandamine, hooldusraamatu täitmine ja tööohutuse tagamine.

  Ametinimetused varieeruvad ettevõtteti ja vastutuse suuruse järgi. Põhilised ametikohad on hooldaja, hooldusmeister, hooldusjuht, majahoidja, korrashoiujuht, üldremondimees. Väiksemates firmades võib üks inimene täita palju tööülesandeid.

 • Töökeskkond

  Töökeskkond on muutuv, töötada tuleb nii sise- kui ka välistingimustes. Iga objekt on kinnisvarahooldajale kinnistu eripära ja kliendi soovide tõttu erinev ning nõuab personaalset lähenemist. Kinnisvarahooldajate tööaeg oleneb kinnistul esilekerkivatest probleemidest. Tuleb arvestada, et väljakutse võidakse esitada ka õhtu- või öötundidel ja nädalavahetustel.

  Kinnisvarahooldaja kannab enamasti firma töörõivastust. Tema töövahendid sõltuvad pakutavast hooldusteenusest: torutöödel torutööriistad, aiatöödel selleks vajalikud vahendid (reha, hari, hekikäärid jms).

  Vajalik on hea tervis ja füüsiline vastupidavus. Väga tähtis on ka hea nägemine ja kuulmine. Neid on tarvis nii kinnistu olukorra hindamisel kui ka autojuhtimisel.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Kinnisvarahooldaja peab:

  • tundma kinnisvarahoolduse terminoloogiat ja ehitusmaterjale;
  • olema kursis tehniliste mõõtmistega;
  • oskama hinnata ehitiste tehnilist seisukorda;
  • oskama kavandada kinnisvara remondi- ja hooldustöid ning haljastus- ja krundihooldustöid;
  • oskama teha objekti tehnilist ülevaatust ja täitma hoolduspäevikut;
  • omama teadmisi kinnisvara hindamisest, rahastamisest ja kindlustamisest.

  Kinnisvarahooldaja ampluaa on ehituskonstruktsioonide hooldamine ja remont, puhastusteenindus, haljastus ja krundihooldus, elektriseadmed ja automaatika, elektriseadmete hooldamine ja kontrollimine, keskkonnatehnika- ja torutööd ning liftide, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide hooldamine ja remont. Hea, kui tal on autojuhtimise oskus (autojuhiluba).

  Kinnisvarahooldaja töö on suuresti seotud klienditeenindusega ning see eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, avatust, seltsivust ja sõbralikkust. Inimestega suhtlemine nõuab head suulist väljendusoskust, meeldivat ja viisakat käitumist, rahulikku meelt, kannatlikkust ja paindlikkust.

  Head tööd toetavad isikuomadused on planeerimisoskus, koostöövalmidus, täpsus ja hoolikus. Paljudes olukordades tuleb kasuks pinge-, stressi- ja keskkonnataluvus. Olulised märksõnad on veel usaldatavus, emotsionaalne stabiilsus ja korrektsus, kohusetunne ja enesedistsipliin.

  Täpsemad kutseoskusnõuded on kinnitatud järgmistes kutsestandardites:

 • Haridus ja väljaõpe

  Kinnisvarahooldaja ametis töötamiseks on soovitatav omada kutse(kesk)haridust.

  Otsi sobivat kooli kutsekoolide andmebaasist.

  Paljud kinnisvarahooldajad on oma kutseoskused omandanud täienduskoolituste ja tööpraktikaga. Kinnisvara seaduste ja trendidega kursis olemiseks on täiendusõpe väga vajalik ka töötavale kinnisvarahooldajale.

  Koolinoortel, kes soovivad tulevikus asuda tööle kinnisvarahooldajana, tuleb üldhariduskoolis pöörata tähelepanu matemaatikale, võõrkeeltele, arvuti- ja tööõpetusele.

 • Töövõimalused

  Kinnisvarahooldajad töötavad kinnisvarahooldusfirmades, mis pakuvad teenust näiteks korteriühistutele ja kinnisvara üürimisega seotud ettevõtetele. Eestis kinnisvarahooldust pakkuvatest firmadest puudust ei ole ja kinnisvarahooldajatele leidub ikka tööd.

  Kinnisvarahooldaja võib karjääri tehes asutada oma kinnisvarahaldus- ja hooldusfirma või pakkuda teenuseid FIE-na.

 • Sissetulek, soodustused

  Kinnisvarahooldust pakkuvad firmad on eraettevõtted, kus töötasu määratakse seaduse ning tööandja ja -võtja kokkuleppe alusel.

  Soodustustena on enam levinud autokütuse- ja sidekulude katmine kokkulepitud ulatuses. Hooldustöötajatele on ette nähtud ka töörõivastus.

 • Lisateave

  • Kinnisvara haldajaid ja hooldajaid ühendab, kinnisvara korrashoiu koolitusi ja kutse andmist korraldab ning valdkonda arendab Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit.
  • Kinnisvara haldus- ja hooldusteenuseid pakutakse vastavalt Eesti standardile EVS 807:2010 „Kinnisvara korrashoid” ning kinnisvara halduri töö määratleb EL-i standard EVS-EN 15221-1:2006 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine”. Lisateavet leiab EKHHL-i kinnisvara korrashoiu valdkonna kirjanduse lehelt.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Ehitaja

  Puhastusteenindaja. Puhastusteenindaja töö on hoida igapäevane elu- ja töökeskkond nõutaval tasemel puhtana. Amet eeldab valmisolekut töötada osaajaga, samuti puhkepäevadel ning varahommikuti, hilisõhtuti või öösi...

  Loe täpsemalt »

  Kinnisvarahaldaja

  Elektrik. Elektrik on oskustööline, kes teeb kõiki elektritöid kaablite paigaldusest seadmete remondini. Elektrik võib töötada erinevates ettevõtetes, näiteks kaupluses, laeval või elektrijaamas. Elektrikukutse taga...

  Loe täpsemalt »