Kindlustustöötajad

Prindi Kindlustustöötajad
 • Olulised momendid

  • Kindlustustöötajad peavad oskama kliendi olukorda süveneda ja pakkuma talle parimat võimalikku lahendust.
  • Töö edu tagab hea suhtlemisoskus.
  • Hea kindlustustöötaja tunneb väga hästi kindlustussüsteemi ja majandust.
 • Töö iseloom

  Aeg-ajalt juhtub inimestel ikka mõni õnnetus või midagi muud ootamatut. Kui nad on sõlminud sellisteks olukordadeks kindlustuslepingu, on neil võimalus pöörduda kindlustuse poole. Kindlustustöötajad pakuvad kindlustustooteid ja -teenuseid, mille abil saab hüvitada õnnetusjuhtumitest sündinud kahju.

  Kindlustustöötajad töötavad kindlustussüsteemis. Kindlustusselts on ettevõte, kes loob kindlustusvõtjate, firmade või üksikisikute maksetest fondi, millest hüvitatakse kindlustatule tekkinud kahju. Kindlustustöötajad tegelevad selle süsteemi korraldamise ja järelevalvega.

  Tänapäeval on palju kindlustusliike: varakindlustus, õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustus, liikluskindlustus, veetava kauba kindlustus, reisikindlustus, rahalise kaotuse kindlustus jne.

  Kindlustuse kutsealal võib eristada ka rohkelt ameteid.

  Kindlustusseltsi müügitöötaja ülesanne on kindlustustooteid müüa. Tema suhtleb kliendiga ja katsub talle leida parima lahenduse. Ametinimetused võivad olla ka kindlustusagent, kindlustusseltsi klienditeenindaja, müügiesindaja, -spetsialist, -assistent, -konsultant vm.

  Kindlustusagent on enamasti esimene töötaja, kellega inimene kindlustusseltsis kokku puutub. Kindlustusagendi töö on tutvuda uue kliendi taustaga, vaadata üle kindlustatavad esemed, aidata valida sobiv kindlustusleping, täita riskiküsimustik. Samuti vaatab ta üle ja pikendab juba sõlmitud lepinguid.

  Kindlustuse teenindaja teenindab kontoris kliente. Ta võtab vastu tellimusi, sõlmib talle antud volituste piires klientidega lepinguid ja vajaduse korral edastab need müügiüksusele. Tema töö on suhteliselt lihtne ja üksikasjalikult kirjeldatud ning tal tuleb täita standardseid töökorraldusi.

  Kahjukäsitleja uurib ja hindab kahjujuhtumeid ning selgitab, kas ja mis ulatuses on vaja kahju hüvitada. Ta kasutab vajaduse korral spetsialistide abi, tunneb hästi kindlustustingimusi ja oskab töötada õigustekstidega.

  Kindlustuse kliendihaldur töötleb kindlustusseltsi uusi lepinguid ja haldab kliendibaasi. Tema tööülesannete hulka kuulub ka kliendimaksete laekumise jälgimine, võlgnikega ühenduse võtmine, klientidelt tagasiside kogumine ning selle alusel ettepanekute tegemine ja muud.

  Kahjukindlustuse toote- ja riskijuhi töö on töötada välja kindlustustooted ja hinnata kindlustusriske. Lisaks on tema ülesanne anda kindlustusnõu ja -koolitust. Tema ametinimetused võivad olla riskijuht, tootejuht, riskihindaja.

  Kindlustuse müügijuht kavandab ja juhib kindlustustoodete müüki ning müügiosakonna tööd. Tema tööülesannete hulka võib kuuluda ka personali valik ja väljaõppe korraldamine, töö- ja juhtimismeetodite kehtestamine, koostöösuhete arendamine ja hoidmine.

  Kindlustusmaakleri töö on nõustamine. Tema ülesanne on pakkuda kliendile toote- ja hinnavõrdlusi. Kindlustusmaakler ei tööta aga kindlustusseltsis. Maakler peab tegutsema kindlustusvõtja huvides. Ta esitab kliendile piisava hulga eri seltside pakkumusi kindlustuslepingu sõlmimiseks ja valib välja variandi, mis tema meelest kindlustusvõtja huvidega kõige paremini kattub.

  Loe ka kindlustusagendi ametikirjeldust.

 • Töökeskkond

  Kindlustustöötajad tegutsevad põhiliselt kontoriruumides. Põhiline töövahend on arvuti. Töö on tavaliselt pigem istuv. Kindlustusagendi, müügiesindaja või kahjukäsitleja töös võib siiski palju liikumist ette tulla, sest külastatakse ka kindlustatud objekte. Sellegipoolest tasuks ettevaatlik olla kontoritöötajatele tüüpiliste tervisehädade suhtes, mis tulenevad vähesest liikumisest, koormusest silmadele ja randmetele.

  Kontoritöötajate ja teiste spetsialistide tööpäev on tavaliselt kaheksatunnine. See võib olenevalt tööst ka erineda. Näiteks kindlustusagent töötab kaheksatunniste tööpäevadega viis päeva nädalas, kuid tuleb vastu klientidele, kes soovivad läbirääkimisi pidada ja sõlmida lepinguid muul ajal.

  Kindlustuse teenindaja tööaeg oleneb konkreetse kindlustusseltsi kontori lahtiolekuaegadest. Mõnikord töötatakse graafiku alusel, mis eeldab töötamist ka puhkepäevadel ja riigipühadel. Kahjukäsitleja võib töötada graafiku alusel või vabalt valitud ajal, kas või õhtul, öösel või riigipühadel.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Kuigi kindlustusvaldkonnas on eri ametikohti, peaksid kõik kindlustustöötajad väga hästi tundma kindlustussüsteemi. Teada tuleks kindlustusmaksete kujunemise loogikat, terminoloogiat, põhimõtteid, hetkeolukorda, kindlustusseltse, tooteid, kindlustusliike. Väga tähtsad on teadmised õigusaktidest, majandusest ja turundusest.

  Töös on tarvis analüüsioskust. Näiteks kahjukäsitleja peaks tulema toime uurimistööga, asjade olemuse analüüsimisega. Abi on planeerimisoskusest, enesedistsipliinist, vastutustundest. Kindlustustööga kaasneb materiaalne vastutus.

  Kindlustustöötajatelt eeldatakse head pingetaluvust. Kuna väga palju on vaja suhelda, läheb vaja korrektset, selget eneseväljendusoskust. Tuleb olla viisakas, avatud, sõbralik ja usaldusväärne. Kindlustustöötajad peaksid olema ka hea esinemisoskusega, positiivsed, veenvad, kiiretaibuga.

  Lisaks tuleks klientidega suheldes ilmutada empaatiavõimet, taktitunnet, kannatlikkust ja objektiivsust. Järgida tuleb häid tavasid ja eetikanorme. Paremaks töötamiseks on tähtis hea keelteoskus.

  Kindlustustöötajatel on vastavalt ametile võimalik taotleda kutsestandardit, mis tõendab töötaja oskusi ja võib tööotsinguil abiks olla. Loe lähemalt süsteemist ja nõuetest Kutsekoja kodulehelt kindlustuse kliendihalduri, müügijuhi või müügitöötaja, kahjukäsitleja või kahjukindlustuse toote- ja riskijuhi kutsestandardi alamlehelt.

 • Haridus ja väljaõpe

  Personali otsides nõuavad kindlustusettevõtted üldjuhul keskeri- või kõrgharidust, kandideerimisel tuleb kasuks müügikogemus. Liikuvat tööd tegevatel kindlustustöötajatel peaks olema juhiluba.

  Täpsemad kindlustustöötajate haridusnõuded olenevad nende ametist. Kindlustusagendilt ja klienditeenindajalt eeldatakse vähemalt keskharidust ja kindlustuskoolitust. Kindlustusjuhtumite käsitleja peaks olema kõrgharitud. Otsi sobivat kooli Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist.

  Kuna Eestis kindlustuseriala otseselt ei õpetata, on paljud kindlustustöötajad õppinud hoopis majandust või pangandust ning erialaoskused omandanud töötades ja koolitustel.

  Üldhariduskoolis tuleks tulevasel kindlustusagendil pöörata rohkem tähelepanu matemaatikale, eesti keelele, võõrkeeltele, psühholoogiale, valikainetest majandusele. Kasuliku kogemuse annab osalemine ürituste ja kampaaniate korraldamises. Liitumine väitlusklubi või teiste klubiliikumistega arendab suhtlemisoskust.

  Kindlustusseltsid pakuvad oma töötajatele ka täiendusõpet, korraldades koolituskursusi ja kaasates asjatundjaid väljastpoolt.

 • Töövõimalused

  Kindlustustöötajad leiavad tööd finantssektoris. Tavaliselt töötavad nad kindlustusseltsides või kindlustusseltside teenuseid vahendavates ettevõtetes – kindlustusmaaklerites.

  Karjäärivõimalused on head nii seltsis kui ka kutsealal kogu finantsvahendussektoris. Vahel korraldatakse vaba ametikoha puhul ametikonkurss seltsi sees ja nii on võimalik näiteks klienditeenindajal liikuda müügiagendi ja sealt edasi müügijuhi ametikohale.

  Tegus ja kogenud, heade juhtimisoskustega ning majandusteadmistega kindlustusspetsialist võib näiteks oma ettevõtte rajada.

  Kindlustustöötajate töövõimalused olenevad majandusolukorrast. Parematel aegadel kindlustatakse vara rohkem, raskustes pööratakse sellele vähem tähelepanu. Praegu väärtustatakse üha enam kliendikesksust, seega on rõhk klienditeenindusel.

 • Sissetulek, soodustused

  Kindlustusseltsi töötajate palk võib varieeruda. Töötasu mõjutavad kindlustusseltsi tegevuspiirkond, firmasuurusjavastutus, kohustustehulk ning müüdud kindlustuslepingute arv.

  Kontoritöötajatele makstakse üldiselt põhipalka, millele võib lisanduda aastaboonus olenevalt töökohast. Müügitööga tegelevate kindlustustöötajate sissetulek sõltub tavaliselt sõlmitud kindlustuslepingute arvust ja nende väärtusest. Müügitulemusega seotud töötajatele makstakse põhipalka, millele lisandub müügist olenev tulemuspalk.

  Lisasoodustustest kaasneb ametiauto kasutamise õigus tavaliselt nendel töökohtadel, mis nõuavad kindlustusobjektidel käimist. Samuti hüvitatakse mobiiltelefoni kulud.

 • Lisateave

  Eesti Kindlustusseltside Liit on kõiki püsivalt Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ja välismaa kindlustusandjate filiaale ühendav organisatsioon.

  Kindlustusmaaklereid ühendab Eesti Kindlustusmaaklerite Liit.

  Kindlustustegevuse seadus reguleerib kindlustustegevust ja -vahendust ning nende järelevalvet.

  Finantsinspektsiooni juhendis on kirjas kindlustusvahenduse nõuded.

  Kirjeldus on koostatud 2012. a koostöös Eesti Kindlustusseltside Liiduga.