Keskkonnatehnika ja ventilatsioonilukksepad

Prindi Keskkonnatehnika ja ventilatsioonilukksepad
 • Olulised momendid

  • Keskkonnatehnika ja ventilatsioonilukksepad on ehitusala töötajad, kes tegelevad hoonetes paiknevate torustikega.
  • Keskkonna- ja ventilatsioonilukkseppade töö on mitmekesine – vahelduvad tööobjektid ja koostööpartnerid.
  • Töö nõuab füüsilist osavust ja sitkust, sest sageli tuleb torusid paigaldada raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.
  • Tublil töömehel ei ole keeruline leida erialast tööd.
 • Töö iseloom

  Keskkonnatehnika ja ventilatsioonilukksepad on ehitusala töötajad, kes tegelevad hoonetes ja väljaspool hooneid paiknevate torustike ja nende süsteemidega. Uusehitistel peavad nad ehitusjooniste järgi paigaldama kõik vajalikud torustikud, vanemates hoonetes on põhitöö enamasti torustike ümbervahetamine või nende parandamine ja hooldus.

  Keskkonnatehnika lukksepad paigaldavad, hooldavad, reguleerivad, remondivad ja demonteerivad ehitiste kütte, vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning -seadmeid. Põhilised tööülesanded on torude, ühenduste, armatuuri, küttesüsteemide, vee- ja kanalisatsioonitorustike lõikamine, ühendamine, painutamine, monteerimine, isoleerimine, katsetamine ning hooldamine.

  Keskkonnatehnika lukksepad võivad spetsialiseeruda torude monteerijaks, torude paigaldajaks või torulukksepaks.

  Ventilatsioonilukksepad paigaldavad, hooldavad, reguleerivad, remondivad hoonete ventilatsiooniseadmeid ja -süsteeme. Nende põhilised tööülesanded on ventilatsioonitorustike lõikamine, ühendamine, monteerimine, isoleerimine, katsetamine ja hooldamine ning lihtsamate ventilatsioonisüsteemide häälestamine.

  Ventilatsioonilukksepp võib spetsialiseeruda ventilatsioonisüsteemide paigaldamisele, ventilatsioonitorustike valmistamisele või ventilatsioonisüsteemide puhastamisele.

  Keskkonna- ja ventilatsioonilukkseppade töö on mitmekesine – tööobjektid ja koostööpartnerid vahelduvad. Igal tööobjektil on oma spetsiifika. Tihti tuleb koostöös leiutada ka uusi lahendusi, kuidas torustikusüsteem ehitises paremini funktsioneeriks.

 • Töökeskkond

  Keskkonnatehnika ja ventilatsioonilukksepad töötavad nii hoonete siseruumides kui ka välistingimustes.

  Töö nõuab füüsilist osavust, jõudu ja sitkust. Sageli tuleb torusid paigaldada raskesti ligipääsevatesse kohtadesse ning seepärast töötavad paljud keskkonnalukksepad paaris. Nad tõstavad koos raskeid torusid, ulatavad paarilisele kätte vajalikud tööriistad jne.

  Töökeskkond ei pruugi olla alati kõige puhtam. Keskkonnatehnika ja ventilatsioonilukksepad kannavad tööl eririietust ja kindaid. Mõne tööoperatsiooni (keevitamine, müüri lõhkumine) puhul on vajalik kaitsemask. Väga tähtis on järgida ohutusnõudeid.

  Oma tööülesannete täitmisel kasutatakse mitmesuguseid tööriistu ja mõõteseadmeid. Keskkonnatehnika lukksepa töös on olulised torupainutus-, torulõikamis- ja toruühendamisseadmed, ventilatsioonilukksepal neetimisvahendid.

  Tavaline tööaeg on kella 8–17. Mõnes ettevõttes on töö vahetustega ja ööpäevaringne. Ööpäevaringne vahetus on firmades, kes tegelevad valve ja avariiolukordade likvideerimisega.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Keskkonnatehnika ja ventilatsioonilukkseppade töö nõuab mitmekülgseid teadmisi ehitusest. Tuleb osata lugeda ehitusjooniseid ja teha ehitusmõõtmisi, tunda ehitusmaterjale ning tööriistade ohutut kasutamist.

  Keskkonnatehnika lukksepana pead oskama paigaldada, remontida ja hooldada veevärki, kanalisatsiooni- ja küttesüsteeme ning soojustehnikat. Mõned keskkonnatehnika lukksepad on spetsialiseerinud põllumajanduse ja niisutussüsteemidega seotud torustike paigaldusele ning hooldusele – neil peavad olema põhjalikumad teadmised.

  Ventilatsioonilukksepana pead oskama paigaldada ja hooldada ventilatsioonisüsteeme ning -tehnikat. Selleks on vaja teadmisi soojusõpetusest, aerodünaamikast ja akustikast. Oluline on tunda tervisekaitse nõudeid, sest ventilatsioonisüsteem tagab siseruumi õhu, mis peab vastama normatiividele.

  Kutsealal töötamist toetavad oskused on troppimine, keevitamine ja isolatsiooni paigaldamine.

  Keskkonnatehnika ja ventilatsioonilukkseppadelt eeldatakse head ruumitaju, probleemi märkamise ja lahendamise oskust, head füüsilist vormi ja nägemist. Kasuks tuleb ka suhtlemisoskus, sest koostööd tuleb teha nii klientide kui ka ehitajatega.

  Keskkonnatehnika ja ventilatsioonilukkseppade kutsenõudeid on kirjeldatud kutsestandardites:

 • Haridus ja väljaõpe

  Keskkonnatehnika ja ventilatsioonilukksepaks saab õppida põhihariduse järel kutsekoolides.

  Otsi sobivat õppimisvõimalust kutsehariduse veebilehelt.

  Kui soovid tulevikus asuda tööle keskkonnatehnika ning ventilatsioonilukksepana, siis tuleb üldhariduskooli õppeainetest pöörata suuremat tähelepanu matemaatikale, kehalisele kasvatusele ja käelist tegevust arendavatele ainetele (tööõpetus).

 • Töövõimalused

  Keskkonnatehnika lukksepad töötavad keskkonnatehnika, ehitus- ja energiaettevõtetes ning kinnisvarahooldusfirmades. Ventilatsioonilukksepad töötavad tavaliselt ventilatsioonisüsteemide paigaldamisele spetsialiseerunud ettevõttes või ehitusfirmas. Võimalus on luua ka oma ettevõte või töötada füüsilisest isikust ettevõtjana.

  Töö iseloom oleneb firma suunitlusest. Kinnisvarahooldusfirmad tegelevad rohkem torustiku- ja tehnosüsteemide remondi ning hooldusega, ehitusettevõtted uute süsteemide ehitamisega.

  Tublil töömehel ei ole keeruline leida erialast tööd.

 • Sissetulek, soodustused

  Keskkonnatehnika ja ventilatsioonilukkseppade tööd tasustatakse peamiselt tükitöö või tunnitasu alusel. Mõnes firmas makstakse ka kindlat kuupalka. Palga suurus oleneb eelkõige töötajast endast, aga ka firmast ja selle asukohast.

  Paljudes ettevõtetes on keskkonnatehnika ja ventilatsioonilukkseppade käsutuses ametiauto ja muud töövahendid.

 • Lisateave

  Ehitusvaldkonna, sh keskkonnatehnika ja ventilatsioonisüsteemidega tegelevaid ettevõtteid ühendab Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus (EKVÜ). Erialakutseid annab Eesti Ehitusettevõtjate Liit.

  Kirjeldust on uuendatud 2014. a koostöös AS-i Sovek ja Eesti Ehitusettevõtjate Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Üldehitustööline

  Isoleerija

  Elektrik. Elektrik on oskustööline, kes teeb kõiki elektritöid kaablite paigaldusest seadmete remondini. Elektrik võib töötada erinevates ettevõtetes, näiteks kaupluses, laeval või elektrijaamas. Elektrikukutse taga...

  Loe täpsemalt »