Keemiaprotsesside operaator

Prindi Keemiaprotsesside operaator
 • Olulised momendid

  • Keemiaprotsesside operaator töötab keemiatööstuses (tarbe- ja tööstuskeemia, värvi- ja lakitööstus, paberi- ja tselluloositööstus jm) ning tema põhiülesanne on tagada keemiliste tootmisprotsesside ja tehnoloogiaseadmete talitluse kvaliteet.
  • Töökeskkond on tehase tootmisruumid.
  • Keemiaprotsesside operaator puutub oma töös kokku kemikaalidega ning seega tuleb arvestada, et paljud keemilised ained on tervisele ohtlikud ja võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat.
 • Töö iseloom

  Keemiaprotsesside operaator töötab keemiatööstuses ja sellega seotud valdkondades (tarbe- ja tööstuskeemia, värvi- ja lakitööstus, paberi- ja tselluloositööstus jm). Tema põhiülesanne on tagada keemiliste tootmisprotsesside ja tehnoloogiaseadmete talitluse kvaliteet. Töö hõlmab tegevusi lähteainete vastuvõtust kuni lõpptoodangu väljastamiseni.

  Keemiaprotsesside operaatori peamised tööülesanded:

  • kemikaalide käitlemine ohutus- ja keskkonnanõuete alusel;
  • oma töökoha tootmisprotsessi kontrollimine ja reguleerimine;
  • tehnoloogiaseadmete käitamine ja tehnoloogilise režiimi näitajate registreerimine;
  • proovide võtmine ja kvaliteedi kontrollimine;
  • valmistoodangu ladustamine, märgistamine ja väljastamine.

  Töö oleneb ettevõtte toodangust ja tootmisest. Näiteks võib olla operaatori ülesanne jälgida põlevkivi töötlemist, kemikaalide, ravimite, hügieenivahendite ja teiste keemiatoodete tootmist või metallesemete viimistlemiseks kasutatavate masinate tööd.

  Suuremate kogemustega töötaja korraldab lisaks tootmisprotsessi, juhendab töötajaid, analüüsib ja korrigeerib tehnoloogiaprotsessi ning kontrollib tööohutust.

  Keemiaprotsesside operaatori ametinimetus võib olla masinist, reaktoritööline, protsessioperaator, protsessijuht, keemilise sünteesi juht, vanemoperaator.

 • Töökeskkond

  Keemiaprotsessi operaatorite töökeskkonnaks on tehase tootmisruumid. Töötingimused võivad oleneda tootmisprotsessi lõigust. Ümbruses võib olla müra, vibratsiooni, kemikaalidest ja keemilistest protsessidest tulenevaid spetsiifilisi lõhnu jm. Töö on siiski suuresti automatiseeritud, mistõttu suur osa operaatori tööajast võib mööduda puldi taga arvutiekraani jälgides.

  Kindlasti aga puutub keemiaprotsesside operaator oma töös kokku erinevate kemikaalidega. Siinkohal tuleb arvestada, et paljud ained on tervisele ohtlikud ja võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat. Kui omatakse pärilikku eelsoodumust allergilistele haigustele, siis tasub enne kutsevaliku tegemist pidada nõu oma arstiga.

  Töölepinguseaduse kohaselt võib operaatorina töötada alates 18. eluaastast, samuti peavad kõik operaatorid käima korrapäraselt tervisekontrollis, et ennetada võimalikke haigusriske (nahaekseem, hingamisteede ärritusnähud, allergiline bronhiit, tolmust tulenev astma, kopsu- või silmapõletik jms).

  Operaatori töövahendid ja -seadmed on pumbad, kompressorid, kõrgrõhuaparaadid, reaktorid, soojusprotsessiaparaadid (ahjud, külmutusseadmed), purustid, ainete transpordiseadmed (konveierid, elevaatorid) ja muud seadmed (sõelad, dosaatorid, reservuaarid jms).

  Töö võib toimuda mitmes vahetuses, mis eeldab valmisolekut öötööks. Vahetustöö korral ei lange puhkepäevad alati nädalavahetusele.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Keemiaprotsesside operaatori töö eeldab teadmisi keemiast, matemaatikast ja füüsikast. Ta peab tundma kutsealaterminoloogiat, keemiatööstuse seadmeid, tootmises kasutatavaid aineid, valmistoodangute füüsikalis-keemilisi omadusi ning tootmises rakendatavate keemiliste protsesside olemust ja sisu. Lisaks on vaja tunda kemikaalide märgistuse põhimõtteid ning kemikaalide vastuvõtule ja ladustamisele kehtestatud nõudeid.

  Töö kemikaalidega nõuab oskust tegutseda tööõnnetuste ja avarii korral, jälgida tööohutusnõudeid ning kasutada isikukaitse- ja ohutustehnilisi vahendeid. Väga oluline on kemikaalidega ohutult ümber käia ja jäätmeid nõuetekohaselt käidelda.

  Keemiaprotsesside operaatorina peab oskama:

  • vastu võtta ja ladustada toorainet;
  • pidada arvestust tooraine, materjalide, energiakulu ja toodangu koguste üle;
  • käitada tehnoloogiaseadmeid;käivitada ja seisata tehnoloogiaseadmeid;
  • lugeda mõõteriistade näite;
  • juhtida tehnoloogiaprotsesse;
  • võtta proove;
  • ladustada, tähistada ja väljastada lõpptoodangut;
  • käsitseda laboritöö tehnikat ning teha kutsealaga seotud metalli- ja plastitöid.

  Töö eeldab distsiplineeritust, füüsilise koormuse ja rutiinitaluvust, koostöövalmidust, silmamälu ja kontsentreerumisvõimet. Kasuks tulevad ka üldistus- ja analüüsivõime.

  Täpsemad kutseoskusnõuded on toodud keemiaprotsesside operaatori kutsestandardites.

 • Haridus ja väljaõpe

  Keemiaprotsesside operaatoriks saab enamasti õppida kõrgkoolis, kuid teadmisi on võimalik omandada ka mõnes kutsehariduskeskuses.

  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist ja kutsehariduse veebilehelt.

  Keemiaprotsesside operaatori tööks vajalikke oskusi saab omandada ka ettevõtete korraldatud kursustel ja meistrite juhendamisel praktilise töö käigus. Kohapealne väljaõpe võib kesta 1–4 kuud olenevalt konkreetsest töökohast ja töötaja varasemast kogemusest selles valdkonnas. Kui tööandja on kehtestanud vastava korra, tuleb väljaõppe lõpus teha eksam ja alles peale edukalt sooritatud eksamit lubatakse töötaja iseseisvale tööle.

  Koolinoor, kes soovib tulevikus töötada keemiaprotsesside operaatorina, peab üldhariduskoolis suuremat tähelepanu pöörama keemiale, matemaatikale ja füüsikale.

 • Töövõimalused

  Keemiaprotsesside operaator võib leida tööd keemiatööstusettevõtetes (tarbe- ja tööstuskeemiatööstuses, värvi-lakitööstuses, paberi- ja tselluloositööstuses, põlevkivi töötlemise ettevõtetes, farmaatsia- ja toiduainetööstuses, veepuhastusjaamades, tööstus- ja olmejäätmete käitlemise ettevõtetes).

  Suurem osa Eesti keemiatööstusest on koondunud Ida-Virumaale, kus enamik ettevõtteid tegeleb põlevkivi soojusliku töötlemisega. Lisaks toodetakse Eestis kodukeemia- ja kosmeetikatooteid. Tugev on veel ehituskeemiasektor, kus toodetakse ehitusvärve ja -lakke.

  Kuigi tööjõu vajadus on keemiatööstuses stabiilne, suureneb Ida-Virumaal nõudlus vene keelt oskavate keemiaprotsesside operaatorite järele, sest töötajaskond vananeb.

  Töö keemiaettevõttes tagab suhteliselt stabiilse töökoha, sest investeeringud tootmise arendusse ja kulutused keskkonnahoiule keemiatööstuses on väga suured ning ettevõtted kavandavad arendustegevust läbimõeldult ja perspektiivitundega.

 • Sissetulek, soodustused

  Keemiaprotsesside operaatoritel on enamasti kindel kuupalk, millele võivad lisanduda lisatasud õhtuse ja öötöö ning ületundide eest. Töötasu suurus oleneb ettevõttest, piirkonnast, töö sisust ja töötaja kvalifikatsioonist.

  Teatud hulk tööaastaid keemiaprotsesside operaatorina võib soodustingimustel vanaduspensionide seaduse järgi anda soodustuse jääda varem pensionile.

 • Lisateave

  Eesti keemiatööstuse ettevõtteid ühendab ja keemiakutseid annab Eesti Keemiatööstuse Liit.· Kemikaalide käitlemise korraldamist reguleerib kemikaaliseadus.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Keemiatööstuse Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Keemik

  Bioloog. Bioloog on elu ja elusorganisme uuriv teadlane, keda huvitab elusolendite ehitus, talitlus, suhted ning päritolu. Bioloog võib uurida elu nii molekulide kui ka suurte maaalade või merede tasandil. Bioloogi töö on aluseks toi...

  Loe täpsemalt »

  Füüsik. Füüsik uurib looduse seaduspärasusi ja püüab mõista, kuidas maailm toimib. Saadud teadmisi kasutab füüsik uute tehnoloogiate väljatöötamiseks. Tänu füüsikale on olemas laserid, nanotehnoloogia ja...

  Loe täpsemalt »

  Keemiatehnoloog