Katusekatjad

Prindi Katusekatjad
 • Olulised momendid

  • Katusekatjad ehitavad ja remondivad hoonete katuseid.
  • Katusekatjad spetsialiseeruvad paigaldamisele kindla katusekatte materjali või katusekuju järgi. Katusekatmise töö nõuab ettevaatlikkust ja julgust.
  • Vajalik on hea füüsiline vorm, koordinatsioon ja kõrgusetaluvus.
  • Katusekatjaks saab õppida kutsehariduskeskustes üldehitustöölise erialal.
 • Töö iseloom

  Katusekatjad on ehitustöölised, kes ehitavad ja remondivad hoonete katuseid. Kvaliteetne katus peab pidama vett, tuult, sooja, veeauru, õieti tuulduma ning ära juhtima sademevett. Katusekatmisel on väga tähtis valida õige tehnoloogia, sest vale tehnoloogia või ebasobiv materjal kahjustab hoonet tervikuna.

  Nende tööülesanne on katta katus plaatide või katusekivide, bituumeni ja PVC-rullmaterjalide, sünteesmaterjali, katusepleki, laastu või rooga.

  Katusekatjad spetsialiseeruvad paigaldama katust kindla katusekatte materjali või katusekuju järgi. Katuse materjali ja kuju valik oleneb tellijast ja hoone projekteerijast. Iga materjali paigaldusel on oma töövõtted ja -vahendid ning kindlast materjalist katuse ehitamisel saavutab töömees ka suurema vilumuse. Materjali järgi võib spetsialiseeruda metall-, kivi-, roo-, puit- ja sindelkatuse katjaks.

  Väliskuju järgi jaotatakse katused lame- ja viilkatusteks (ka kaldkatused). Lamekatuseid ehitatakse rohkem ühiskonnahoonetele ja kortermajadele, viilkatuseid eramajadele. Katuse kuju järgi võivad katusekatjad spetsialiseeruda:

  • lamekatuse katjateks,
  • viilkatuse katjateks.

  Lamekatuse katjad ehitavad ja remondivad lamekatuseid. Nende peamised tööülesanded:

  • projektide ja ehitusjooniste lugemine, vajalike materjalide tellimine;
  • katusekallete ehitamine;
  • aurutõkke, soojustusmaterjali, hüdroisolatsiooni ja lihtsamate plekkdetailide paigaldamine ning kinnitamine, vajalike sõlmede ehitamine.

  Lamekatuse katjad võivad spetsialiseeruda bituumen- või plastrullmaterjalide paigaldamisele.

  Viilkatuse katjad ehitavad ja paigaldavad põhiliselt viilkatuseid, kasutades selleks profiilplekki, katusekive, eterniiti ehk kiudtsementi või bituumensindleid. Nad paigaldavad neid katustele ja fassaadidele. Nende põhilised tööülesanded:

  • katuse kandekonstruktsiooni paigaldamine ja ehitamine;
  • vihmaveesüsteemide paigaldamine;
  • plekkdetailide ja plekk-katete paigaldamine fassaadidele.
 • Töökeskkond

  Katusekatjad töötavad peamiselt välistingimustes ja eri kõrgustel. Valmis tuleb olla töötamiseks iga ilmaga, kuigi mõne katusematerjali paigaldamine väga külma ilma ja lumesajuga ei ole võimalik. Samuti tuleb suvel kuuma ilmaga töötades olla ettevaatlik, et ei tekiks ülekuumenemisohtu, sest päikese käes on katusel temperatuur kõrgem.

  Katusekatjate töö on füüsiliselt raske ja pingeline. Erinevad tööprotsessid tingivad sundasendis töötamist, ronimist, raskete materjalide tõstmist.

  Katusekatjad peavad hoolega jälgima ohutustehnikat, kasutama töökindaid, kiivrit, kaitseprille (päikese peegeldus plekk-katusel). Katusekatjad kannavad mugavat tööriietust. Et mitte katuselt maha libiseda, peavad olema mittelibisevad jalanõud. Vajalik on ka ohutustrakside ehk -rakmete kasutamine.

  Katusekatjad kasutavad palju tööriistu ja tähtis on nende ohutu käsitsemise oskus. Lamekatuste paigaldamisel kasutatakse ka lahtist tuld. Kõikvõimalikud kaldlõiked, läbiviikude avaused jms tehakse objektil paigalduse käigus. Katusekatte materjalid lõigatakse lõikeketta, plekikääride või käsistantsiga.

  Tööaeg oleneb palju välistingimustest ning võib olla ebaühtlane. Paljud katusepaigaldamise tööd on sellised, mida ei saa pooleli jätta, ning tööpäevad võivad seega olla üsna pikad. Samuti tehakse suviti pikemaid tööpäevi. Samas võib esineda tööseisakuid, mida põhjustavad ilmastik, materjalipuudus või teiste ehitusetappide olukord. Mõnikord tuleb töötada ka nädalavahetustel.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Katusekatjate põhiline kutseoskus on ehitada erinevaid katuseid.

  Katusekatjana pead

  • tundma majanduse aluseid, kutsealaseid õigusakte ning töökeskkonna ohutust (töötervishoid ja tööhügieen, tuleohutus, elektriohutus, jäätmekäitlus, esmaabi);
  • tundma ehitustööde korralduse põhimõtteid, ehitusmaterjale ja -vahendeid, ehitusmõõdistamist ning ehitusjooniste lugemist;
  • oskama korraldada oma töökohta ja teha tõstetöid (vajalike materjalide katusele tõstmine ja ladustamine):
  • omama troppija ja tuletöötunnistust (eelkõige vajalik lamekatuse katjatel).

  Suuremate kogemustega katusekatjatel tuleb juhendada vähem kogenud töölisi, tellida tööks vajalikku materjali ja tõsteseadmeid, pidada materjali ja tööaja arvestust.

  Lamekatuse katja paigaldab bituumen- ja/või PVC-rullmaterjalist katuseid. Selleks on vaja osata ehitada ka katusekaldeid, paigaldada soojus- ja hüdroisolatsiooni ning aurutõkkeid, teha lihtsamaid puutöid ning paigaldada lihtsamaid plekkdetaile.

  Ehitusplekksepa kutseoskused on topeltvalts- ja plekkprofiilkatuste ehitamine. Lisaks peab ta oskama valmistada ja paigaldada katustele ja fassaadidele plekkdetaile. Tema oskused on ka katustele aluskatte, roovituse ning vihmaveesüsteemide mõõdistus ja paigaldus.

  Katusekatja töö nõuab head füüsilist vormi, kusjuures väga tähtis on kõrgusetaluvus, hea koordinatsioon ja nägemine. Katusekatja peab olema vastutustundlik, kuna tema töös tehtud eksimused võivad tekitada suurt materiaalset kahju (vee- või tulekahjustused) valminud ehitistele või selle osadele. Kasuks tuleb ka suhtlemisoskus, sest ehitusala töötajatele on tähtis hea koostöö.

  Katusekatjate kutseoskusnõuded on kinnitatud järgmistes kutsestandardites:

 • Haridus ja väljaõpe

  Katusekatjaks saab õppida nii põhi- kui ka keskhariduse baasil kutsehariduskeskustes üldehituse erialal.

  Otsi sobivat kooli kutsehariduse andmebaasist.

  Katusekatjaks õppimine eeldab üldhariduskoolis suuremat tähelepanu matemaatikale, füüsikale ja tööõpetusele.

  Uute materjalide kasutamist õpitakse enamasti ettevõttes kohapeal.

 • Töövõimalused

  Katusekatjad töötavad peamiselt ehitus-, kinnisvarahooldus- ja katusepaigaldamise ettevõtetes. Katuseehitusettevõtted on enamasti väikefirmad.

  Töökogemuse omandamine ja enesetäiendamine võimaldavad karjääriredelil edasi liikuda ning katusepaigalduse meistri või tööjuhina töötada.

  Katusepaigaldajate tööväljavaated olenevad ehitusturust. Eelkõige vajatakse häid ehitusplekkseppi.

  Eestis omandatud katusepaigaldamisoskused võimaldavad leida tööd ka välismaal, kuid siis on vaja ka võõrkeele oskust.

 • Sissetulek, soodustused

  Palk oleneb töökohast, aga enamjaolt tasustatakse tükitöö alusel.

  Enamasti ettevõte tagab töömehele vahendid ja transpordi. Paljudel meistritel on ka oma isiklikud tööriistad

 • Lisateave

  Eesti katuseehitusettevõtteid ja katusepaigaldamisega tegelevaid üksikisikuid ühendab Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liiduga ning AS-iga Toode.

 • Lähedased ametid

  Üldehitustööline

  Ehituspuusepp