• Olulised momendid

  • Katlamasinist on tehniline oskustööline, kes juhib, jälgib ja hooldab katelt.
  • Katlamasinisti töö on vajalik sooja ja elektri tootmiseks.
  • Katlamasinisti on alati tarvis, sest katlamaju ja soojuselektrijaamu läheb Eestis vaja ka tulevikus.
 • Töö iseloom

  Katelseadme käitaja ehk katlamasinist on soojusseadme käitaja, kes töötab katlaga. Katel on soojusseade, mis põletab kütust ja toodab soojuse abil kuuma auru või vett. Sellised seadmed on vajalikud näiteks soojuselektri- ja kaugküttejaamades.

  Üldisemalt saab katlamasinisti töös esile tuua kaks valdkonda:

  • katla juhtimine ja jälgimine;
  • katla hooldamine ja kontrollimine.

  Katlamasinisti esmane ülesanne on hoida katelt töös. Ta jälgib näiteks katla mõõteriistu ning pumpade, ventilaatorite ja juhtseadmete tööd. Vajaduse korral masinist seiskab katla, käivitab selle või muudab töörežiimi. Katlamasinisti ülesandeks võib olla ka katlale kütuse etteandmine.

  Teine osa katlamasinisti tööst on seotud katla tehnilise hooldamise ja järelevalvega. Tema ülesanne on katla rikkeid märgata ja neist teavitada. Vajaduse korral peab katlamasinist tegema lihtsamaid remonditöid.

  Olenevalt ettevõttest võib katlamasinisti töö erineda. Nüüdisaegsetes ja automaatsetes katlamajades juhivad suurt osa tööst arvutid. Sel juhul peab katlamasinist jälgima juhtarvuti näite. Mõnes katlamajas peab masinist ise katelt vaatamas käima.

  Erinevad ettevõtted vajavad olenevalt tootmisest erinevaid katlaid ja soojusseadmeid. Seetõttu võib katlamasinist spetsialiseeruda ühele katlatüübile: kuumavee-, auru- või vedelikukatlale.

  Katlamasinisti töö sobib sulle, kui huvitud tehnikast ja reaalainetest, sulle meeldib ise seadmeid seadistada, oled kiire reageerimise ning hea tervisega.

 • Töökeskkond

  Katlamasinist töötab üldiselt siseruumides, kuid olenevalt ülesannetest võib ette tulla ka välitöid ja töötamist kõrgustes. Töö eeldab sageli füüsilist pingutust.

  Katlamasinist võib töötada tavapärasest ohtlikumas keskkonnas, kus esineb müra, vibratsiooni ning kõrgeid temperatuure. Masinist võib töös kokku puutuda kütuste, gaaside, tahma ja kuumade pindadega. Ohutu töö eeldab soojusseadmete käitajatelt ohutusnõuete täitmist ning kiivri ja kaitsva riietuse kandmist.

  Katlamasinisti peamised töövahendid on katel ja selle juhtseadmed. Lisaks peab ta kasutama erinevaid töö- ja mõõteriistu. Olenevalt töökohast võib vajalikuks töövahendiks olla ka arvuti.

  Katlamasinist töötab tavaliselt graafiku alusel ja vahetustega. Ta peab tööd tegema ka öösel, nädalavahetustel ning pühade ajal.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Katlamasinistil on vaja teada järgmist:

  • tunda soojustehnikat, elektroonikat ja mehaanikat;
  • tunda soojusseadmeid ja nende tööd;
  • osata soojusseadmeid juhtida, hooldada ja kontrollida;
  • osata käsitseda ja tunda erinevaid kütuseid;
  • tunda veega seotud protsesse soojusseadmetes;
  • osata teha lihtsamaid lukksepatöid;
  • osata käituda häire või ohu korral.

  Samuti peab katlamasinist tundma tehnilisi dokumente ja tööohutusnõudeid.

  Katlamasinistile tulevad kasuks järgmised isikuomadused:

  • huvi tehnika ja seadmete vastu;
  • kiire reageerimisvõime ning hea koordinatsioon;
  • kiire ja loogiline mõtlemine;
  • kõrguste ja töörutiini taluvus;
  • vastutusvõime ja koostöövalmidus.

  Lisaks peab soojusseadmete käitajatel olema hea tervis ning pädevustunnistus katlaga töötamiseks. Hea tervise ja tööohutuse tagamiseks läbib katlamasinist perioodiliselt tervise ja tööohutusteadmiste kontrolli.

  Töötamiseks on nõutav ka kutsetunnistus. Vastavad nõuded on kirjas soojusseadmete käitajate kutsestandardis.

 • Haridus ja väljaõpe

  Katlamasinist vajab töötamiseks vähemalt soojustehnikaalast kutseharidust. Lisaks koolitavad ettevõtted enamasti oma töötajad konkreetse seadmega töötamiseks ise välja. Väljaõppe kestus sõltub seadmest.

  Otsi sobivaid koole kutsekoolide andmebaasist.

  Üldhariduskoolis tasub tulevasel katlamasinistil tähelepanu pöörata eelkõige füüsikale, keemiale ja matemaatikale. Kasuks tuleb ka võõrkeelte, geograafia ja majanduse õppimine.

  Täienduskoolitusi korraldab tavaliselt tööandja ettevõttes kasutatavate seadmete kohta. Katlakäitajale mõeldud koolitusi korraldab ka koolituskeskkond E-katedraal. Lisaks võib katlamasinist osaleda energeetikaalastel täienduskoolitustel, mida korraldab Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing.

 • Töövõimalused

  Katlamasinist töötab energeetika valdkonna ettevõtetes. Tavalisemad töökohad on soojuselektrijaamad, koostootmisjaamad ja katlamajad. Lisaks võib oma katlamaja olla ka teistel suurematel ettevõtetel.

  Katlamasinist on üldjuhul palgatöötaja mõnes ettevõttes. Katlamajad asuvad üle kogu Eesti. Suurimad neist paiknevad aga suurlinnade läheduses. Suurimad soojuselektrijaamad asuvad Ida-Virumaal.

  Erialased karjäärivõimalused olenevad haridusest ja töökogemusest. Pika töökogemusega ja end täiendades võib katlamasinist saada suurema vastutusega ametikoha. Kõrghariduse omandamise järel võib ta tööd saada inseneri või projekteerijana mõnes energeetika- või ehitusettevõttes. Lisaks on kõrgharidusega võimalik teha teadustööd või saada ülikooli õppejõuks.

  Elektri ja sooja tootmine on Eestis tähtis valdkond, kus jagub tööd ka tulevikus. Ilma energiata ei toimiks Eesti majandus ning linnad jääksid talviti külmaks. Seega jagub energeetikas alati tööd nii inseneridele kui ka tehnilistele töölistele, nagu katlamasinist.

 • Sissetulek, soodustused

  Tavaliselt töötab katlamasinist graafiku alusel ja saab seega tunnitasu. Palga suurus sõltub töökohast ja ametist.

  Olenevalt ettevõttest võib katlamasinisti soodustuste hulka kuuluda näiteks tasuta transport tööle ja koju.

 • Lisateave

  Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing ühendab energeetikavaldkonnas tegutsevaid ettevõtteid ja korraldab erialaseid täienduskoolitusi.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühinguga.

 • Lähedased ametid

  Keemiatööstuse operaator

  Külmutusseadmete tehnik

  Veetöötluse operaator. Veetöötluse operaatori ülesanne on jälgida puhastusprotsessi vee- või reoveetöötlusjaamas ning hooldada ja reguleerida vastavaid seadmeid. Veetöötluse operaator puutub kokku kemikaalidega, mistõttu on täht...

  Loe täpsemalt »