Karjääriinfo spetsialist

Prindi
 • Olulised momendid

  • Karjääriinfo spetsialist abistab inimesi haridust, tööturgu ja elukutseid puudutava infovajaduse selgitamisel, info leidmisel ning kasutamisel.

  • Karjääriinfo on teave iseendast, õppimis- ja töövõimalustest, ametitest ja tööturu nõudlusest.

  • Töö nõuab sageli ringiliikumist: koolide, tööandjate ja teiste koostööpartnerite külastamist.Tähtis on end pidevalt täiendada, et olla kursis haridus-, töö- ja koolitusvaldkonna muutustega.

  • Heade oskuste-teadmistega karjääriinfo spetsialistil on tööturul head väljavaated.

 • Töö iseloom

  Karjääriinfo spetsialist selgitab haridust, tööturgu ja elukutseid puudutava infovajaduse, otsib teavet ning kasutab seda. See on töö, kus on võimalik aidata inimestel langetada väga tähtsaid, tööd ja karjääri puudutavaid otsuseid. Karjääriinfo spetsialisti kliendid on õpilased, lastevanemad, õpetajad, tudengid, töötavad täiskasvanud, töötud ning teised karjäärispetsialistid ja personalitöötajad.

  Karjääriinfo spetsialist peab olema pädev valdkonna andmebaaside jt infomaterjalide kasutaja ning haldaja. Ta juhendab klienti teabe otsimisel, koostab keskuse karjääriraamatukogu ning koordineerib koostööd koolide, ettevõtete ja nõustamiskeskustega. Suuremates keskustes töötaval infospetsialistil võivad neile ülesannetele lisanduda suurema piirkonna infoliikumise koordineerimine ning karjääritrükiste, metoodiliste materjalide ja andmebaaside arendamine.

  Kui klient vajab nõustamist, suunab karjääriinfo spetsialist ta edasi karjäärinõustaja juurde. Samuti toetab ta karjäärikoordinaatorit karjääripäevade, ettevõtete külastuste jm ürituste korraldamisel, vahendades vajalikku teavet.

  Sagedasemad ametinimetused on infospetsialist, infotöötaja, EURESe spetsialist, noorsootöötaja.

 • Töökeskkond

  Karjääriinfo spetsialistid töötavad enamasti nüüdisaegsetes tööruumides. Nende tööriistad karjääriinfo vahendamisel on andmebaasid, küsimustikud, veebilehed, raamatukogukataloogid jms. Vajalik töövahend on arvuti – nii individuaalseks tööks kui ka klientidega suhtlemiseks.

  Töö nõuab sisseelamist teise inimese vajadustesse ja probleemidesse; klienditeenindajana tuleb kokku puutuda väga erinevate inimestega ning ka keeruliste juhtumite ja olukordadega.

  Karjääriinfo spetsialisti tööaeg on tavaliselt viis päeva nädalas ja kaheksa tundi päevas. Töö nõuab sageli ringiliikumist – koolide, tööandjate ja teiste koostööpartnerite külastamist.

  Füüsiline koormus oleneb karjääriinfo spetsialisti tööülesannetest (nt materjalide, atribuutika transport üritustel), seevastu vaimne koormus on üsna suur. Suur koormus langeb ka silmadele.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Karjääriplaneerimise toetajana peab karjääriinfo spetsialist tundma karjääriplaneerimise protsessi ja etappe. Vaja on põhjalikke teadmisi karjääri- ja teistest nõustamisteenustest, haridussüsteemist, õppimis- ja töövõimalustest, tööturust ja selle arengusuundadest, eri kutsetest ning ametitest.

  Karjääriinfo spetsialist peab oskama teavet otsida ja karjääriinfoallikaid kasutada. Ta peab oskama selgitada, millist infot klient vajab, ja oskama hinnata ka otsingutulemusi. Infospetsialistina tuleb ise luua ja arendada karjääriinfoallikaid, komplekteerida ja kujundada karjääriraamatukogusid ning teha karjääriteemalisi uurimistöid. Seejuures on vaja analüüsi- ja üldistusvõimet.

  Karjääriinfo vahendamiseks vajalikud teadmised:

  • isiksuse- ja arengupsühholoogia alused;
  • infovahendamise vormid ja meetodid;
  • karjääriinfo ja selle allikad;
  • infootsingu juhendamine;
  • klienditeeninduse alused;
  • rühmatöö põhimõtted ja protsessid;
  • infomaterjalide süstematiseerimise põhimõtted.

  Karjääriteenusest teavitamiseks vajalikud teadmised:

  • kommunikatsiooni alused;
  • ürituste korraldamise põhimõtted;
  • projektijuhtimise alused.

  Karjäärispetsialist peab valdama head eesti keelt ja vähemalt ühte võõrkeelt (eelkõige vene ja inglise keelt).

  Samuti läheb tarvis juhendamis- ja konsulteerimisoskust. Tähtsal kohal on koostöö teiste erialade spetsialistidega ning oskus töötada meeskonnas.

  Vaja on laia silmaringi, süsteemsust ja iseseisvust, oskust käsitleda probleeme, oma tööd korraldada ja selle kvaliteeti hinnata. Hea karjääriinfo spetsialist arendab end pidevalt.

  Töö eeldab positiivset ellusuhtumist, loovust, avatust ja algatusvõimet. Peab oskama oma aega ja tegevust kavandada ning tulema toime erinevate inimestega. Töö inimestega eeldab suhtlemisvalmidust ja -oskust, tähelepanelikkust, empaatiavõimet, sallivust, tasakaalukust, koostöövõimet ja -valmidust, samuti otsustus- ja vastutusvõimet. Aktiivne suhtlemine erinevate klientidega eeldab ka stressijuhtimise oskust.

  Rühmatöö (näiteks klassis õpilaste ees infoloengu pidamine) eeldab esinemisjulgust ja oskust-tahet sihtrühmaga elavat kontakti luua.

  Täpsemad kutseoskusnõuded on kirjas karjääriinfo spetsialisti kutsestandardites.

 • Haridus ja väljaõpe

  Töös karjääriinfo spetsialistina tuleb kasuks kõrgharidus, soovitatavalt infoteaduste erialal.

  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Praegu ei saa Eestis omandada kõrgharidust karjääriinfo spetsialistiks koolitaval erialal. Küll aga saab karjääriteenuste valdkonnas vajalikke teadmisi ja oskusi omandada ülikoolide valikainete kaudu (nt karjääriinfo juhtimise moodul infojuhtimise magistriõppekavas; karjäärinõustamine ja ‑koordineerimine personalijuhtimise ning arendamise valikainena).

  Paljud infospetsialistid on täiendanud end mitmesugustel lühi- ja pikaajalistel täiendusõppekursustel ning omandanud kutsealal vajalikud põhioskused. Kogemusi omandatakse ka välisriikides, osaledes spetsialistide vahetusprogrammides.

 • Töövõimalused

  Karjääriinfo spetsialistid töötavad karjääriteenuseid pakkuvates keskustes: noorteasutustes (nt noorte teavitus- ja nõustamiskeskustes, avatud noortekeskustes), töötukassa infotubades, töötukassa juures EURESe võrgustikus, haridusasutustes, ülikoolide karjääri- ja nõustamiskeskustes.

  Vajadus karjääriinfo spetsialistide järele püsib lähiaastatel muutumatuna. Samas võib sobiva väljaõppega spetsialistil olla piirkonniti üsna raske leida, mistõttu oskustega infospetsialistil on head tööväljavaated.

 • Sissetulek, soodustused

  Karjääriinfo spetsialisti töötasu oleneb asutusest ja piirkonnast, kus infospetsialist töötab. Paljud karjääriteenuseid osutavad asutused pakuvad töötajatele täiendusõpet. Kuna töö eeldab aktiivset suhtlemist, hüvitatakse sageli mobiiltelefoni- ja transpordikulud.

 • Lisateave

  • Karjäärinõustajaid ja karjäärinõustamise arendamisest huvitatud inimesi ühendab, täiendusõpet korraldab, karjäärinõustamisega seotud infot levitab ning kutse andmisega tegeleb Eesti Karjäärinõustajate Ühing.

  • Karjäärispetsialistide ajaleht on Karjäärituul (ilmus kuni 2013. aastani).

  • Karjääriinfospetsialisti tööks vajalikud abivahendid (info- ja metoodilised materjalid) on kättesaadavad Rajaleidjas.

  • Karjääriteenuseid ja õppenõustamissüsteemi arendab SA Innove Rajaleidja arenduskeskus.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Karjäärinõustajate Ühingu ning SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskusega.

 • Lähedased ametid

  Raamatukoguhoidja. Raamatukoguhoidja vastutab raamatukogu süsteemse toimimise eest – laenutab ja tellib erinevaid väljaandeid, vahendab teavet, suhtleb klientidega ning hoolitseb raamatute säilimise ja hõlpsalt leitavuse eest. Raamatukoguhoidja tö&ou...

  Loe täpsemalt »

  Infospetsialist

  Kooliraamatukoguhoidja. Kooliraamatukoguhoidja töötab üldjuhul koolis. Tema peamine ülesanne on teenindada üldhariduskoolide õpilasi, samuti õpetajaid ja lapsevanemaid, aidates neil leida ning kasutada erinevaid raamatuid, infoallikaid ja õpp...

  Loe täpsemalt »

  Karjäärinõustaja. Karjäärinõustaja abistab ja toetab inimesi karjääriplaneerimisel, elukutse, töö, koolituse ja haridustee valikuga seotud otsuste tegemisel ning tööotsimisoskuste arendamisel. Karjäärinõustaja pe...

  Loe täpsemalt »

  Raamatukogu infotöötaja

  Arhiivitöötaja

  Karjäärikoordinaator