Jäätmekäitluse klienditeenindaja

Prindi
 • Olulised momendid

  • Jäätmekogumise ja -käitluse esmane põhimõte on tänapäeval keskkonnahoid ja taaskasutus.
  • Jäätmekäitluse klienditeenindajad õpetatakse välja enamasti ettevõttes kohapeal ning täienduskoolituse kaudu.
  • Tänu masinate kasutamisele ja automatiseerimisele pole tänapäevane jäätmekogumine ja -käitlus enam must ega räpane töö.

 • Töö iseloom

  Puutume prügiga kokku iga päev. Et hoida meie elukeskkonda inimväärsena ja säästa loodusressursse, tuleb jäätmete tekkimist nii palju kui võimalik vältida ning tekkinud jäätmed keskkonnahoidlikult koguda ja käidelda.

  Jäätmekäitluse klienditeenindaja töö hõlmab järgmist:
  • Suhtlemine klientidega – tutvustab klientidele sobivaid teenuseid ning registreerib pretensioonid. Klientidega tekkinud konfliktide korral võtab ühendust vajaliku töötajaga.
  • Andmebaaside haldamine – sisestab vajaliku info klientide kohta, koostab aruanded. Samuti sõlmib ta teenuselepingud uute klientidega, teeb lepingumuudatusi ning lõpetab lepingud.
  • Dokumendihaldus – vormistab arveldamiseks vajalikud dokumendid.
  • Jäätmete määratlemine – selleks hindab ta visuaalselt jäätmete koostist ja ohtlikkust. Kui vaja, kasutab seejuures vastava spetsialisti abi. Seejärel teeb ta otsuse, kas jäätmed võetakse vastu (jäätmeloast sõltuvalt ei pruugi ettevõttel olla õigust igasuguseid jäätmeid vastu võtta).
  • Jäätmete vastuvõtmine – ta kannab arvutiandmebaasi kõik vajalikud andmed jäätmevaldaja kohta, teeb kaalumisega seotud toimingud, vajaduse korral teeb sularaha- või kaardimaksetehingud. Edasi suunab kliendi vastava jäätmeliigi käitluskohta.

  Sõltuvalt ettevõtte suurusest võivad ülesanded olla jaotatud erinevate klienditeenindajate vahel.

  Töös on oluline järgida konfidentsiaalsusnõudeid: lepingusse puutuvaid andmeid ja infot lepingupartnerite kohta ei väljastata kolmandatele isikutele.

 • Töökeskkond

  Üldjuhul töötab jäätmekäitluse klienditeenindaja siseruumides, kuid mõnd tööülesannet tuleb täita väljas (näiteks kaalumajas, jäätmete hindamisel). Töö on seotud mitmesuguste tegevuste kiire vaheldumisega, sõltuvalt hooajast võib töötempo olla erinev.
  Töötatakse graafiku alusel. Vajaduse korral tuleb töötada ka õhtutundidel, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel.

  Jäätmete vastuvõtmisel ja hindamisel tuleb olla täpne ja tähelepanelik: jäätmete vale klassifitseerimine võib tähendada ettevõttele trahvi. Kui klienditeenindajal tuleb jäätmete hindamiseks tööruumist väljuda, on tal ohutuse tagamiseks kasutada turvajalanõud ja mask.

  Jäätmekäitluse klienditeenindaja töövahenditeks on kontoriseadmed – arvuti, printer jne. Arvutis töötab ta spetsiaalselt jäätmekäitluse valdkonna jaoks välja töötatud tarkvaraga (nt kaaluprogrammid).

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Et tööd hästi teha, on vaja tunda jäätmeliike ning jäätmete eristamise põhimõtteid, tunda ettevõttes kasutatavaid arvutiprogramme, toiminguid erinevate makseviisidega, raamatupidamise algdokumentide vormistamist.

  Töö nõuab täpsust, et andmete sisestamisel, maksete ja lepingute vormistamisel mitte eksida. Tuleb julgeda iseseisvalt vastu võtta otsuseid, aga samas mitte karta abi küsida, kui endal teadmistest puudu tuleb.

  Hea suhtlemis- ja väljendusoskus on töös klientidega vajalikud eeldused, info tuleb edastada täpselt ja arusaadavalt. Tuleb osata olla teenindusvalmis ning konfliktide lahendamisel jääda rahulikuks ja konstruktiivseks.

  Jäätmekäitluse klienditeenindaja vastutus on üsna suur alates lepingute ja maksete vormistamisest kuni andmete õige ja õigeaegse sisestamiseni arvutisse.

  Ta on oma ettevõtte meeskonna liige: sageli tuleb selles töös olla info vahendaja kliendi ja mõne teise töötaja vahel. Näiteks pretensioonide puhul peab ta kontrollima, kas probleem sai lahendatud.

  Valdkonnaga süvitsi tegelda soovija võiks gümnaasiumis rohkem tähelepanu pöörata matemaatikale ja loodusainetele. Nii nagu igas teenindusvaldkonnas on vaja osata hästi suhelda.

 • Haridus ja väljaõpe

  Jäätmekäitluse klienditeenindajaid õpetatakse välja enamasti ettevõttes kohapeal ning täienduskoolituse kaudu.

 • Töövõimalused

  Jäätmekäitluse klienditeenindaja võib töötada jäätmeveofirmas, jäätmejaamas, jäätmekäitluskeskuses.
  Jäätmekäitluse klienditeenindaja ametinimetus võib olla ka kaaluoperaator, müügiassistent.

 • Sissetulek, soodustused

  Jäätmekäitluse klienditeenindaja tööd tasustatakse kuupalga alusel. Soodustused sõltuvad ettevõttest.

 • Lisateave

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit koondab jäätmekäitluse alal tegutsevaid ettevõtteid. 2008. aastast Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu (FEAD) liige.

  Jäätmete käitlemist reguleerib terve hulk seadusi.

  Foto: Andres Putting

  Video: Tanel Maasalu

  Ametikirjeldus on loodud 2013. a koostöös Eesti Jäätmekäitlejate Liidu spetsialistidega. Konsultant Margit Rüütelmann