• Olulised momendid

  • Jäätmekäitlejad tegelevad jäätmete kogumise, vedamise, sortimise, taaskasutamise ja kõrvaldamisega.
  • Jäätmekäitleja töö ei nõua eriettevalmistust ning töötajad õpetatakse välja kohapeal. Igal jäätmekäitlusettevõtte töötajal on aga soovitav läbida Eesti Jäätmekäitlejate Liidu korraldatav jäätmekäitleja põhikoolitus.
  • Olemas on nüüdisaegsed töötingimused ja -vahendid, kuid kohati nõuab töö keskmisest suuremat füüsilist pingutust.
 • Töö iseloom

  Jäätmekäitlejad tegelevad jäätmete käitlemisega ehk jäätmete kogumise, vedamise, sortimise, taaskasutamise ja kõrvaldamisega. Nad käitlevad nii tava- (näiteks biolagunevad, suur-, ehitus- ja lammutusjäätmed, pakendid) kui ka ohtlikke jäätmeid. Jäätmeid käideldakse keskustes, kus toimub nii jäätmete sortimine, taaskasutusse suunamine kui ka ladestamine.

  Jäätmete tekkimine on paratamatult meie elu osa, kuid selleks, et elukeskkond säiliks elamiskõlblikuna ja võimalikult puhtana, on vaja jäätmeid koguda, taaskasutada ja ladestada. Seega on nüüdisaegne jäätmekäitlus oma olemuselt palju rohkem kui lihtsalt prügivedu.

  Jäätmekäitlusettevõtetes töötavad järgmised spetsialistid.

  • Prügiveo autojuhid koguvad tühjendamist vajavad konteinerid kokku ja toimetavad need jäätmete mahapaneku kohta. Väikesed konteinerid (segaolme, papp, biolagunevad jäätmed) tühjendatakse käsitsi pressautosse. Suured konteinerid (nt ehituslammutusjäätmed) võetakse kohapealt kaasa ja tühjendatakse mujal.
  • Laadijad töötavad koos autojuhiga ja nende töö on samuti konteinereid tühjendada. Kui konteinerite tühjendamiseks on raskemad tingimused (nt talvel lume sees konteineri lükkamine), siis on laadija abi vajalik.
  • Sortijate tööülesannete hulka kuuluvad sorditavate jäätmete mahapaneku korraldamine, sortimine, vajaduse korral markeerimine liigi järgi ja ladustamine, samuti eelsorditud jäätmete (sh näiteks pakendijäätmete) järelsortimine ja ladustamine. Jäätmed sorditakse jäätmekäitluskeskustes.
  • Pressioperaatorid töötavad jäätmepressidel. Sorditud jäätmed asetatakse nõuetekohaselt pressi alla ja seejärel pressitakse need kompaktselt kokku.
  • Käitluskeskuste operaatorid (ka veoste vastuvõtjad) töötavad käitluskeskuste värava juures. Nad võtavad koormaid vastu, kontrollivad, kas jäätmed vastavad nõuetele, kaaluvad ja registreerivad neid, näitavad autojuhtidele kätte käitluskoha (sortimishall, ladestusala) ning täidavad vastuvõetud jäätmete ja nende käitluse kohta vajalikke dokumente. Samuti korraldavad nad prügila katmist, võtavad pinnaveeproove ja saadavad need laborisse.
  • Buldooserijuhtide ülesanne prügilas on ladestusalale maha kallatud prügi laiali laotada, kasutades selleks eri masinaid (kompaktor, buldooser, frontaallaadur). Nad peavad jälgima, et prügikihi paksus vastab nõuetele. Laotatud prügi pressitakse ja tihendatakse kompaktoriga – prügist sõidetakse 3–5 korda üle.
  • Jäätmejaama operaatorite ülesanne onjaama saabuvad jäätmed vastu võtta. Nad vastutavad selle eest, et jäätmed vastavad nõuetele. Samuti aitavad nad klientidel paigutada jäätmed õigetesse konteineritesse.Fekaaliautojuhid töötavad tavaliselt väikestes firmades fekaaliveoks ettenähtud autodel.
  • Jäätmekäitluse klienditeenindajad suhtlevad klientidega, nõustavad neid ja võtavad neilt tellimusi vastu.
 • Töökeskkond

  Olenevalt tööst töötavad jäätmekäitlejad nii välis- kui ka sisetingimustes. Enamasti toimub töö siiski väljas või kütteta ruumides.

  Prügiveo autojuht töötab enamasti vahetustega ja võib alustada oma tööpäeva varahommikul. Varane tööpäeva algus lubab päeva lõpetada juba lõunaks.

  Prügiveo autojuhi ja laadija töö eeldab head füüsilist vormi. Teiste tööde puhul pole töö füüsiliselt kuigi raske, kuid eeldab siiski teatavat treenitust.

  Kasutusel on palju funktsioone täitvaid masinaid: prügipressid, multiliftveokid, kompaktorid, frontaallaadurid jne. Hoolitseda tuleb oma töövahendite korrasoleku eest (autod, pressid jne).

  Jäätmekäitlejatel on spetsiaalne tööriietus (tunked, kindad, saapad), kaitsevahendid. Tööl kantakse ettevõtte ametlikku tööriietust.

  Kuna jäätmekäitlejad puutuvad kokku ohtlike jäätmetega, siis tuleb neil olla ettevaatlik, et jäätmeid ei satuks nahale ning et nad ei hingaks sisse kahjulikke aineid.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Jäätmekäitlejana pead:

  • teadma jäätmekäitluse õiguslikke aluseid Eestis ja mujal Euroopa Liidus;
  • tundma jäätmekäitlustoiminguid (korduskasutus, põletamine, kompostimine, ladestamine jne), jäätmeliike;
  • tundma jäätmekäitluskohti ja neile esitatavaid nõudeid;
  • tundma töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid;
  • oskama rakendada meetmeid ja vahendeid, kui jäätmete käitlemisel juhtub avarii või muu õnnetus.

  Prügiveo autojuhilt nõutakse C-kategooria juhiluba ja ametikoolituse läbimist. Suuremad firmad eeldavad ka töökogemust suurtel nüüdisaegsetel veoautodel (Scania, Volvo vms). Autojuht, kes veab ohtlikke veoseid, peab olema läbinud sellekohase koolituskursuse ja sooritanud eksami.

  Prügila operaator ja jäätmekäitluse klienditeenindaja peavad oskama töötada arvutil, sisestada andmed prügikoorma kohta ja koostada arvutiprogrammi abil statistikaaruandeid.

  Jäätmekäitlejad võivad oma igapäevatöös kokku puutuda ka klientidega, seetõttu tuleb neil osata käituda viisakalt ja väärikalt ning täita üldisi käitumis­norme. Tekkinud probleemid tuleb lahendada ettevõtte mainet kahjustamata. Vajalikud isikuomadused on püsivus, rutiinitaluvus ja korrektsus.

 • Haridus ja väljaõpe

  Miinimumharidusnõuet pole, töötajad õpetatakse välja ettevõttes kohapeal.

  Iga jäätmekäitlusettevõtte töötajal on soovitav läbida Eesti Jäätmekäitlejate Liidu korraldatav jäätmekäitleja põhikoolitus. Täienduskoolitus korraldatakse siis, kui ettevõttesse saabuvad uued autod ja pressid või kui töötaja ülesanded muutuvad (nt minnakse paberi sortimiselt üle plasti sortimisele).

  Üldhariduskooli õppeainetest toetavad jäätmekäitlusega tegelemist eelkõige loodusõpetus ja keemia.

 • Töövõimalused

  Jäätmekäitlejad töötavad jäätmekäitlusettevõtetes.

  Jäätmekäitluses tegeletakse üha enam jäätmete sortimise ja taaskasutusega (jäätmetest uute toodete valmistamine), mis loovad kutsealal ka tulevikus uusi töövõimalusi.

  Karjäärivõimalused olenevad oskustest ja isikuomadustest. Sobivate omadustega töötajal on võimalik ka kutsealal kõrgemale positsioonile edasi liikuda, näiteks võib jäätmete käsitsi sortijast saada sortijate juht.

 • Sissetulek, soodustused

  Jäätmekäitlejad võivad saada nii põhipalka kui ka tulemustasu. Näiteks sortijatel on enamasti põhipalk, kuid prügiveo autojuhid võivad teenida ka tulemustasu.

  Osas jäätmekeskustes pakutakse töötajatele ka toitlustust. Samuti võib olla korraldatud töökohale saabumise transport.

 • Lisateave

  Jäätmekäitluse alal tegutsevaid ettevõtteid ühendab Eesti Jäätmekäitlejate Liit.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Jäätmekäitlejate Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Transporditööline

  Puhastusteenindaja. Puhastusteenindaja töö on hoida igapäevane elu- ja töökeskkond nõutaval tasemel puhtana. Amet eeldab valmisolekut töötada osaajaga, samuti puhkepäevadel ning varahommikuti, hilisõhtuti või öösi...

  Loe täpsemalt »

  Veoautojuht. Veoautojuhid veavad veoseid sihtkohta – võtavad lähtekohast kauba auto peale ja toimetavad selle edasi lattu või viivad laevale, lennukile, rongile või otse kliendile. Töö nõuab otsustusvõimet, täpsust, ...

  Loe täpsemalt »