• Olulised momendid

  • Vastutab informatsioonisüsteemide turvalisuse eest (teabe ja infosüsteemide kaitsmine loata juurdepääsu, kasutamise, avaldamise, muutmise või hävitamise eest). Infoturve on seotud andmete konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kättesaadavusega. Ametikoht võib tähendada ka infoturbespetsialistidest meeskonna juhtimist.

  • Ametinimetuse alternatiivina on kasutusel ka nt turbenõustaja, turbeanalüütik, turbetöötaja, turbespetsialist, turbetehnik, turbeinsener, turbehaldur, turbeaudiitor, turbeekspert, turbe vanemaudiitor.

  • Infoturbejuhiks saamise soovituslikuks eelduseks on erialane kõrgharidus ning töökogemus andmeturbe valdkonnas. Ametikoht ei sobi algajale ega ka esmase IT ametina.

  • Töö sobib ka liikumispuudega inimestele. Tuleb aga arvestada erinevate osapooltega kohtumistega, mis vajavad mõnevõrra liikumist.

  • Ametikoht on nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil nõutud ametipositsioon, mille töötasu on üle Eesti keskmise töötasu.

 • Töö iseloom

  Töö nõuab suhtlemist erinevate osapooltega (nt juhtide ja äripoolega, IT spetsialistidega). Oluline, et kõik osapooled teadvustaksid turvalisusvajadust ning oskaksid pöörata sellele oma igapäevatöös tähelepanu (sh oskaksid tellida ka teenuseid turvalisust arvestavalt).

  Samuti eeldab infoturbejuhi positsioon ka iseseisvat tööd arvutis. Ametikoha täitja peab tundma nii ettevõtte äriloogikat kui valdama infoturbe arengusuundi, mis muutuvad ajas väga kiiresti.

  Infoturbejuhi peamisteks tööülesanneteks on:

  • Infoturbe poliitika välja töötamine ja rakendamise jälgimine
  • Infoturbe dokumentide, standardite ja protsesside välja töötamine ja rakendamise jälgimine
  • Infosüsteemide turvainstrumentide kasutuselevõtmise koordineerimine
  • Infosüsteemide riskide analüüsimine (sh regulaarsete turvarevisjonide teostamine)
  • Arendustegevused turbeintsidentide ärahoidmiseks
  • Juhtide jt võtmeisikute teadlikkuse tõstmine turvariskidest (sh vajadusel nende koolitamine)
  • Koostöö korraldamine valdkondlike järelevalveorganisatsioonidega

 • Töötulemus

  Infoturbepoliitika on edukalt rakendatud, infoturberiskid kaardistatud ning informatsioonisüsteemid maksimaalselt turvalised (turbeintsidente ei esine või on nende arv viidud võimaliku miinimumini).

 • Töökeskkond

  Infoturbejuht töötab enamasti kontoris arvuti, telefoni ja vajadusel muude nutiseadmetega. Samuti osaleb ta aktiivselt koosolekutel ning suhtleb erinevate osapooltega. Töö nõuab palju suhtlemist, vajadusel ka koolitamist. Enamasti on tegemist istuva tööga, mistõttu sobib see ka liikumispuudega inimestele.

  Aeg-ajalt on aga vajadus külastada ka majaväliseid partnereid. Töö võib kaasa tuua kriitilisi olukordi ja vajadust reageerida ja sekkuda ka töövälisel ajal (ootamatute turvariskide tekkimisel kiiresti. Enamasti eeldab töö kontoris kohalolekut. Aeg-ajalt on siiski võimalik teha ka kaugtööd, olenevalt ettevõttesisesest töökorraldusest.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Erialased pädevused

  • Laialdased teadmised infosüsteemide toimimisest ja andmete ühilduvusest
  • Teadmised andmeturbe alal
  • Teadmised riskide juhtimisest
  • Uute lahenduste tundmine (sh pidev enda kursis hoidmine)
  • Äriprotsesside tundmine
  • Valdkonna seadusandluse tundmine

  Mõtlemisoskused

  • Oskus näha nii detaile kui suurt pilti
  • Võime orienteeruda paralleelselt erinevates teemades
  • Planeerimisvõime
  • Probleemide juhtimise oskus
  • Lahendustele orienteeritus
  • Täpsus

  Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused

  • Avatus uuendustele
  • Suhtlemisoskus väga erinevate osapooltega
  • Koostööoskus
  • Kehtestamisoskus
  • Initsiatiivikus
  • Pingetaluvus

 • Haridus ja väljaõpe

  Infoturbejuhiks on võimalik õppida erineva IT baashariduse pealt. Ideaalne ettevalmistus on aga äriinfotehnoloogia õppekava, mis õpetab siduma äripoole vajadusi IT- tehniliste lahendustega.

  Äriinfotehnoloogia suunalist kõrgharidust saab omandada näiteks:

  • Tallinna Tehnikaülikoolis, Arvutisüsteemide õppekava bakalaureuseõppes ning Küberkaitse õppekava magistriõppes, vt http://www.ttu.ee/sisseastujale
  • Tartu Ülikoolis, Informaatika eriala, vt http://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/
  • Tallinna Ülikool, Informaatika eriala, vt http://www.tlu.ee/et/sisseastuja
  • Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Küberturbe tehnoloogiate õppekava, vt https://www.itcollege.ee/sisseastujale/

 • Töövõimalused

  Infoturbejuhi amet on esindatud pea kõikides suuremates organisatsioonides, nii avalikus sektoris kui erasektoris. Eriti oluline on  andmeturve valitsusasutuste, sõjaväe, finantsasutuste, haiglate,  telekommunikatsiooni ning energeetikavaldkonna organisatsioonide seas.

 • Karjääritee

  Infoturbejuhi rolliks annab hea eelduse nt süsteemianalüütiku või tarkvaraarendaja töökogemus.

  Infoturbejuhi ametikohalt on omakorda võimalik liikuda sujuvalt edasi suurema juhtimisvastutusega positsiooni, nt kasvada IT juhiks, kes koordineerib IT üksuse tööd tervikuna.

 • Lisateave

  Loe ka Infoturbejuhi persoonilugu
  Tee läbi Infoturbejuhi test

  Loe Startit.ee veebis täiendavat infot IT hariduse ja võimaluste kohta

  Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.