• Olulised momendid

  • IT-tootejuht vastutab konkreetse toote/teenuse arendamise eest.

  • IT-tootejuhi ametinimetuse alternatiivina on kasutusel ka tooteomanik, toote/teenuse nõustaja, teenusejuht, teenuse omanik.

  • IT-tootejuhiks saamine on võimaik nii erialase kõrghariduse kui ümberõppe kaudu.

  • Ameti baasharidus on äriinfotehnoloogia, mida on võimalik omandada mitmetes Eesti kõrgkoolides.

  • IT-tootejuhi töö sobib erinevas vanuses inimestele, samuti ka liikumispuude korral.

  • IT-tootejuhi ametikoht on nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil nõutud ametipositsioon, mille töötasu jääb üle Eesti keskmise töötasu.

 • Töö iseloom

  Töö nõuab nii iseseisvat tööd arvutis kui ka suhtlemist erinevate osapooltega (nt insenerid, analüütikud, disainerid, turundajad, klienditugi). IT-tootejuht jälgib, et toode vastaks ärilisele vajadusele ning kaasab selleks erinevaid osapooli. Ta tagab, et haaratud meeskonnaliikmed teaksid oma vastutust toote arendustsüklis ning oleksid motiveeritud andma endast parimat.

  IT-tootejuhi peamisteks tööülesanneteks on:

  • Ärivajaduse selgitamine
  • Toote arendamisega seotud ideede müük vajalikele osapooltele
  • Toote nõuete ja mõõdikute defineerimine
  • Toote arendamiseks vajaliku tegevusplaani koostamine
  • Toote arendamiseks vajalike kokkulepete haldamine erinevate osapooltega
  (sh nii lepingute kui eelarvega seonduvalt)
  • Toote arendustegevuste elluviimine
  • Jälgimine, kuidas tootel läheb
  • Turutrendide jälgimine (sh konkurentide tegevus)
  • Ideede kogumine erinevatelt osapooltelt (sh klienditagasiside analüüsimine)
  • Toote testimine ja mõõdikute parandamine
  • Tootega seotud koolituste läbiviimine

 • Töötulemus

  Töötulemus on edukas, kui on suudetud ellu viia toote/teenuse planeeritud arendustegevus lähtuvalt arendusprotsessis sõnastatud kokkulepetest, milleks võivad olla nt SLA (Service Level Agreements) ja OLA (Operational Level Agreements) raames sõnastatud nõuded ning kirjeldatud tegevusplaani (Roadmap) täitmine.

 • Töökeskkond

  IT-tootejuht töötab enamasti kontoris arvuti, telefoni ja vajadusel muude nutiseadmetega. Samuti osaleb ta aktiivselt koosolekutel. Töö nõuab palju suhtlemist erinevate osapooltega.

  Enamasti on tegemist istuva tööga, mistõttu sobib see ka liikumispuudega inimestele.
  Töö võib olla periooditi pingeline, sõltuvalt toote/teenuse arendamise faasist. IT-tootejuhi töö võimaldab aeg-ajalt teha ka kaugtööd.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Erialased pädevused

  • Infotehnoloogia baasteadmised
  • Teadmised tootedisainist
  • Tehniline taiplikkus

  Mõtlemisoskused

  • Analüüsioskus
  • Võime näha suurt pilti, luua visiooni
  • Süsteemsus
  • Prioritiseerimisvõime
  • Oskus märgata, kuidas asju paremaks teha
  • Loovus ja innovaatilisus

  Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused

  • Suurepärane suhtlemisoskus - sh läbirääkimis- ja esinemisoskus ning oskus lahendada probleeme
  • Organiseerimisvõime
  • Koostööoskus väga erinevate osapooltega
  • Empaatilisus
  • Kõrge pingetaluvus

 • Haridus ja väljaõpe

  Parimaks ettevalmistuseks on õppesuund, mis õpetab aru saama äri poole vajadustest ja tõlkida need IT-inimeste jaoks arusaadavasse keelde. Äriinfotehnoloogia suunalist haridust saab omandada erinevates Eesti kõrgkoolides, näiteks:

  • Tallinna Tehnikaülikool, Äriinfotehnoloogia õppesuund (bakalaureuseõpe) , vt http://www.ttu.ee/sisseastujale
  • Tartu Ülikool, Informaatika eriala (bakalaureuseõpe), vt http://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/
  • IT Kolledž, Infosüsteemide analüüsi õppekava (rakenduskõrgharidus), vt https://www.itcollege.ee/sisseastujale/
  • Tallinna Ülikool, Infotehnoloogia juhtimine (magistriõpe), vt http://www.tlu.ee/et/opingud/oppimisvoimalused/magistriope/Infotehnoloogia-juhtimine

 • Töövõimalused

  Digitaliseeruv maailma ja e-ühiskond vajavad aina enam infotehnoloogia spetsialiste, kes mõistavad hästi mõlemat poolt – nii kliendi vajadusi kui vastavaid IT-lahendusi. IT-tootejuhte võib leida erinevate Eest infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniettevõtete vastutavatelt kohtadelt, kus nad juhivad nii tööprotsesse kui ka inimesi.

  Nad on oluliseks lüliks kliendi või koostööpartneri, ettevõtte juhtkonna ja erinevate valdkondade spetsialistide vahel. Head võimalused on leida tööd nii Eestist kui globaalselt. Annab head eelised ka oma firma loomiseks või startup-i maailmas toimetamiseks.

 • Karjääritee

  IT-tootejuhi ametikohal töötades tuleb kasuks eelnev ärianalüütiku töökogemus. Ka mitmed IT-arhitektid on liikunud oma edasises karjääris just tootejuhi rolli. Samuti on IT-tootejuhi rollil sarnasusi IT-projektijuhi tööga, kust liigutakse samuti tootejuhtimisse või siis vastupidi.
  Et tootejuhtimise roll annab ka juhtimisoskusi, siis on IT-tootejuhtide edasine karjäär seotud sageli just suurema juhtimisalase vastutuse võtmisega.

 • Lisateave

  Loe ka IT tootejuhi persoonilugu
  Vaata IT tootejuhi ameti videotutvustust
  Tee läbi IT tootejuhi test
  Loe Startit.ee veebis täiendavat infot IT hariduse ja võimaluste kohta

  Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.