• Olulised momendid

  • Vastutab testplaanide disainimise ja elluviimise eest. Võib kirjutada ka ise teste.

  • Ametinimetuse alternatiivina on kasutusel ka nt testiinsener, testimise spetsialist, kvaliteedi tagamise spetsialist, analüütik-testija.

  • IT-testija ametioskusi saab omandada nii ümberõppes kui ka tasemeõppes (koolides). Lihtsa täiendõppe tulemusena saab alustada noorem-testijana, ent professionaalsel tasemel testimine eeldab tasemeharidust. Sobivad tarkvaraarenduse erialad.

  • Töö sobib ka liikumispuudega inimesele .

  • Ametikoht on nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil nõutud ametipositsioon, mille töötasu on üle Eesti keskmise töötasu.

 • Töö iseloom

  Töö nõuab suhtlemist erinevate osapooltega (nt klient, analüütik, arendaja, projektijuht). Testija roll on testida infosüsteemi funktsionaalsust ning toimivust (et ei esineks vigu ja anomaaliaid ning et toode/teenus vastaks kliendi vajadustele ja tehnilistele nõuetele). Kui esineb vigu, üritab testija jõuda vea põhjusteni. Testija võib ka ise teste kirjutada.

  Testija peamisteks tööülesanneteks on:

  • Testplaani ja testimise protseduuride loomine või nende loomises osalemine
  • Sobivate testide valimine ja kohandamine probleemkohtade identifitseerimiseks
  • Infosüsteemide testimine vastavalt spetsifikatsioonidele
  • Testitulemuste analüüs ja dokumenteerimine
  • Testitulemustest testimisega seotud osapoolte informeerimine
  • Testide kirjutamine ja arendamine (nt automaattestide loomine infosüsteemidele)
  • Tööriistade arendamine testide efektiivsuse suurendamiseks

 • Töötulemus

  Testplaanide järjepideva läbiviimise tagamine lähtuvalt ette antud kvaliteedinõuetest.

 • Töökeskkond

  IT-testija töötab enamasti kontoris arvuti ja vajadusel muude nutiseadmetega. Samuti osaleb ta aktiivselt koosolekutel ning suhtleb erinevate osapooltega kvaliteedinõuete täpsustamiseks ning testimise tulemuste kommunikeerimiseks.

  Enamasti on tegemist istuva tööga, mistõttu sobib see ka liikumispuudega inimestele. Olenevalt ettevõttesisesest töökorraldusest, on võimalik teha ka kaugtööd.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Erialased pädevused

  • Teadmised infosüsteemide ülesehitusest ning toimimise põhimõtetest (sh süsteemide integratsioonid)
  • Teadmised infosüsteemide disainist ja arendamisest (ideaalis võimekus ka ise koodi kirjutada)
  • Teadmised kvaliteedijuhtimise põhimõtetest (sh „black box“ ja „white box“ testidest)
  • Teadmised probleemide juhtimisest

  Mõtlemisoskused

  • Oskus näha detaile
  • Oskus leida ja märgata ebakõlasid
  • Lahendustele orienteeritus (soov panna asju funktsionaalsemalt tööle)
  • Täpsus ja tähelepanelikkus
  • Süsteemsus
  • Põhjalikkus
  • Järjekindlus

  Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused

  • Suhtlemisoskus
  • Koostööoskus
  • Avatus uuendustele
  • Rutiinitaluvus
  • Pingetaluvus

 • Haridus ja väljaõpe

  IT-testijaks on võimalik õppida erineva IT-baashariduse pealt. Ideaalne ettevalmistus on tarkvaraarenduse õppekava, mis annab tehnilise ettevalmistuse nii IT-süsteemide mõistmiseks kui ka oskused tarkvara loomiseks.

  Vastavasisulist kõrgharidust saab omandada näiteks:

  • Tallinna Tehnikaülikoolis, Informaatika eriala, nt http://www.ttu.ee/sisseastujale
  • Tartu Ülikoolis, Informaatika eriala, vt http://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/
  • Tallinna Ülikool, Informaatika eriala, vt http://www.tlu.ee/et/sisseastuja
  • Eesti Infotehnoloogia Kolledž, IT-süsteemide arenduse eriala, vt https://www.itcollege.ee/sisseastujale/

 • Töövõimalused

  IT-testija positsioon on esindatud pea igas suuremas organisatsioonis. Eriti oluline on testija roll organisatsioonides, kus iga väiksemagi eksimusega on seotud suured riskid (nt tootmine, finantsasutused, telekommunikatsiooni ja energeetikavaldkonna organisatsioonid).

 • Karjääritee

  IT-noorem-testijaks on võimalik tulla ka otse koolipingist. Hea ettevalmistuse annab aga kindlasti mõningane programmeerimise kogemus.

  IT-testija positsioonilt on võimalik areda nii testijuhiks, tarkvaraarendajaks, analüütikuks kui näiteks ka kvaliteedijuhiks.

 • Lisateave

  Loe ka IT-testija persoonilugu
  Tee läbi IT-testija test
  Loe Startit.ee veebis täiendavat infot IT-hariduse ja võimaluste kohta

  Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.