• Olulised momendid

  • Juhib IT-projekte (sh projektmeeskonda), et saavutada konkreetse (spetsiifiliste vajadustega) projekti elluviimine (nt veebilehe loomine). Projektmeeskonda võivad kuuluda nt analüütik, arhitekt, arendaja ja testija, ent ka teisi positsioone sõltuvalt projekti eesmärkidest.

  • Ametinimetuse alternatiivina on kasutusel ka nt projekti koordinaator, projekti administraator, projektijuhtimise spetsialist, toote planeerija, arendusjuht.

  • IT-projektijuht võib olla projektijuhina nii tellija esindaja kui tööde täitja esindaja (nt IT- teenust pakkuvas ettevõttes).

  • IT-projektijuhiks saamine on võimalik nii erialase kõrghariduse kui ka ümberõppe kaudu.

  • Ameti baasharidus on ideaalis äriinfotehnoloogia, mida on võimalik omandada mitmetes Eesti kõrgkoolides.

  • Töö sobib ka liikumispuudega inimesele. Tuleb aga arvestada kliendikohtumistega, mis vajavad mõnevõrra liikumist.

  • Ametikoht on nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil nõutud ametipositsioon, mille töötasu on üle Eesti keskmise töötasu.

 • Töö iseloom

  Töö nõuab nii iseseisvat tööd arvutis kui ka suhtlemist erinevate osapooltega (eelkõige kliendi esindajad, ärijuhid ning oma projektmeeskonna liikmed). IT-projektijuht tagab konkreetse projekti elluviimise algusest lõpuni (juhib projekti selle kontseptsiooni koostamisest kuni tarneni, sh tagab projekti vastavuse kokkulepitud standarditele – vastavus defineeritud skoobile, kvaliteedinõuded, turvalisuse nõuded, jätkusuutlikkus, tulemuslikkus (sh kulud, ajakava).

  IT-projektijuhi peamisteks tööülesanneteks on:

  • Projekti sisu ja lahenduste defineerimine koostöös tellija (klient, äripool) ja projektmeeskonnaga
  • Projektmeeskonna komplekteerimine ja projektmeeskonna töö juhtimine
  • Projekti edenemise jälgimine ja suunamine lähtuvalt kokku lepitud eesmärkidest
  • Projekti vastavuse tagamine kokkulepitud standarditele ja spetsifikatsioonidele
  • Infovahetuse korraldamine projektmeeskonna ja tellija vahel
  • Välja töötatud lahenduse rakendamise juhtimine (sh kasutajate koolitamise tagamine)
  • Lahenduse hoolduse ja kasutajatoe planeerimine ja juhtimine
  • Projekti jooksev arendamine (uuendamine lähtuvalt muutuvatest oludest)
  • Projekti eelarve ja tarnetähtaegade tagamine
  • Projektiga seotud dokumentatsiooni (nt töö pakkumiste, lepingute, arvete ja aktidega) ja aruandluse haldamine.

 • Töötulemus

  Projekt on läbi viidud lähtuvalt kehtestatud standarditest ja spetsifikatsioonidest. Projekt on korrektselt dokumenteeritud ning lahendus on edukalt integreeritud. Tagatud on nii tellija (klient, äripool) kui projektmeeskonna rahulolu. Projekt on viidud läbi kuluefektiivselt.

 • Töökeskkond

  IT-projektijuht töötab enamasti kontoris arvuti, telefoni ja vajadusel muude nutiseadmetega. Samuti osaleb ta aktiivselt koosolekutel ning suhtleb tellija ja projektmeeskonna liikmetega. Töö nõuab palju suhtlemist. Enamasti on tegemist istuva tööga, mistõttu sobib see ka liikumispuudega inimestele. Sõltuvalt projektist võib aga olla vajadus külastada aeg-ajalt klienti.

  Töö võib olla periooditi pingeline, sõltuvalt projekti faasist. IT-projektijuhi töö võimaldab aeg-ajalt teha ka kaugtööd. Enamasti eeldab see aga kontoris olemist ning aktiivset suhtlemist.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Erialased pädevused

  • Infotehnoloogia baasteadmised
  • Teadmised projektijuhtimisest (soovitavalt ka tootejuhtimisest)
  • Suhete/Inimeste juhtimise kogemus
  • Teadmised riskide juhtimisest
  • Tehniline taiplikkus

  Mõtlemisoskused

  • Võime näha suurt pilti, luua visiooni ja lahendusi
  • Analüüsioskus
  • Süsteemsus ja struktureeritus
  • Prioritiseerimisvõime
  • Otsustusvõime
  • Järjekindlus, sh oskus hoida fookust
  • Loovus

  Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused

  • Suhtlemisoskus - sh läbirääkimisoskus ning oskus kuulata ja lahendada probleeme
  • Organiseerimisvõime
  • Koostööoskus
  • Initsiatiivikus
  • Empaatilisus
  • Kõrge pingetaluvus (võime tulla toime muutustega)
  • Kehtestamisoskus

 • Haridus ja väljaõpe

  Parimaks ettevalmistuseks on IT õppesuund, mis õpetab aru saama äripoole vajadustest ja tõlkida need IT-inimeste jaoks arusaadavasse keelde. Samuti on võimalik õppida IT- projektijuhiks ka mõne muu baashariduse pealt, omandades IT-spetsiifika täiendõppena (nt juriidilise, majandusalase või psühholoogia alase hariduse peale).

  Äriinfotehnoloogia suunalist kõrgharidust saab omandada näiteks:

  • Tallinna Tehnikaülikoolis, Äriinfotehnoloogia õppekava (bakalaureuseõpe) , vt http://www.ttu.ee/sisseastujale
  • Tartu Ülikoolis, Informaatika eriala (bakalaureuseõpe), vt http://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/informaatika
  • Tallinna Ülikool, Infotehnoloogia juhtimine (magistriõpe), vt http://www.tlu.ee/et/opingud/oppimisvoimalused/magistriope/Infotehnoloogia-juhtimine
  • Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Infosüsteemide analüüsi õppekava (rakenduskõrgharidus), vt https://www.itcollege.ee/sisseastujale/

 • Töövõimalused

  Digitaliseeruv maailm ja e-ühiskond vajavad aina enam infotehnoloogia spetsialiste, kes mõistavad hästi mõlemat poolt – nii kliendi vajadusi kui vastavaid IT-lahendusi. IT-projektijuhte võib leida erinevate Eest infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniettevõtete vastutavatelt ametikohtadelt, kus nad juhivad erinevas suuruses projektmeeskondi ning teinekord ka teisi projektijuhte.

  Nad on oluliseks lüliks kliendi, ettevõtte juhtkonna ja erinevate valdkondade spetsialistide vahel. Head võimalused on leida tööd nii Eestist kui globaalselt. Annab head eelised ka oma firma loomiseks või start-up-i maailmas toimetamiseks.

 • Karjääritee

  IT projektijuhi rollist on võimalik liikuda sujuvalt edasi näiteks järgmistele ametikohtadele:
  • Valdkonna projektijuht (võib koordineerida ka teiste projektijuhtide tööd)
  • IT tootejuht
  • Arendusvaldkonna juht
  • IT juht

 • Lisateave

  Loe ka IT-projektijuhi persoonilugu
  Tee läbi IT-projektijuhi test
  Loe Startit.ee veebis täiendavat infot IT hariduse ja võimaluste kohta

  Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.