• Olulised momendid


  • Vastutab infosüsteemide kvaliteedi ja efektiivsuse eest (sh hindab riske ning jälgib teenusepõhised kokkuleppeid ja nõudeid). Ametikoht võib tähendada ka kvaliteedispetsialistidest meeskonna juhtimist.

  • Ametinimetuse alternatiivina on kasutusel ka nt kvaliteedikoordinaator, kvaliteedispetsialist, protsessijuht, protsessihaldur, rakenduste juht, protsessi analüütik, versioonihaldur.

  • Kvaliteedijuhiks saamise soovituslikuks eelduseks on erialane kõrgharidus ning IT valdkonna töökogemus (hea on töökogemus nt testimise valdkonnas).

  • Töö sobib ka liikumispuudega inimesele. Tuleb aga arvestada erinevate osapooltega kohtumistega, mis vajavad mõnevõrra liikumist.

  • Ametikoht on nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil nõutud ametipositsioon, mille töötasu on üle Eesti keskmise töötasu.

 • Töö iseloom

  Töö nõuab suhtlemist erinevate osapooltega (nt kliendid, tehniline meeskond, äripool). Oluline, et kõik osapooled teadvustaksid toote/teenuse kvaliteedinõudeid ning lähtuksid nendest oma igapäevatöös (sh oskaksid rakendada oma töös erinevaid kvaliteedi kontrollimehhanisme).

  Samuti eeldab kvaliteedijuhi positsioon ka iseseisvat tööd arvutis. Ametikoha täitja peab omama laiapõhjalist ülevaadet nii IT protsesside toimimisest kui tundma ettevõtte äriloogikat.

  Kvaliteedijuhi peamisteks tööülesanneteks on:

  • Kvaliteedistandardite ja protsesside välja töötamine ning rakendamise jälgimine
  • Klientide rahulolu kaardistamine ning kaebuste ja soovituste analüüs
  • Ettepanekute tegemine kvaliteedi tagamisega seotud tööprotsesside parandamiseks
  • Koostöö tehnilise meeskonna ning äripoolega toote/teenuse kvaliteedi tõstmiseks
  • Kvaliteediauditite läbiviimine
  • IT-kvaliteedijuhtimise koolituste läbiviimine.

 • Töötulemus

  Kvaliteediauditite tulemused vastavad seatud eesmärkidele ning seatud kvaliteedieesmärgid on saavutatud. Tagatud on klientide rahulolu ning kvaliteediriskid on viidud miinimumini.

 • Töökeskkond

  IT-kvaliteedijuht töötab enamasti kontoris arvuti, telefoni ja vajadusel muude nutiseadmetega. Samuti osaleb ta aktiivselt koosolekutel ning suhtleb erinevate osapooltega (sh ka klientidega, nende tagasiside uurimiseks).

  Töö nõuab palju suhtlemist, vajadusel ka koolitamist. Enamasti on tegemist istuva tööga, mistõttu sobib see ka liikumispuudega inimestele. Aeg-ajalt on aga vajadus külastada ka majaväliseid partnereid ning olulisemaid kliente. Aeg-ajalt on võimalik teha ka kaugtööd, olenevalt ettevõttesisesest töökorraldusest.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Erialased pädevused

  • Laialdased teadmised infosüsteemide ja tööprotsesside toimimisest
  • Teadmised IKT valdkonna IT-kvaliteedijuhtimise süsteemidest
  • Teadmised riskide juhtimisest
  • Teadmised protsesside juhtimisest
  • Projektijuhtimise kogemus

  Mõtlemisoskused

  • Oskus näha nii detaile, suurt pilti kui protsesside vahelisi seoseid
  • Võime orienteeruda paralleelselt erinevates teemades
  • Oskus märgata ebakõlasid
  • Lahendustele orienteeritus
  • Sihikindlus
  • Täpsus

  Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused

  • Avatus uuendustele
  • Suhtlemisoskus
  • Koostööoskus
  • Kehtestamisoskus
  • Initsiatiivikus
  • Empaatiavõime (oskus mõista ja näha erinevaid osapooli).

 • Haridus ja väljaõpe

  Kvaliteedijuhiks on võimalik õppida erineva IT baashariduse pealt. Ideaalne ettevalmistus on aga äriinfotehnoloogia õppekava, mis õpetab siduma äripoole vajadusi IT- tehniliste lahendustega.

  Äriinfotehnoloogia suunalist kõrgharidust saab omandada näiteks:

  • Tallinna Tehnikaülikoolis, nt Arvutisüsteemide eriala, vt http://www.ttu.ee/sisseastujale
  • Tartu Ülikoolis, Informaatika eriala, vt http://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/
  • Tallinna Ülikool, Informaatika eriala, vt http://www.tlu.ee/et/sisseastuja
  • Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Infosüsteemide analüüsi või IT süsteemide arenduse eriala, vt https://www.itcollege.ee/sisseastujale/

 • Töövõimalused

  Kvaliteedijuhi amet on esindatud pea kõikides suuremates organisatsioonides, nii avalikus sektoris kui erasektoris. Eriti oluline on kvaliteedijuhi roll organisatsioonides, kus iga väiksemagi eksimusega on seotud suured riskid (nt tootmine, finantsasutused, telekommunikatsiooni ja energeetikavaldkonna organisatsioonid).

   

 • Karjääritee

  Kvaliteedijuhi rolliks annab hea eelduse nt süsteemianalüütiku, projektijuhi või näiteks ka testija töökogemus.

  Kvaliteedijuhi ametikohalt on omakorda võimalik liikuda sujuvalt edasi suurema juhtimisvastutusega positsiooni, nt kasvada Infosüsteemide arendusjuhiks või IT juhiks, kes koordineerib IT üksuse tööd tervikuna. Samuti saab aga sujuvalt liikuda ka näiteks tootejuhi rolli.

 • Lisateave

  Loe ka Kvaliteedijuhi persoonilugu
  Tee läbi Kvaliteedijuhi test
  Loe Startit.ee veebis täiendavat infot IT hariduse ja võimaluste kohta

  Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.