• Olulised momendid

  • Vastutab müügitulemuste ja kliendirahulolu eest (sh kliendisuhete loomine ja hoidmine, IKT valdkonna teenuste ja toodete müük). Aitab kliendil mõista, kuidas uued IKT tehnoloogiad aitavad lisada ärile väärtust.

  • Ametinimetuse alternatiivina on kasutusel ka nt müüginõustaja, müügiesindaja, müügiassistent, müügispetsialist, (müügi)konsultant.

  • IT-kliendihalduri ametioskusi saab omandada nii ümberõppes kui ka tasemeõppes (koolides). IT-kliendihalduri soovituslikuks eelduseks on tasemeõppe läbimine müügitöö või IT-alal.

  • Sõltuvalt töö iseloomust võib see sobida ka liikumispuude korral (kui kliendikohtumised majast väljas, mis vajavad pidevat liikumist, ei võta liiga suurt osa tööst või ei eelda töö liiga palju liikumist messidel jms üritustel).

  • Tegemist on nõutud ametipositsiooniga, mille töötasu on üle Eesti keskmise.

 • Töö iseloom

  Töö nõuab väga tihedat kliendisuhtlust nii telefoni ja arvuti vahendusel kui ka vahetute kohtumiste näol. Samuti eeldab töö iseloom iseseisvat tööd arvutiga kliendisuhtluse ette valmistamiseks ning teostatud müükide fikseerimiseks. Töö võib aeg-ajalt eeldada ka esinemist (ettekannete teostamist) ning osalemisi erinevatel messidel jms müügiüritustel.

  IT-kliendihalduri peamisteks tööülesanneteks on:

  • Võimaluste leidmine uute toodete ja teenuste kliendile pakkumiseks
  • Kliendisuhte loomine ja hoidmine, kliendile esmaseks kontaktisikuks olemine
  • Esitluste tegemine klientidele pakutava toote/ teenuse tutvustamiseks
  • Läbirääkimiste pidamine toote/ teenuse müügiks
  • Müügiga seotud dokumentatsiooni (sh nt pakkumiste, lepingute, arvete jms haldamine)
  • Kliendisuhete arendamine.

 • Töötulemus

  Seatud müügieesmärgid on saavutatud ning teostatud müügitehingud on ettevõttele kasumlikud. Tagatud on klientide rahulolu.

 • Töökeskkond

  Enamasti on tegemist istuva tööga, mis eeldab nii iseseisvat tööd arvutis kui ka viibimist kliendikohtumistel ja koosolekutel (nii majasiseselt kui majast väljas). Sõltuvalt pakutavast tootest/ teenusest ja selle müügitöö ja kliendihalduse korraldamisest ettevõttes, on kontorist välja liikumist erineval määral (nt kliendikohtumistele või messidele).

  Töö on pigem stressirohke. Aeg-ajalt on võimalik teha ka kaugtööd (nt müügitöö planeerimisel või ettekannete koostamisel), olenevalt ettevõttesisesest töökorraldusest.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Erialased pädevused

  • Müügitöö alased teadmised ja oskused
  • Infotehnoloogia baasteadmised
  • Suhete juhtimise oskus (teadmised kliendi ootuste juhtimisest)
  • Eelarvestamise oskus
  • Esinemisoskus

  Mõtlemisoskused

  • Planeerimisoskus
  • Süsteemsus
  • Järjekindlus
  • Lahendustele orienteeritus
  • Prioritiseerimisvõime
  • Loovus

  Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused

  • Avatus
  • Suhtlemisoskus, sh läbirääkimisoskus
  • Kõrge pingetaluvus
  • Võime tulla toime muudatustega
  • Koostööoskus
  • Kuulamisoskus
  • Mõjutamisoskus
  • Initsiatiivikus
  • Julgus
  • Tolerantsus
  • Empaatilisus

 • Haridus ja väljaõpe

  Kliendihalduriks olemise parimaks eelduseks on kas müügitöö või IT-alane tasemeharidus. Emba-kumba võib kompenseerida ka vastav töökogemus.

  IT-suunalist toetavat haridust saab omandada näiteks:

  • Tallinna Tehnikaülikoolis, Informaatika eriala, vt http://www.ttu.ee/sisseastujale
  • Tartu Ülikoolis, Informaatika eriala, vt http://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/informaatika Vaata ka IT-mitteinformaatikutele
  • Tallinna Ülikool, Informaatika, vt http://www.tlu.ee/et/opingud/oppimisvoimalused/bakalaureuseope/Informaatika
  • Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž, https://www.tlu.ee/et/haapsalu-kolledzh/Sisseastumine

 • Töövõimalused

  Kliendihalduri ametikoht on esindatud pea igas ettevõttes. Sõltuvalt ettevõtte suurusest võib roll hõlmata endas erinevaid ülesandeid, sh ka näiteks IT-projektijuhi töö elemente. Head võimalused on leida tööd nii Eestist kui globaalselt.

 • Karjääritee

  Kliendihalduri ametikohalt on võimalik liikuda sujuvalt edasi näiteks järgmistele ametikohtadele:

  • Klienditoe spetsialist
  • IT-projektijuht

 • Lisateave

  Loe ka IT-kliendihalduri persoonilugu
  Tee läbi ka IT-kliendihalduri test
  Loe Startit.ee veebis täiendavat infot IT-hariduse ja võimaluste kohta

  Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.