• Olulised momendid

  • Vastutab selle eest, et ettevõtte tehnoloogilised vahendid toetaksid ettevõtte strateegiliste eesmärkide elluviimist (sh inimeste juhtimine ja infosüsteemide toimimine, k.a. infoturve ja infosüsteemide majutus).

  • Ametinimetuse alternatiivina on kasutusel ka nt IKT juht, IT-osakonna juhataja, IT-üksuse juhataja, IT-arendusjuht, IT-ärivaldkonna juht, IT-direktor.

  • IT- juhiks saamise soovituslikuks eelduseks on tasemeõppe läbimine magistritasemel (ideaalis äriinfotehnoloogia suunal, ent sobib ka muu õppekava) ning erialane IT-valdkonna töökogemus spetsialistina.

  • Töö sobib ka liikumispuudega inimesele. Tuleb aga arvestada erinevate osapooltega kohtumistega, mis vajavad mõnevõrra liikumist.

  • Ametikoht on nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil nõutud ametipositsioon, mille töötasu on üle Eesti keskmise töötasu.

 • Töö iseloom

  Töö nõuab palju suhtlemist erinevate osapooltega (sh nt ettevõtte juhtkond, teiste valdkondade juhid, IT-juhi alluvuses töötav IT-meeskond, koostööpartnerid nii majasiseselt kui majaväliselt) ning iseseisvat tööd arvutis.

  IT-juhi töö annab olulise panuse ettevõtte arengusse tervikuna. IT-juht tunneb hästi nii ettevõtte äriloogikat kui infotehnoloogia valdkonna arengusuundi ning oskab välja pakkuda uusi IT-lahendusi erinevate probleemide ennetamiseks.

  IT-juhi peamisteks tööülesanneteks on:

  • Ettevõtte IT-strateegia koostamine ja elluviimine (sh IT-eelarve planeerimine ja jälgimine)
  • IT-tööprotsesside juhtimine tagamaks IT-tugi ettevõtte strateegiliste eesmärkide elluviimisel (sh ka hangete läbiviimine)
  • IT-meeskonna töö juhtimine (vastutab meeskonna eesmärkide ja tööülesannete täitmise eest)
  • Arendustegevuste elluviimine (uute tehnoloogiliste lahenduste elluviimise juhtimine)
  • Koostöö korraldamine erinevate osapooltega

 • Töötulemus

  Ettevõtte IT-süsteemid on kaasaegsed ja toimivad tõrgeteta (tagatud on nii süsteemide töökindlus kui turvalisus ja majutus). Tagatud on töötajate ja koostööpartnerite rahulolu. IT-ressursid ja protsessid on juhitud optimaalsete kuludega.

 • Töökeskkond

  IT-juht töötab enamasti kontoris arvuti, telefoni ja vajadusel muude nutiseadmetega. Samuti osaleb ta aktiivselt koosolekutel ning suhtleb erinevate osapooltega. Töö nõuab palju suhtlemist ja läbirääkimisi. Enamasti on tegemist istuva tööga, mistõttu sobib see ka liikumispuudega inimestele. Aeg-ajalt on aga vajadus külastada ka majaväliseid partnereid.

  Töö on pigem stressirohke ning eeldab enamasti kontoris kohalolekut. Aeg-ajalt on siiski võimalik teha ka kaugtööd, olenevalt ettevõttesisesest töökorraldusest.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Erialased pädevused

  • Infotehnoloogia baasteadmised
  • Äriprotsesside tundmine
  • Inimeste juhtimise ja motiveerimise kogemus
  • Tehniline taiplikkus

  Mõtlemisoskused

  • Võime näha nii detaile kui suurt pilti
  • Prioritiseerimisvõime
  • Otsustusvõime
  • Süsteemsus
  • Järjekindlus
  • Lahendustele orienteeritus

  Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused

  • Avatus
  • Suhtlemisoskus, sh läbirääkimisoskus
  • Kõrge pingetaluvus (võime tulla toime muutuste juhtimisega)
  • Probleemide juhtimise oskus
  • Koostööoskus
  • Kehtestamisoskus
  • Initsiatiivikus
  • Empaatilisus

 • Haridus ja väljaõpe

  IT- juhiks on võimalik õppida erineva baashariduse pealt, nt majandusalase, juriidilise, psühholoogia alase või matemaatika-füüsika alase hariduse peale). Ideaalne ettevalmistus on aga äriinfotehnoloogia õppekava, mis õpetab siduma äripoole vajadusi IT- tehniliste lahendustega.

  Äriinfotehnoloogia suunalist kõrgharidust saab omandada näiteks:

  • Tallinna Tehnikaülikoolis, Äriinfotehnoloogia õppekava, vt http://www.ttu.ee/sisseastujale
  • Tartu Ülikoolis, Informaatika eriala, vt http://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/informaatika ja ka IT-mitteinformaatikutele (ainult avatud ülikooli õppes)
  • Tallinna Ülikool, Infotehnoloogia juhtimine, vt http://www.tlu.ee/et/opingud/oppimisvoimalused/magistriope/Infotehnoloogia-juhtimine

 • Töövõimalused

  IT- juhi positsioon on esindatud pea igas suuremas organisatsioonis. Sõltuvalt ettevõtte suurusest võib roll hõlmata endas erineva suurusega meeskondade juhtimist. IT-juht on oluliseks lüliks ettevõtte juhtkonna ja IT- meeskonna vahel. Head võimalused on leida tööd nii Eestist kui ka globaalselt. Annab head eelised ka oma firma loomiseks või start-up-i maailmas toimetamiseks.

 • Karjääritee

  IT-juhi rolliks annab hea eelduse nii eelnev IT-projektijuhtimise, IT-tootejuhtimise, IT-arendusjuhi kui ka tiimijuhi roll.

  IT-juhi karjääritee hõlmab sageli täiendava vastutuse võtmist ka teistes valdkondades, see tähendab, et IT-juhi vastutusvaldkondade ampluaa laieneb (nt võidakse IT-valdkonna kõrval hakata vastutama ka finants- või muu valdkonna eest).

 • Lisateave

  Loe ka IT-juhi persoonilugu
  Tee läbi ka IT-juhi test
  Loe Startit.ee veebis täiendavat infot IT-hariduse ja võimaluste kohta

  Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.