• Olulised momendid

  • Hooldustöötaja töötab hoolekande- ja tervishoiusüsteemis.
  • Hooldustöötaja tegeleb peamiselt laste, eakate, puuetega inimeste, pikaajaliste töötute, kodutute ja sotsiaalselt tõrjutud inimestega.
  • Töö toimub abivajaja kodus, haiglas või hoolekandeasutuses.
 • Töö iseloom

  Hooldustöötaja abistab abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult hea elukvaliteedi saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab ning toetab teda. Hooldustöötaja abistab abivajajat funktsioonihäirete ja rehabilitatsiooni korral, aidates tervist taastada, saavutada ja säilitada, ning toetab teda surma lähenedes.

  Hooldustöötaja suhtleb vahetult abivajajaga, edastab talle vajalikku teavet ja abistab teda.

  Kui tarvis, tuleb korrastada abivajaja eluaset ja teha puhastustöid. Vajaduse korral toob hooldustöötaja abivajajale toiduained, valmistab toidu ja abistab teda söömisel. Jälgida tuleb seda, kuidas abivajaja tuleb toime isikliku hügieeniga – pesemise ja enese korrastamisega. Kui abivajaja enda puhtuse eest hoolitsemisega ise toime ei tule, siis hooldustöötaja juhendab või abistab teda. Inimene võib vajada abi ka riietumisel, ravimite võtmisel, abivahendite kasutamisel. Kui abivajaja selleks ise võimeline pole, korraldab hooldustöötaja näiteks arstiabi saamist, maksude tasumist ja muid vajalikke toiminguid. Sageli käib hooldustöötaja abivajajaga arsti juures kaasas, aitab tal arsti ettekirjutuse järgi ravimeid võtta, teeb lihtsamaid protseduure, nt mõõdab vererõhku ja kehatemperatuuri, pulsi- ja hingamissagedust.

  Väga tähtis on koostöö – abivajaja tervise ja igapäevaelu küsimustes tuleb hooldustöötajal suhelda abivajaja, tema pere, sugulaste ja teiste lähedaste, arsti, oma tööandja ning kolleegidega. Hooldustöötaja on mõnikord abivajajale ainus kaaslane. Seetõttu on lihtsalt abivajajaga suhtlemine ja abistamine asjaajamisel väga tähtis.

 • Töökeskkond

  Hooldustöötajad töötavad hooldekodudes ja haiglates, koduhoolduse puhul abivajajate kodudes. Kui tervishoiu- ja hoolekandeasutused vastavad kindlatele hügieeninõuetele, siis kodud ei pruugi teinekord kuigi korras ja puhtad olla. Koduhoolduse puhul tuleb ka abivajajaga väljas, asutustes asju ajamas, haiglas ja hoolekandeasutuses käia.

  Haiglates töötavad hooldustöötajad graafiku alusel enamasti 12-tunniste vahetustega. Koduhooldust pakkuvate hooldustöötajate tööaeg pole nii kindlalt piiritletud ja oleneb abivajaja vajadustest. Üldjuhul külastavad hooldustöötajad eakaid vähemalt kaks korda nädalas.

  Hooldustöötaja peab olema heas füüsilises vormis, sest tihtipeale tuleb tal aidata abivajajat keeramisel, püstitõusmisel või kõndimisel või kanda raskusi.

  Töö nõuab vaimset ja füüsilist pingutust. Kõik need, kelle eest hoolitsetakse, on erineval tasemel abi vajavad inimesed; sageli on vaja teha mitmesuguseid hooldus- ja põetustoiminguid. Haigete hooldamisel tuleb arvestada nakkusohuga.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Hooldustöötajal peavad olema teadmised tervishoiust ja tervislikest eluviisidest. Ta peab suutma näha laste, erivajadustega inimeste ja eakate probleeme ning oskama neid aidata. Igasse inimesse tuleb suhtuda austusega ja võrdväärselt sõltumata tema east, soost, usu- ja kultuuritaustast.

  Hooldustöötaja peab tundma inimõigusi, sotsiaalhoolekandesüsteemi, hoolekandetöö põhitõdesid ning inimese füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse arengu etappe, olema kursis hoolekande probleemide ja nende võimalike lahendustega. Lisaks tuleb toime tulla erivajadustega inimestega – selleks on vaja teada eripsühholoogiat ja eripedagoogika aluseid, abistamis- ja taastusravivõtteid.

  Hooldustöötaja peab tundma seadusi ja töökeskkonna ohutust (tööohutus ja -hügieen, jäätmekäitlus, esmaabi). Ta peab valdama heal tasemel eesti ja vähemalt algtasemel vene keelt, oskama kasutada arvutit, järgima kutse-eetikat, asjaajamis- ja dokumenditöö korda.

  Hooldustöö eeldab head suhtlemisoskust ja soovi inimesi aidata. Oluline on suutlikkus tegutseda kriisiolukorras. Hooldustöötaja peab olema vastutustundlik, usaldatav, sõbralik, abivalmis, aus, positiivse ellusuhtumisega ja koostöövõimeline.

  Hooldustöötaja kutseoskusnõuded on kinnitatud hooldustöötaja kutsestandardis.

 • Haridus ja väljaõpe

  Hooldustöötajaks saab õppida kutsehariduse tasemel hooldustöötaja eriala riikliku õppekava järgi või erialakursustel.

  Uuri õppimisvõimaluste kohta kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Õpingud hooldustöötaja erialal sisaldavad õppeaineid tervise, psühholoogia, toitumise, kodumajanduse jm kohta, hõlmates palju inimese igapäevaeluks vajalikke teadmisi.

  Õpitakse ka suhtlemist ja klienditeenindust, majanduse ja asjaajamise aluseid, arvutikasutamist ja vene keelt ning omandatakse kutse-eetika põhitõed.

  Neil, kes soovivad tulevikus asuda tööle hooldustöötajana, tuleks üldhariduskooli õppeainetest pöörata tähelepanu vene keelele (pooled või rohkemadki abivajajad on muulased), psühholoogiale, perekonna- ja ühiskonnaõpetusele.

 • Töövõimalused

  Hooldustöötajad töötavad avahoolduses ning hoolekande- ja tervishoiuasutustes: hoolde- ja erihooldekodudes, päevakeskustes, eakate pansionaatides, lastekodudes, turvakodudes, erirühmades ja -klassides, valdades, linnade sotsiaalametites, haiglates, erapraksises jm.

  Hooldustöötajaid oleks juurde vaja rohkem, kui neid praegu juba töötab.

 • Sissetulek, soodustused

  Hooldustöötajal on tavaliselt kuupalk. Kui töötada tuleb ka öösiti ja pühade ajal, arvestatakse töötasu nende tundide eest vastavalt seadusele.

 • Lisateave

  Sotsiaalvaldkonna kutseid andev organ on Tallinna Sotsiaaltöö Keskus. Keskus teeb sotsiaalvaldkonnas rakendusuuringuid ning töötab sotsiaalteenuste ja nende süsteemi edendamiseks välja uusi praktilisi lahendusi (meetodid, mudelid, tehnikad jms). Samuti korraldab keskus erialast täienduskoolitust.

  Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon ühendab sotsiaaltööga seotud ja seda väärtustavaid isikuid ning sotsiaaltöö valdkonnas tegutsevaid mittetulundusühinguid.

  Sotsiaalhoolekande seadus

  Hooldustöötaja kutsestandard

  Loe ka Rajaleidja persoonilugu hooldustöötajast Endlast. 

  Ametikirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse ja Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni spetsialistidega.

 • Lähedased ametid

  Sotsiaaltöötaja. Sotsiaaltöötaja on erialase kõrgharidusega spetsialist, kelle tegevus on suunatud üksikisikute, perede ja rühmade toimetuleku toetamisele ning kogukonna ja ühiskonna vastavusse viimisele nende liikmete vajadustega. Sotsiaaltö&o...

  Loe täpsemalt »

  Sotsiaalhooldaja