Helirežissöör

Prindi
 • Olulised momendid

  • Helirežissöör salvestab ja töötleb heli.
  • Helirežissööri töö sobib musikaalsetele ja loomingulistele inimestele.
  • Helirežissööri töö eeldab tehnilist taipu, et seadmeid võimalikult hästi kasutada.
  • Helirežissöör töötab meeskonnas.
 • Töö iseloom

  Helirežissööri töö seisneb heli salvestamises ja töötlemises. Tema ülesanne on tunda helimaterjali ja leida tehniline lahendus, et heli võimalikult kvaliteetselt salvestada ja esitada. Just helirežissöör otsustab, millal näiteks lülitada sisse mikrofon, kui kõvasti see peab töötama, millal kasutada taustahelisid või publiku plaksutamist jne.

  Ta salvestab näiteks teleülekannete, filmide või muusika heli. Helindaja tagab ka mitmesuguste ürituste, nagu kontsertide, teatri- ja filmietenduste, konverentside kvaliteetse helindamise ning järelhelindamise.

  Helindamises võib osaleda mitu tehnikut, kes on spetsialiseerunud eraldi helisalvestamisele, helide miksimisele või heliefektidele. Et tagada heli kvaliteetne kuuldavus, tuleb selles ametis pidevalt operatiivselt tegutseda.

  Helirežissööri töö juurde kuulub enne salvestamist mikrofonide valimine, sättimine ja ühendamine salvestusseadmetega. Ta kontrollib ja katsetab salvestise kvaliteeti, vajaduse korral muudab seadmeid ja salvestab uuesti.

  Kui erinevad instrumendid või taust salvestatakse eraldi, kombineeritakse ehk miksitakse need kokku nii, et moodustub harmooniline tervik. Miksimiseks kasutatakse spetsiaalsete mõõdikute ja näitudega pulti, mille abil seadistatakse heli tämber, tugevus ning muud parameetrid.

  Mitmesuguste eriefektide või helitaustade lisamisega võib saavutada huvitava lõpplahenduse. Eriti vastutusrikaste salvestuste lindistamisel, miksimisel ja efektide lisamisel on ametis heliinsener – suurte kogemuste ja tehniliste teadmistega helirežissöör. Heliinseneri kogemusi kasutatakse näiteks ooperi ja sümfooniaorkestri kontserdi salvestamisel.

 • Töökeskkond

  Helirežissöör töötab peamiselt siseruumides ja kuigi lõppvariant viimistletakse stuudios, on helirežissööril tarvis teha ka välitöid, näiteks käia salvestamas vabaõhuüritusi ja teisi väljaspool stuudiot toimuvaid sündmusi.

  Helindaja töövahendid on kõik helitehnikat puudutav – mikrofonid, juhtmed, helipult, stuudiotehnika jne. Ta teeb tööd ka heli töötlevate arvutiprogrammidega.

  Helindaja tööaeg oleneb enim lepingutähtaegadest. Kontserdid salvestatakse tihti hilisõhtul või öötundidel, sest siis on vähem liigset vibratsiooni tekitavat tänavamüra. Ette võib tulla töötamist õhtutel, nädalavahetustel, pühadel. Kuigi helindaja töö pole füüsiliselt kuigi raske, võib see tiheda ajagraafiku tõttu väsitada. Helirežissööri töö võib olla kõrvadele küllaltki koormav.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Helirežissöör peab põhjalikult tundma seadmeid, millega ta töötab, ja oskama kasutada nende võimalusi. Arvutivõimalustega kursisolek pakub lõpptulemuse viimistlemisel, aga ka kogu helipildi kujundamisel mitmekesisemaid lahendusi.

  Helindajal peaksid olema vähemalt algteadmised majandusest ja kutsealastest õigusaktidest ning teadmised töökeskkonnaohutusest ja tervishoiust. Arvutiga ümberkäimise oskus on vajalik. Kasuks tuleb hea inglise keele või mõne muu võõrkeele oskus.

  Helirežissööri tähtsaim varandus on aga hea muusikaline kuulmine. Helide kokkusobitamine ja neile õige kõla andmine on loominguline töö. Selleks peab peale õppimise ja kogemuste olema ka looduse antud võimeid. Seega võiks helindajal olla teadmised solfedžost ja mõningane pillimänguoskus. Ta peaks tundma muusikaajalugu, žanreid, partituure ja helirežii aluseid.

  Helirežissööril tuleb osata töötada MIDI-keskkonnas. Ta peaks valdama heliaparatuuri paigaldamist, oskama valida tehniliselt parimaid lahendusi ja salvestiste järelhelindamist ning teadma, kuidas helindada erinevaid üritusi. Lihtsamad tehnikavead aitab lahendada hea tehniline taip.

  Kasuks tuleb igasugune oskuslikkus DJ-töös, produtseerimises, arranžeerimises, muusikateraapias, noodigraafikas.

  Helirežissööri töö sobib sulle, kui oled loominguline ja vastutustundlik, talud pinget, suudad töötada meeskonnas ning pead töötamisel alati parimat võimalikku tulemust silmas.

  Helirežissööri ametile on koostatud kutsestandard, kus on märgitud teadmised ja oskused, mida töötajalt oodatakse. Kutsestandard võib aidata tööd leida. Süsteemi ja standardi kohta saab lähemalt lugeda Kutsekoja helindaja alamlehelt.

 • Haridus ja väljaõpe

  Helirežissöörina töötamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi saab omandada kutse- ning kõrgkoolis. Seda ametit võib õppida nii põhi- kui ka keskhariduse baasil. Viimasel juhul on õpe mõnevõrra lühem. Otsi sobivat õppeasutust kutsehariduse andmebaasist või kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Üldhariduskoolis käies tasub tulevastel helindajatel erilise hoolega suhtuda muusika õppimisse. Samuti tuleks tähelepanu pöörata tehnilisi teadmisi pakkuvatele tundidele, nagu füüsika. Osaleda tasuks muusikaringis ja samuti koostööd nõudvas tegevuses, sest see on tähtis osa helindaja igapäevatööst.

  Helirežissööril on vaja end pidevalt täiendada, sest tehnika areneb väga kiiresti ja seetõttu muutuvad ka töövõtted. Konkurentsis püsimiseks tuleb hoolega trende jälgida. Ennast võiks täiendada erialakoolitustel, kuigi neid ei korraldata väga sageli.

  Helirežissööri tööga sarnanevad ametid on muusikaprodutsent, DJ, monteerija, helitehnik, elektriinsener helitehnika alal.

 • Töövõimalused

  Helirežissööri tööpõld on mitmekülgne. Tööd võib leida televisioonis, raadios, teatris, filmitööstuses, kontserdiorganisatsioonides, reklaamibüroodes, konverentsikeskustes ja meelelahutusettevõtetes. Tegutseda võib ka vabakutselisena, osaledes mitmesugustes projektides.

  Tegus helirežissöör võib avada ka oma firma, helistuudio. Enda oskusi ja teadmisi täiendades on helindajal võimalik siseneda näiteks produktsioonimaailma või proovida kätt DJ-na.

 • Sissetulek, soodustused

  Helirežissööri palk oleneb suuresti töötamise vormist ja valdkonnast. Palk sõltub kokkuleppest ja lepingust tööandjaga. Vabakutseliste helirežissööride sissetulek sõltub hinnakokkuleppest töö tellijaga ja tavaliselt otseselt ka tööde mahust.

 • Lisateave

  Helindaja riiklikus õppekavas on märgitud, milliseid oskusi peavad õppijad omandama.

  Eesti Ringhäälingute Liit on valitsusväline mittetulundusühing, mis edendab rahvuslikku ringhäälingukultuuri.

  Kutsekirjeldus on valminud 2012. aastal koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga.

 • Lähedased ametid

  Filmioperaator

  Teatri valgusmeister