• Olulised momendid

  Metsatöödel tehakse aina enam töid suurte masinate abil.
  Harvesterioperaatori ehk langetustraktori juhi töö põhisisuks on metsatööd võimsa masinaga. Harvestere on nii suuremaid kui väiksemaid, mida kasutatakse eelkõige hooldusraiete tegemiseks.
  Tänu harvesteride kasutuses olemisele säästetakse paljude inimeste töötunde – varem, kui metsamees sai loota vaid iseenda jõule, võttis töö märkimisväärselt kauem aega.

 • Töö iseloom

  Harvesterioperaator töötab enamasti põhikohaga. Sagedamini on tegu palgatööga, kuid kogemuste suurenedes ning piisava investeerimisvõimekuse korral on võimalik luua ka oma metsandusettevõte.
  Töö harvesteril on alati välitöö, kus operaator istub harvesteri kabiinis.

 • Töötulemus

  Harvesterioperaatori töö tulemuseks on hooldus- ja uuendusmetsaraied. Harvesteriga lõigatakse kasvavat metsa ja järgatakse langetatud puud õigesse mõõtu.
  Teine suur metsatöömasin on forvarder ehk kokkuveotraktor, mille operaator veab puidu metsaservale. Sealt viiakse see metsaveoautoga minema.

 • Töökeskkond

  Harvesteride tootjad pingutavad selle nimel, et muuta võimsa masina kabiin võimalikult mugavaks ja ergonoomiliseks. Kuna masin on raske ning metsapinnas alati väga ebatasane, tuleb aga siiski arvestada teatava raputamise ja vibratsiooniga. Vanematel masinatel võib probleeme tekitada ka müra ning kabiini sisekliima.
  Langetustraktori juht viibib oma töökohal üksinda ning peab suutma säilitada kogu tööaja vältel pingsa tähelepanuvõime. Võimalik valida enesele sobiv tööaeg, kui selles tööandjaga kokkuleppele jõutakse. Tööpäeva pikkus võib olla kuni 12 tundi.

  Kõige rohkem tööd on talvel, sest suurem osa metsatöid tehakse just siis. Lindude pesitsemisajal langetustraktoriga metsa ei minda.
  Töö toimub istuvas asendis.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Töö langetustraktoril eeldab vastavat väljaõpet ja õigust seda masinat juhtida. Sõltuvalt langetustraktori tüübist võib see olla nii B kui T-kategooria juhiluba. Kindlasti peab aga olema läbitud erialane koolitus.
  Harvesterioperaatori koolituse läbimiseks peab olema vähemalt põhiharidus.

  Vajalikud huvid võiksid hõlmata kaht suunda – tehniline ja metsanduslik. Harvesterioperaator tunneb oma masinat läbi ja lõhki ning saab hakkama rutiinsete hooldustöödega. Metsast ja metsamajandamisest tuleb aru saada, et mõista, mida tööl olles täpselt tehakse. Tänapäevaste masinatega töötamine eeldab ka häid infotehnoloogialaseid teadmisi. Masinad arvutiseeritud ja kogu tegevus talletub eraldi failis, tööpiirkonna (raielangi) piiride määramine toimub satelliitnavigatsiooni abil. Vajalik on ka mitmesuguste metsanduslike andmebaaside tundmine ja oskus nendega töötada.
  Langetustraktori juhtimine eeldab head koordinatsiooni, ruumilise nägemise oskust ning võimet kogu aeg pisut ette mõelda. Lõikepea on kinnitatud tõstuki külge ning sellega opereerimine tähendab, et vahepeal peavad käed tegema erinevaid tööliigutusi.

  Kasulikud omadused on füüsiline ja vaimne vastupidavus, hea enesedistsipliin ja tehniline taip. Töös võib ette tulla olukordi, kus on vaja ka füüsilist jõudu. Tähtis on ka tähelepanuvõime.
  Äärmiselt olulised omadused on kohusetunne, oskus ennast ise motiveerida ning soov oma tööd hästi teha.
  Kuna pikad tööpäevad veedetakse üksinda, on seda tööd kergem teha introvertsel inimesel, kes iseendaga hästi läbi saab.

 • Haridus ja väljaõpe

  Harvesterioperaatoriks võib minna õppima pärast põhikooli või ükskõik millise kõrgema haridustaseme juurest. Põhikooli järel õppima minnes saab valida kutseõppe ja kutsekeskharidusõppe vahel.
  Langetustraktorite juhtide koolitamisega tegeleb Eestis ainult Luua Metsanduskool. Suurem osa Eesti metsades tegutsevatest harvesteri- ja forvarderijuhtidest ongi lõpetanud Luua Metsanduskoolis või olnud iseõppijad ja käinud erinevatel tasemekoolitustel. Luual saab metsamasina operaatoriks õppida päevases koolipõhises või töökohapõhises õppes.

  Eriala lõpetanu on oskustöötaja, kes teab metsakasvatuse põhimõtteid, harvesteri ehitust ja hooldamist ning töötab sellega iseseisvalt vastavalt puiduvarumistehnoloogiatele.
  Harvesterioperaatori tööks vajalikke metsanduslikke teadmisi ja oskusi võib omandada ka mõne muu metsanduseriala õppimise käigus, kuid läbida tuleb ka erialane õpe. Sel juhul arvestatakse teisel erialal läbitud kattuvad metsanduslikud ained omandatuks ning neid enam uuesti läbima ei pea. Töötamiseks on vajalik hea ruumiline nägemine, eeliseks on ka hea koordinatsioon. Arendada saab neid spetsiaalsetel stimulaatoritel.

  Oluline on omandada nii teooria kui ka praktika. Kooli lõpetaja sooritab erialase kutseeksami, mis annab eelise tööturule sisenemiseks.

 • Töövõimalused

  Piirkondades, kus on palju metsa, leiab langetustraktori juht kindlasti tööd. Metsandussektori tööjõuvajadus on pidevas kasvamises.
  Töö ja kodu ei pea olema üksteise lähedal, sest paljud tööandjad on nõus organiseerima nii transporti kui ka majutust.

  Harvesterioperaator võib olla ka ise metsaomanik või pakkuda teenust oma ettevõtte poolt.
  Viimasel juhul läheb vaja nii initsiatiivi kui ka ettevõtlusoskusi. Ka tuleks teada, et langetustraktori soetamine on suur investeering, mis ei pruugi alustavale ettevõtjale kohe jõukohane olla.

 • Sissetulek, soodustused

  Harvesterioperaatorina tööle asudes tuleks tööandjaga täpselt kokku leppida, mille alusel toimub tasustamine. Reeglina ületab saadav töötasu keskmist palka.
  Kui töökoht ja kodu asuvad teineteisest kaugel, tagab transpordi ja majutuse tavaliselt tööandja. Võimalik on ka selleks töötaja poolt tehtud kulutuste kompenseerimine.

 • Karjääritee

  Hea harvesterioperaator on hinnatud spetsialist, tema oskuseid läheb vaja praktiliselt kõikides riikides, kus tegeletakse metsamajandamisega.
  Võimalik on õppida edasi metsandust või omandada õpetajaoskused ja tulevasi harvesterioperaatoreid koolitada.

 • Lisateave

  Luua Metsanduskool
  http://luua.kovtp.ee

  Infot metsandusvaldkonna kohta
  rmk.ee
  erametsakeskus.ee

 • Lähedased ametid

  Forvarderioperaator

  Metsaveoautojuht