• Olulised momendid

  Haridustehnoloogi töö on loov ja innovaatiline, olles kaasaegses kooli- ja hariduselus väga olulisel kohal.

  Haridustehnoloog on digitehnoloogia valdkonna tugiisik nii õpetajate kui ka õpilaste jaoks.

  Piltlikult väljendudes võib väita, et haridustehnoloog on kogenud teejuht virtuaalsete õpperuumide galeriis. Haridustehnoloog aitab leida parimad ja värskeimad digilahendused, mille abil saab õppetööd erinevates ainetes kaasajastada.

  Haridustehnoloog võib olla ka kooli juhtkonna nõustaja sel teemal, milliseid digivaldkonna koolitusi koolipere esindajad vajada võiksid.

 • Töö iseloom

  Haridustehnoloog töötab reeglina põhikohaga. Väiksemas omavalitsuses on võimalik töö jagamine mitme kooli vahel või lisaülesanne õpetaja töö kõrval.

  Alati on tegemist palgatööga ning reeglina täistööajaga.
  Töö on alati sisetöö. Orienteeruvalt pool tööajast möödub arvutiga töötades, ent küllalt palju on ka suhtlemist, õpetamist ja koolitamist.

 • Töötulemus

  Haridustehnoloogi töö tulemuseks on kooli õpilastel ja õpetajatel kõrgem digipädevuste tase. Kuna tänapäeval on küllalt palju õppematerjale e-keskkonnas, on haridustehnoloog see spetsialist, kes aitab õpetajatel selle maailma arvukaid võimalusi praktilisse kasutusse võtta.
  Lisaks harjumuspärasele õpikule-töövihikule aitab haridustehnoloog õppetöös rakendada erinevaid digi- ja multimeediavõimalusi.

  Ühiskonnas laiemalt on haridustehnoloogide töö tulemusena rohkem kaasaja tingimustele vastavaid haritud pedagooge ja koolilõpetajaid, sellega seoses suureneb ka meie inimeste konkurentsivõime nii kodusel kui ka rahvusvahelisel töö- ja ettevõtlusturul.

 • Töökeskkond

  Haridustehnoloogi töökeskkonnaks on üldjuhul kool (üldhariduskool, kõrgkool või kutsekool), lisaks ka lasteaed. Lisaks tööle oma koolis teeb haridustehnoloog koostööd erinevate partneritega, osaleb koolitustel ja kohtumistel omavalitsuses.

  Haridustehnoloogi töövahendiks on arvuti ja õpivara, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendid ja programmid, e-kursused jpm.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Haridustehnoloogil on alati kõrgharidus ning magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase.
  Noorel, kes kavandab haridustehnoloogiks õppimist, võiks olla huvi reaalainete ja digimaailma erinevate võimaluste vastu.

  Äärmiselt oluline on ka huvi õppetöö kui niisuguse ja teiste õpetamise vastu. Heal haridustehnoloogil on kindlasti huvi ja palju teadmisi andragoogika ehk täiskasvanute koolitamise teemal.
  Haridustehnoloog on loomult uudishimulik ning tahab alati juurde õppida. Digitehnoloogia ja õpivara täiustuvad pidevalt, seega tuleb haridustehnoloogil olla kogu aeg valmis uusi teadmisi omandada.

  Töös on abi ka empaatilisest suhtumisest ning oskusest keerulisi teemasid lihtsamaks rääkida. Aineõpetajate teadmised digiõppe võimalustest võivad olla väga erineval tasemel, kuid oskuslik haridustehnoloog oskab anda kõigile soovitusi õppetöö mitmekesistamiseks.

 • Haridus ja väljaõpe

  Haridustehnoloogiks saab õppida nii kõrgkoolide magistriprogrammides kui ka HITSA koolitustel. Oluline on teada, et õppimine ei lõpe diplomi saamisega – see on vaid üks teetähis elukestva õppimise ja enesearendamise teel.
  Kuna IT-valdkond ei saa kunagi „valmis”, ei saa otsa ka uued teadmised haridustehnoloogias.

 • Töövõimalused

  Põhimõtteliselt on haridustehnoloogi vaja igas haridusasutuses. Praktikas võib vahel olla ka nii, et omavalitsusel pole haridustehnoloogi ametikoha loomiseks võimalusi või luuakse ametikoht mitme kooli peale või antakse lisaülesandeks mõnele õpetajale.
  Kui mõelda sellele, kuhu IT ja digipädevuste maailm liigub, võib prognoosida töökohtade hulga suurenemist.

 • Sissetulek, soodustused

  Kui õpetajad on reeglina riigipalgal ning võivad saada kohalikult omavalitsuselt lisatasu, siis haridustehnoloogi palgamaksjaks on kohalik omavalitsus. Seega võivad palgad Eesti erinevates osades olla erinevad, sõltudes kohaliku omavalitsuse võimalustest.
  Kas haridustehnoloogi tööleping sätestab 56-päevase või 35-päevase puhkuse, sõltub samuti konkreetsetest kokkulepetest.

 • Karjääritee

  Õppimis- ja arenguvõimalused haridustehnoloogi töös otsa ei saa. Karjääriteel on võimalik jõuda teadustöö ja teiste haridustehnoloogide õpetamiseni. Samuti on võimalik erialast rakendust leida riigi tasandil hariduselu korraldades. Haridustehnoloogilised oskused tulevad kindlasti kasuks mistahes valdkonnas ja ka rahvusvahelisel tööturul.

 • Lisateave

  Eesti Haridustehnoloogide Liit
  www.haridustehnoloogid.ee

 • Lähedased ametid

  IT-juht. • Vastutab selle eest, et ettevõtte tehnoloogilised vahendid toetaksid ettevõtte strateegiliste eesmärkide elluviimist (sh inimeste juhtimine ja infosüsteemide toimimine, k.a. infoturve ja infosüsteemide majutus).• Ametinimetuse...

  Loe täpsemalt »

  Arvutiõpetaja

  Andragoog