Füsioterapeudid

Prindi
 • Olulised momendid

  • Füsioterapeut taastab, säilitab ja arendab patsiendi/kliendi liikumis- ja tegevusvõimet ning tema osalemist igapäevaelus.
  • Füsioterapeut töötab tervishoiu-, sotsiaal-, kultuuri- ja haridusasutuses või erapraksises ning on taastusravi meeskonna üks liikmeid.
  • Füsioterapeut võib tegeleda korraga nii ühe inimese kui ka inimrühmaga.
  • Füsioterapeut saab oma töös spetsialiseeruda patsiendi vanuse ja kliinilise valdkonna järgi.
 • Töö iseloom

  Füsioteraapia on nüüdisaegse sotsiaal-, kultuuri- ja tervishoiusüsteemi üks põhiosa. Füsioteraapia eesmärk on aidataklienti/patsienti nii, et ta saaks kiiremini naasta tavapärase eluja tegevuse juurde pärast haigust või traumat.

  Füsioteraapia ülesanded on muu hulgas

  • võimalike tervisekahjustuste ennetamine;
  • liigeste liikuvusulatuse ja lihasjõu säilitamine või parandamine;
  • häirunud funktsioonide taastamine, arendamine, säilitamine ja vajaduse korral kompenseerimine;
  • valu leevendamine.

  Füsioterapeudid on eriharidusega spetsialistid, kes taastavad, arendavad ja säilitavad kliendi liikumis- ja/või tegevusvõimet ning selle kaudu tema osalemist igapäevaelus.

  Peamised tööülesanded:

  • kliendi funktsio­naalsete võimete hindamine ja parandamine. Selleks kasutatakse kehalisi harjutusi, füüsikalise ravi meetodeid, manuaaltehnikaid jne;
  • kliendi või tema lähedaste nõustamine ja juhendamine. Füsioterapeut räägib, kuidas üht või teist liigutust/harjutustteha, näitab tegevuse ette või juhendab manuaalselt, suunates otseselt patsiendi keha liikumist. Näiteks halvatuse üleelanud patsiendile õpetatakse kõndimist ruumis, õues, trepil. Samuti õpetatakse patsiendile toolilt püstitõusmist, juuste kammimist, riietumist, siirdumist ühest asendist teise;
  • töö dokumenteerimine;
  • abivahendite soovitamine ja nende kohandamine.

  Füsioterapeuditöö eeldab järjepidevat suhtlemist ja teabe vahetamist eri vanuses patsientidega ning teiste taastusravi-/rehabilitatsiooni­meeskonda kuuluvate spetsialistidega. Füsioteraapia koosneb eri etappidest: füsioterapeutilisest hindamisest, füsio­teraapia kavandamisest ja selle elluviimisest ning seatud eesmärkide saavutamise hindamisest.

  Füsioterapeudid võivad spetsialiseeruda laste-, tööealiste või vanemaealiste füsio­teraapiale. Füsioteraapiat võib liigitada ka kliinilise valdkonna järgi:

  • neuroloogiline füsioteraapia;
  • skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia;
  • sisehaiguste füsioteraapia;
  • kardio-respiratoorne füsioteraapia;
  • onkoloogiline füsioteraapia;
  • jne.

  Lisaks tuntakse eraldi valdkondadena spordi-, töö-, ortopeedilis-manuaalset ning loomafüsioteraapiat.

  Füsioterapeutidena töötavad vastava kõrghariduse või kutsetunnistusega spetsialistid.

  Maailmas tuntakse seda eriala nimetuse physiotherapy, physical therapy või kinesiotherapy all.

 • Töökeskkond

  Enamik füsioterapeute töötab tervishoiuasutustes, osutades teenuseid nii haiglaravil viibivatele kui ka ambulatoorsetele patsientidele. Vajadust mööda külastavad füsioterapeudid patsienti kodus. Füsioterapeutide töö olemus ja tingimused olenevad sellest, kus nad töötavad: haiglates, hooldusasutustes, tervisekeskustes, lasteaedades, koolides, spordiklubides jne. Lähtuvalt tööst ja tasustamis­süsteemist kutsutakse ka füsioterapeudi hoolealust patsiendiks või kliendiks.

  Tavaliselt osutab füsioterapeut teenust korraga ühele inimesele, kuid on olemas ka grupiteraapia. Kehalised harjutused ja funktsionaaltreening on enam levinud meetodid nüüdisaegses füsioteraapias. Füsioterapeut kasutab oma töös kehalise võimekuse arendamiseks mõeldud vahendeid. Patsientidel arendatakse vastupidavust, jõudu, koordinatsiooni, tasa­kaalu, painduvust, lihaste elastsust, liigeste liikuvusulatust jne.

  Füsioterapeudid kasutavad oma töös igapäevases elu- ja töökeskkonnas kasutatavaid esemeid, lastefüsioteraapias kasutatakse arendavaid mänguasju.

  Suurem osa füsioteraapiast tehakse selleks kohandatud saalis, individuaal­teraapia ruumis või basseinis.

  Füsioterapeut kasutab oma töös vahendeid, mis on mõeldud

  • kehalise võimekuse arendamiseks (kummilindid, hantlid, jooksulint e treadmill, varbsein jne);
  • füsioterapeutiliseks hindamiseks (gonio-, sfügoma- ja dünamomeeter, stetoskoop, mõõdulint, pulsstester, liigutuste videoanalüüs, EMG jne);
  • testimiseks (Bartheli indeks, FIM, GMFM, ASIA Scale, Berg Balance Scale jne);
  • igapäevategevuseks (trepp, laud, tool, lauanõud, hambahari, kamm jne); abivahenditeks (kargud, kepp, ratastool, seisulaud jne);
  • füüsikaliseks raviks (sooja- ja külmakotid, elektriravi- ja ultraheliaparaadid, teraapialaud, massaaživahend jne).

  Füsioterapeudi tööpäev kestab 8 tundi. Puhkus on vähemalt 28 päeva, kuid oleneb suuresti tööandjast.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Füsioterapeudil peavad olema laialdased teadmised inimese, tervise ja kehtivate õigusaktidekohta:

  • inimese anatoomia ja füsioloogia, biomehaanika, kinesioloogia, ergonoomika, patoloogia;
  • kliinilised valdkonnad: traumatoloogia ja ortopeedia, neuroloogia, sisehaigused, lastehaigused, geriaatria, psühhiaatria jne;
  • füsioteraapia terminoloogia, füsioterapeutiline uurimine ja hindamine, terapeutilised harjutused, massaaži põhitõed, füüsikaline ravi (sooja-, külma-, elektri- ja vesiravi jne), kutse-eetika, abivahendite kohandamine ja kasutamine, erivajadustega inimeste kehaline kasvatus ja sport, füsioterapeutiline nõustamine ja juhendamine, kliiniline mõtlemine;
  • tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna korraldus;
  • teadustöö metoodika ja statistika.

  Samuti peab füsioterapeudil olema teadmisi majandusest, kutseala õigusaktidest, töökeskkonna ohutusest (tööohutus, tervishoid, hügieen, esmaabi), klienditeenindusest, organisatsioonikäitumisest, asjaajamisest ja dokumenditööst. Vajalikud on meeskonnatöö, juhendamis­-, keele- ja arvutioskus.

  Füsioterapeut on analüüsi-, empaatia-, otsustus-, kohanemis- ja koostöövõimeline, usaldusväärne, loominguline, heatahtlik, täpne ning hea ajakavandaja.

  Füsioterapeutide kutseoskusnõuded on kinnitatud kutsestandardis Füsioterapeut VI, VII

 • Haridus ja väljaõpe

  Eestis põhineb füsioterapeudiõpe akadeemilisel ja kliinilisel haridusel. Füsio­teraapia õppekava nõuded on sätestatud järgmiste dokumentidega:

  Eestis koolitatakse füsioterapeute riikliku koolitustellimuse alusel Tartu Ülikoolis ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Tutvu õppimisvõimalustega kõrgkoolide õppekavade andmebaasis.

  Füsioterapeudiks saada sooviv noor peaks üldhariduskoolis tähelepanu pöörama anatoomiale ja suhtlemisõpetusele.

 • Töövõimalused

  Füsioterapeudid töötavad tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusasutuses või erapraksises. Nad leiavad tööd haiglates, polikliinikutes, taastusravi- ja tervisekeskustes, sanatooriumides, rehabilitatsioonikeskustes, abivahendite ja ortoosikeskustes, vanade-, hoolde- ja kool­kodudes, spordiklubides, eraklientide juures kodus, erialaliitudes jne. Samuti võivad füsioterapeudid leida rakendust riigiasutustes, kõrgkoolides, teaduslaborites jne.

  Seisuga 30.06.2012 on Eestis 634 kõrgharidusega füsioterapeuti.Eesti taastusravivõrgu arengukava järgi vajab Eesti 2015. aastal 900 füsioterapeuti.

  Nii nagu arenenud läänemaailmas on ka Eestisvajadus füsioterapeutide järele kasvanud. Seda enam, et enne 1990. aastat Eestis füsioterapeute ei koolitatud. Arenenud Euroopa riikides on ligikaudu 1000 elaniku kohta üks füsioterapeut, Eestis on neid poole vähem.

  Peale praktilise füsioterapeuditöö on järjest enam füsio­terapeute leidnud rakendust rehabilitatsiooniosakondade juhatajana ja vanem­füsio­terapeudina. Samuti on mitmed ülikooli füsioteraapia eriala lõpetanud siirdunud tööle Põhjamaadesse ja teistesse Euroopa Liidu riikidesse.

 • Sissetulek, soodustused

   

  Ligi pooled tervishoiuasutused kasutavad põhi- ja tulemuspalga kombinatsiooni ning põhipalka. Vähem kasutatakse tükitööd. Füsioterapeudi palk oleneb Eesti Haigekassa tervis­hoiu­teenuste loetellu kuuluvate taastusraviteenuste hindadest. Üha enam on patsiendid valmis füsioteraapia eest ise tasuma.

  Füsioterapeutide palga alammäär on kehtestatud „Tervishoiutöötajate tunnipalga alammäära kollektiivlepinguga”.

 • Lisateave

  Füsioteraapia valdkonnas töötavaid inimesi ühendab ja füsioterapeudi kutse annab Eesti Füsioterapeutide Liit.

  Liidu ülesanded:

  • järelevalve füsioterapeudi kutse-eetika reeglite järgimise üle;
  • tingimuste loomine füsioterapeutide ja liikumisravi spetsialistide kutsetöö korraldamiseks;
  • kutsealase koolitustegevuse koordineerimine;
  • soovituste ja ettepanekute tegemine füsioteraapia teenuse parandamiseks;
  • koostöö arendamine rahvusvaheliste erialaühendustega ning välisriikide erialaliitudega jm.

  Kirjeldust on uuendatud 2015. a koostöös Eesti Füsioterapeutide Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Massöör. Massöör on tervishoiutöötaja, kes kasutab kliendi füüsilise ja vaimse suutlikkuse tõstmiseks, tervisehäirete ennetamiseks, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamiseks ning hea enesetunde saavutamiseks massaaži...

  Loe täpsemalt »

  Kiropraktik

  Tegevusterapeut. • Tegevusterapeut aitab häirunud tegevusvõimega isikutel arendada neid võimeid ja oskusi, mis on vajalikud igapäevategevuses toimetulekuks või aitab kohandada tegevusi vastavaks inimese võimetele.• Tegevusterapeudi t&ou...

  Loe täpsemalt »

  Taastusarst

  Manuaalterapeut

  Toitumisspetsialist