Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja

Prindi
 • Olulised momendid

  • Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja paigaldab süsteeme, millega toodetakse päikesest elektrienergiat.
  • Selles ametis tulevad kasuks head füüsikateadmised.
  • Lähiaastatel vajadus ameti spetsialistide järele kasvab. 
 • Töö iseloom

  Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide (edaspidi FEET-süsteemide) paigaldaja monteerib paneele, kilpe, invertereid jm liitumispingega kuni 1 kV FEET-süsteemide seadmeid, millega toodetakse taastuvast energiaallikast – päikesest – elektrienergiat.

  Põhilised tööülesanded on:

  • tutvumine projekti jooniste ja toodete paigaldamise juhistega;
  • objekti ettevalmistamine: vajalike konstruktsioonide, tugede ja kinnitite paigaldamine, seadmete eelmontaaž;
  • seadmete paigaldamine kinnituskonstruktsioonidele. paigaldamiseks kasutatakse teatud võtteid ja vahendeid (nt tõstemehhanisme);
  • ajamite ja ühendusjuhtmete paigaldamine;
  • elektriliste ja mehhaaniliste ühenduste töökorras oleku kontroll projektdokumentatsiooni alusel;
  • kui kõik vastab nõuetele, seadmete seadistamine, kasutades vastavaid rakendusprogramme;
  • süsteemi kontrollkäivitamine ja peatamine, veendumine seadmete laitmatus töös.

   Paigaldamisega seotud tegevused tuleb dokumenteerida (täita paigaldustööde päevikut, koostada vajalikud aktid). Paigaldisega seotud dokumentatsioon komplekteeritakse ning antakse üle tööde tellijale.

  Juba kasutuses olevat süsteemi hooldatakse ning hooldetoimingud dokumenteeritakse. Kui on vaja teha elektrilisi kontrollmõõtmisi, saab paigaldaja kaasata vastava spetsialisti.

  Paigaldaja vastutab monteeritud paigaldise nõuetele vastavuse eest: paigaldis peab olema ohutu, asjakohane, toimiv ja töökindel. FEET-süsteemide paigaldaja kasutab ressursse säästvalt ja tegutseb keskkonnahoidlikult.

 • Töökeskkond

  FEET-süsteemide paigaldaja töötab nii sise- kui ka välistingimustes, tuleb valmis olla ka kõrgustes töötamiseks. Tähtis on järgida tööohutusnõudeid, kuna selles töös puututakse kokku pingestatud seadmetega. Samuti on võimalik kokkupuude müra ja tolmuga. Vajaduse korral tuleb kasutada isikukaitsevahendeid ning kanda eririietust.

  FEET-süsteemide paigaldaja varustuse hulka kuuluvad mitmed käsi- ja spetsiaaltööriistad, mehhanismid (nt tõstukid, talid), mõõte- ja häälestusseadmed (testrid, ampermeetrid, arvuti koos lisasead­metega jt).

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Töö eeldab elektriseadmete paigaldamise oskuste olemasolu ning teadmisi paneelide kinnitus- ja katusekonstruktsioonidest ning kõrgtöödest.

  Tuleb tunda töökorralduse põhimõtteid, liinitarvikute koostejooniseid ja markeeringuid, juhtmete ja trosside paigaldamise tehnoloogiaid, mõõtmismetoodikaid ja mõõtevahendeid.

  Et osata hästi lugeda tööjooniseid, peab tundma tehnilise joonestamise põhialuseid, topograafilisi tingmärke, oskama kasutada asukoha määramiseks vajalikke tehnilisi vahendeid (GPS-seade jt); lugeda joonistes kasutatavaid tingmärke.

  Seadmete paigaldamiseks tuleb tunda mitmesuguseid paigaldusmeetodeid ning kaablite paigaldamise tehnoloogiaid.

  Paigaldusjuhendite mõistmiseks on vaja tunda elektrotehnika ja infotehnoloogia mõisteid.

  Kuna tegu on elektriga, tuleb tunda seadmete ja ajamite tööpõhimõtteid, sh elektrienergia allikate tööpõhimõtted, ülekande ja muundamise põhimõtteid, nii liigpingekaitse- kui ka piksekaitsesüsteemide tööpõhimõtteid ja paigaldustingimusi.

  FEET-süsteemide paigaldajal peavad olema üsna head teadmised matemaatikast, et osata teha teisendamis- ja võrdlusarvutusi; kasutada SI-süsteemi põhi- ja tuletatud elektriühikuid.

  Seadmete seadistusprogrammide kasutamine eeldab arvuti vastava osa head tundmist.

  Töö eeldab küllalt suuri nõudmisi teadmiste suhtes, mis puudutavad ehitustööde tehnoloogiaid, tõstetöid, lukksepa- ja elektritöid.

  Tunda tuleb erialast inglise keelt, sest kasutusjuhendid ja seadistusprogrammid on enamjaolt inglise keeles.

  Et teha kvaliteetset tööd, peab tundma ja järgima elektripaigaldisi reguleerivaid õigusakte ja standardeid, keskkonnaohtlike materjalide käitlemist.

  Tööohutuse ja -tervishoiu nõuete täitmine on ohutuse tagamise vältimatu osa.

  Kasuks tuleb sügavam huvi füüsika ja elektriliste protsesside vastu.

  FEET-süsteemide paigaldaja töö eeldab füüsilist vastupidavust ja võimet töötada kõrgustes, sest töötatakse ka katustel ja tõstukitel. Töös on oluline keskendumis- ja kohanemisvõime, analüüsivõime, käeline osavus, meeskonnas töötamise oskus, keskkonnataluvus ja vastutusvõime.

 • Haridus ja väljaõpe

  FEET-süsteemide paigaldajaks saab õppida esma- või jätkuõppena. Töö eeldab väljaõpet elektri alal või sellega seotud valdkondades (nt mehhatroonika, automaatika) või ehituse alal. Kui paigaldaja väljaõpe pole esmane, eeldatakse erialaseid töökogemusi ja FEET-paigaldamise koolituse läbimist.

  Eriala õpetatakse Tallinna Tööstushariduskeskuses.  

 • Töövõimalused

  Kuna valdkond areneb kiiresti, on tööturul selle ala spetsialistidest puudus. Lähiaastatel on neid kindlasti juurde vaja.

 • Sissetulek, soodustused

  Sissetuleku maksmise viis sõltub tööandjast: see võib olla nii kuupalk, tunnitasu kui ka objektitasu.

  Vastavalt sellele, kus objekt asub, tuleb olla valmis töölähetusteks. Üldjuhul on töötamise koht Eesti.

  Kuna töötada tuleb kõrgustes, on soovitatav, et FEET-süsteemide paigaldajal on olemas kindlustus.

 • Lisateave

  Eesti Päikeseenergia Assotsiatsioon: epea.ee/

  Eesti Taastuvenergia Koda: www.taastuvenergeetika.ee/

  Kirjeldus on koostatud 2015. a novembris koostöös erialaspetsialistidega (Anti Tiik, Bakeri OÜ).

 • Lähedased ametid

  Automaatik. Automaatik paigaldab, seadistab ja hoiab käigus automaatikaseadmeid ning -süsteeme. Automaatik töötab tavaliselt suurtes tööstushoonetes ja -kompleksides. Amet eeldab loogilist mõtlemist ning oskust oma tööd iseseisv...

  Loe täpsemalt »

  Mehhatroonik. Mehhatroonik ei ole ühe kitsa valdkonna spetsialist, vaid ta tunneb nii mehaanikat, elektroonikat kui ka infotehnoloogiat. Oma töös puutub mehhatroonik kokku automaatseadmetega, sealhulgas robotitega. Ta koostab ise seadmeid ja tagab nende korrashoiu...

  Loe täpsemalt »

  Elektrik. Elektrik on oskustööline, kes teeb kõiki elektritöid kaablite paigaldusest seadmete remondini. Elektrik võib töötada erinevates ettevõtetes, näiteks kaupluses, laeval või elektrijaamas. Elektrikukutse taga...

  Loe täpsemalt »