• Olulised momendid

  Eripedagoogi töö on äärmiselt vajalik ja vastutusrikas, sest aitab hariduslike erivajadustega lastel õppida ja uusi teadmisi omandada. Eripedagoog arendab õpilase tähelepanu- ja keskendumisvõimet, mõtlemisprotsesse, mälu ja kõnet. Oma tööga aitab eripedagoog nii erivajadustega õpilasi kui ka nende vanemaid ja õpetajaid.

  Eripedagoogi abi võivad vajada nii lasteaialapsed kui ka kooliõpilased, samuti ametiõppijad. Eripedagoog võib töötada ka haiglas või rehabilitatsiooniasutuses.
  Eripedagoog peab suutma välja selgitada põhjuse, miks konkreetse õpilase jaoks on üks või teine aine ületamatult raske ning leidma sobiva võtte või meetodi, et õppimine oleks jõukohane.

 • Töö iseloom

  Reeglina on tegu põhitöökohaga, sest eripedagoogi amet eeldab suurt pühendumist.
  Kõige suurem osa tööst toimub koos õpilastega, sageli individuaalõppe vormis või väikeses grupis. Lisaks tuleb eripedagoogil nõustada ka teisi pedagooge ning lapsevanemaid.

 • Töötulemus

  Eripedagoogi töö tulemusena on õpilasel kergem omandada teadmisi, millele nad muidu mingil isiklikul põhjusel nt häire või eripära, ligi ei pääseks.

 • Töökeskkond

  Töö toimub sageli koolides või lasteaedades, peamiselt on tegu ruumis tehtava tööga. Vajalik võib olla ka liikumine erinevate õppeasutuste vahel.
  Töö aeg pole kuigi paindlik, sest tööaja piirid on reeglina määratud õppetöö toimumise aegadega. Vahel võib olla vajalik töötada algselt plaanitust kauem või ebatüüpilisel ajal. Parimal juhul töötab eripedagoog kliendile kõige sobivamal ajal.

  Töö eeldab väga paljut suhtlemist nii abi vajavate lastega kui ka neid ümbritsevate täiskasvanutega. Töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv, nõuab head koostöö- ja suhtlemisoskust. Eripedagoog puutub kokku emotsionaalsete ja füüsiliste ohuteguritega, tal peab olema valmisolek toimimiseks tavapärasest erinevates olukordades.
  Eripedagoogi peamised töövahendid on õpivara, kooli- ja kontoritarbed ning -tehnika, tahvel, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendid ja programmid ning erivahendid ja -materjalid.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Eripedagoogil on alati kõrgharidus ning vähemalt magistrikraad oma erialal.
  Eelduseks on suur soov lapsi aidata ning neile teadmisi edasi anda, samuti soov end pidevalt täiendada nii erialaste teadmiste kui ka isiksusena arenemise mõttes.
  Kindlasti tuleb kasuks kõrge empaatiavõime, oskus luua ja hoida kontakti väga erinevate inimestega, sotsiaalne õiglusmeel ning huvi pedagoogika vastu. Vaja on nii loovust kui ka loogikat, analüüsivõimet ning avatud meelt.

  Lisaks heale vaimsele vormile on abiks ka vähemalt keskmisel tasemel füüsiline vorm, sest töö võib toimuda ka seistes, liikudes või mängulises keskkonnas.
  Välistavad iseloomuomadused on hoolimatus, ükskõiksus ja ülbus, samuti üleolek ja julmus enesest nõrgemate vastu.
  Väga vajalik on ka eneseregulatsioon – oskus hoida enda vaimset ja füüsilist tervist ning kaitsta end läbipõlemise eest.

 • Haridus ja väljaõpe

  Eripedagoogil on erialane kõrgharidus ja magistrikraad, ta orienteerub ühtviisi hästi nii õppekavades kui ka võimalikes erivajadustes, mis takistavad õpilastel nendega toime tulla.

  Õppekeskkonnas kasutatava keele oskus peab olema vähemalt C1 tase, kuna aga suur osa erialakirjandust on võõrkeelne, tuleks erialase teksti mõistmise tasemel osata ka vähemalt üht võõrkeelt.

 • Töövõimalused

  Vajadus eripedagoogide järele on Eestis suur. Eripedagoog võib töötada lasteaias või koolis, haiglas või rehabilitatsiooniasutuses, samuti oma eriala õppejõuna.
  Suuremates linnades on võimalik saada täistöökoht ühte asutusse, väiksemates kohtades on võimalik luua täiskoormus mitme asutuse baasil.

 • Sissetulek, soodustused

  Sissetulek vastab pedagoogide palgamäärale.
  Soodustuseks on 56-päevane suvepuhkus, sest haridusasutused on suvel puhkusel.

 • Karjääritee

  Eestis on eripedagoogidel kaks kutsestandardit – tase 7 ja tase 8. Viimane tähendab võimalust lisaks tööle õpilaste ja teiste õpetajaga ka õppevara koostada ning teisi eripedagooge koolitada, avaldada arvamust meedias.

 • Lisateave

 • Lähedased ametid

  Psühholoog

  Logopeed. • Logopeed tegeleb inimese kommunikatsioonivõime ja neelamisfunktsiooni arendamise ja/või taastamisega.• Logopeed töötab väga erinevas vanuses patsientidega, st alates imikutest kuni vanuriteni.• Logopeed viib läbi nii...

  Loe täpsemalt »

  Sotsiaalpedagoog