• Olulised momendid

  • Vastutab elektroonikakoostude valmistamise, häälestamise, remontimise ja vigade otsimise eest kogu tootmisprotsessi ulatuses vastavalt etteantud dokumentatsioonile, nii seeriatootmises kui väikeseeriate ja prototüüpide valmistamisel.

  • Ametinimetuse alternatiivina on kasutusel ka nt elektroonikaseadmete tehnik.

  • Tööks on vajalik omandada kutseharidus või kõrgharidus IT, telekommunikatsiooni või elektroonika valdkonnas.

  • Töö võib sobida ka puudega inimesele, kui ettevõttes on vastavad tingimused loodud.

  • Ametikoht on nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil nõutud ametipositsioon, mille töötasu jääb kas Eesti keskmise töötasu piiresse või üle selle.

 • Töö iseloom

  Töö sisaldab eelkõige erinevate elektroonikasüsteemide ja toodete kvaliteedi ja toimimise jälgimist (järjepidev süsteemide ja toodete testimine vigade tuvastamiseks ja parandamiseks). Selleks kasutab elektroonikatehnik oma tööoperatsioonidel erinevaid töövõtteid ja seadmeid.

  Töö tähendab tihedat koostööd inseneride ja tootmisega, kellele antakse elektroonikatehniku poolt pidevat tagasisidet süsteemide ja toodete toimimise kohta.

  Peamised tööülesanded:

  • Elektroonikasüsteemide ja toodete testimine erinevate mõõteriistadega
  • Vigade tuvastamine (nii elektroonikaseadmete visuaalsed kui funktsionaalsed vead)
  • Vigadest vajalikele osapooltele tagasiside andmine (nt insenerid, tootmine)
  • Vigade põhjuste analüüs ja lahenduste väljatöötamine (koostöös inseneride ja tootmisega)
  • Elektroonikaseadmete remontimine ja täiustamine
  • Juhendite jm vajalike dokumentide koostamine ja arhiveerimine .

 • Töötulemus

  Elektroonikasüsteemide ja toodete vead on optimaalse ajaga ja täpselt fikseeritud. Vigade tuvastamise protsess on efektiivne ning vigade raporteerimine ja tagasiside erinevate osapooltega sujuv.

 • Töökeskkond

  Töö sisaldab nii iseseisvat tööd arvutiga kui ka tööd erinevate mõõteriistadega. Samuti tähendab töö erinevate süsteemide ja toodete remontimist. Sõltuvalt süsteemist või tootest võib see tähendada ka vajadust testimise või remontimise läbiviimiseks selleks ettenähtud turvalises keskkonnas ning vastavaid turvariideid kasutades (sh nt kindad, kittel, elektrostaatikat maandavad jalanõud vm).

  Elektroonikatehniku tööd ei ole võimalik üldjuhul teha kaugtööna, küll aga on töötatakse sageli graafiku alusel. Töö ei pruugi sobida liikumispuudega inimesele.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Erialased pädevused

  • Tehniline mõtlemine
  • Teadmised elektroonika valdkonna põhialustest
  • Teadmised testimisest
  • Oskus kasutada tööks vajalikke mõõteriistu
  • Huvi erinevate tehnoloogiate vastu
  • Huvi reaalainete vastu
  • Teadmised keskkonnasäästlikkusest
  • Teadmised tööohutusest

  Mõtlemisoskused

  • Loogiline mõtlemine
  • Süsteemsus
  • Õppimisvõime
  • Detailitäpsus
  • Tähelepanelikkus
  • Kriitiline mõtlemine
  • Probleemide lahendamise oskus
  • Püsivus

  Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused

  • Hea suhtlemisoskus
  • Orienteeritus koostööle
  • Selge eneseväljendamine
  • Oskus anda tagasisidet

 • Haridus ja väljaõpe

  Ideaalis võiks elektroonikatehnikul olla elektroonikaalane kõrgharidus, ent sobib ka IT- või telekommunikatsioonialane haridus.

  Elektroonikaalast haridust on võimalik omandada:

  • Eesti Maaülikoolis, nt Tehnotroonika või Tehnika ja tehnoloogia erialal, vt http://www.emu.ee/sisseastujale/bakalaureuseope/
  • Tallinna Tehnikaülikoolis, Inseneriteaduskonnas, nt Elektroenergeetika ja mehhatroonika erialal, vt http://www.ttu.ee/?id=10905
  • Tartu Ülikoolis, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas, vt http://www.ut.ee/et/sisseastumine/bakalaureus/oppekavad
  • Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Mehaanikateadukonnas, vt http://www.tktk.ee/sisseastujale/oppekavad
  Tallinna Polütehnikum
  Pärnumaa Kutsehariduskeskus

 • Töövõimalused

  Elektroonikatehnikud töötavad tavapäraselt tootmis- ja tööstusettevõtetes, kus koostatakse ja valmistatakse erinevaid elektroonikakooste või neid sisaldavaid tooteid.
  Töö on põnev ning annab võimaluse kujundada ka tulevikutehnoloogiad. Juba täna on selliste inimeste järele tõsine nõudlus - töökohti pakutakse tunduvalt rohkem, kui on viimastel aastatel olnud lõpetajaid.

  Töö on vaheldusrikas, sest sisaldab endas nii suhtlust erinevate osapooltega kui ka iseseisvat tööd nii arvutis kui süsteemide ja toodete testimisel ning parandamisel. Head võimalused on leida tööd nii Eestist kui globaalselt.

 • Karjääritee

  Elektroonikatehniku rollist on võimalik liikuda edasi näiteks järgmistele ametikohtadele:

  • Tiimijuht
  • Elektroonikainsener

 • Lisateave

  Loe ka Elektroonikatehniku persoonilugu
  Tee läbi Elektroonikatehniku test

  Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.