Elektroonikaseadmete koostaja

Prindi
 • Olulised momendid

  • Elektroonikaseadmete koostaja paigaldab, koostab ja seadistab elektroonikaseadmeid.
  • Töö eeldab loogilist mõtlemist, liigutuste täpsust ja head nägemist.
  • Soovitav haridustase on keskharidus.
 • Töö iseloom

  Elektroonikaseadmete koostaja koostab ja seadistab elektroonikaseadmeid ning -vahendeid (sh arvuti- ja telefoniriistvara) või nende osi etteantud protseduuride ja juhiste järgi. Tema tööülesanded olenevad ettevõtte tegevusalast, toodetest ja töökorraldusest, tema töö olla võib näiteks teleri elektriskeemide jootmine.

  Põhilised tööülesanded:

  • elektroonikaseadmete ja -komponentide jootmine ning monteerimine;
  • elektroonikakoostu või -komponendi valmistamine;
  • koostatud seadmete või komponentide katsetamine ning häälestamine;
  • vajalike mõõteriistade ja koostamiseks tarvilike töövahendite ettevalmistamine ning seadistamine;
  • töö kvaliteedi hindamine.

  Kõrgema taseme elektroonikaseadmete koostajal tuleb juhtida ja juhendada ka kaastöötajaid.

  Enam levinud ametinimetused on koosteoperaator, operaator, monteerija, koostaja ja häälestaja.

 • Töökeskkond

  Tööruumid on tavaliselt avarad ja puhtad tootmishooned. Igal koostajal on moodne seljatoega tool, käetugi, kõik seadmed jm vajalik paigutatud nii, et ta saaks võimalikult mugavalt ja tõhusalt töötada.

  Enamasti on tööaeg 40 tundi nädalas, kuid tihti kasutatakse summeeritud tööaega, mille korral ettevõtte tellimuste ebaühtluse tõttu tegelike töötundide arv nädalas kõigub. Töötatakse ühes, kahes või kolmes vahetuses. Mõned suured ettevõtted töötavad niinimetatud nelja vahetusega graa­fiku järgi (kõik päevad on võrdsed, puhkepäevad ei lange alati lau- ja pühapäevale). Vahetuse pikkus võib olla kuni 12 tundi.

  Elektroonikaseadmete koostaja peamised töövahendid on mehaanilised ja elektrilised käsitööriistad, elektrimõõteriistad, arvutil juhitavad seadmed, koostu valmistamiseks mõeldud abivahendid (nt koostefikstuur jt), arvuti ning tehniline dokumentatsioon ja normdokumendid (standardid, juhendid).

  Töös on kokkupuude kemikaalidega, mis võivad ülitundlikel inimestel allergiat põhjustada. Tööd tehakse seistes või istudes. See võib tekitada istuvale tööle iseloomulikke tervisehädasid, nt põhjustada lihaspingeid. Suur koormus langeb silmadele, sest töös kasutatavaid detaile tuleb pingsalt jälgida ja väga täpselt õigesse kohta paigutada.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Elektroonikaseadmete koostajana pead oskama järgmist:

  • koostada elektroonika- ja kaablikooste (sh oskab teha käsijootmist, laine- ja sulatusjootmist ning monteerimist trükkplaadile);
  • tunda seadmete koostamisel käsiladumist ja pindmonteerimist;
  • häälestada seadmeid ja seadistada parameetreid;
  • tuvastada seadmetes visuaalseid vigu (nt puuduv, vale või viltune komponent jms) ja neid kõrvaldada;
  • käsitseda seadmeid ja komponente nõuete järgi;
  • suhelda kaastöötajatega, töötada meeskonnas ja edastada operatiivselt infot.

  Kõrgema taseme elektroonikaseadmete koostajal tuleb juhtida ja juhendada kaastöötajaid ning seetõttu peab ta tundma juhendamise aluseid, oskama kontrollida töötulemusi ning vahendada tehnilist dokumentatsiooni.

  Kuna suur osa Eestis toimivaid elektroonikaettevõtteid on rahvusvaheliste kontsernide filiaalid, kes teenindavad eri maade kliente, siis on elektroonikaseadmete koostaja tähtis eeldus võõrkeeleoskus. Samuti võimaldab võõrkeeleoskus osaleda välismaal koolitustel.

  Lisaks peab iga töötaja oskama järgida keskkonna- ja tööohutusnõudeid: erinevate materjalide kasutamisest tulenevad keskkonnamõjud, jäätmekäitluse põhimõtted, elektriohutuse nõuded.

  Isikuomadustest eeldab tööga toimetulek loogilist mõtlemist, liigutuste täpsust, head nägemist, korrektsust ja koordinatsiooni, õppimisvalmidust ja värvide eristamise võimet.

  Täpsemad kutseoskusnõuded on kirjas elektroonikaseadmete koostaja kutsestandardis.

 • Haridus ja väljaõpe

  Elektroonikaseadmete koostajaks saab õppida töökohal, kursustel või kutseõppeasutuses elektroonikaseadmete koostaja erialal. Soovitatav haridustase on keskharidus.

  Otsi sobivat õppimisvõimalust kutsehariduse veebilehelt.

  Täienduskoolitusena läbitakse uute toodete koostamise eel põhjalik instrueerimine või koolitus.

  Elektroonikatööstuses töötamisest huvitatud noor peaks üldhariduskoolis tähelepanu pöörama reaalainetele, võõrkeeltele ja arvutiõpetusele.

 • Töövõimalused

  Elektroonikaseadmete koostajad leiavad tööd elektroonika-, automaatika-, mehhatroonika-, infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniettevõtetes, samuti meditsiinitehnikat, arvuteid, side- ja kontoritehnikat, turvaseadmeid jmt tooteid valmistavates ning hooldavates firmades.

  Viimastel aastatel on elektroonikatööstuse ettevõtted pidevalt oma tegevust laiendanud, mistõttu vajatakse ka uusi töötajaid. Elektroonikatööstuse kasvu ja vajadust uute töötajate järele ennustatakse ka järgnevateks aastateks.

  Elektroonikatööstuse töölistel on võimalik end erialaselt täiendada ja õppida elektroonikat rakenduskõrghariduse tasemel, bakalaureuse- ja magistriõppes. Kõrgema haridusega kaasneb üldjuhul ka kõrgem ametikoht.

 • Sissetulek, soodustused

  Elektrik saab enamasti põhipalka, mille suurus oleneb tööülesannetest ja ka -kohast. Seadmeid paigaldav elektrik võib saada tasu ka tükitöö alusel.

  Elektrikule kehtivad soodustused sõltuvad eelkõige töökohast. Välitööde elektrik võib saada kasutada ametiautot tööülesannete täitmiseks. Olenevalt ettevõttest võib elektrik saada ka muid soodustusi, näiteks tasuta sportimisvõimalusi.

 • Lisateave

  Eestis tegutsevate elektroonikatööstuse ettevõtete, teadus- ja haridusasutuste koostööd arendab Eesti Elektroonikatööstuse Liit .

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Elektroonikatööstuse Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Automaatik. Automaatik paigaldab, seadistab ja hoiab käigus automaatikaseadmeid ning -süsteeme. Automaatik töötab tavaliselt suurtes tööstushoonetes ja -kompleksides. Amet eeldab loogilist mõtlemist ning oskust oma tööd iseseisv...

  Loe täpsemalt »

  Elektrik. Elektrik on oskustööline, kes teeb kõiki elektritöid kaablite paigaldusest seadmete remondini. Elektrik võib töötada erinevates ettevõtetes, näiteks kaupluses, laeval või elektrijaamas. Elektrikukutse taga...

  Loe täpsemalt »

  Eriseadmete paigaldaja ja hooldaja

  Elektroonika- ja sideinsener