• Olulised momendid

  • Vastutab elektroonikaseadmete või terviklike automatiseeritud süsteemide tehniliste lahenduste eest.

  • Tööks on vajalik omandada kõrgharidus IT, mehhatroonika, telekommunikatsiooni või elektroonika valdkonnas.

  • Töö võib sobida ka puudega inimesele, kui ettevõttes on vastavad tingimused loodud.

  • Ametikoht on nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil nõutud ametipositsioon, mille töötasu on üle Eesti keskmise.

 • Töö iseloom

  Töö sisaldab erinevate elektroonikasüsteemide ja toodete projekteerimist, integreerimist, juurutamist ja edasist haldamist. Samuti jälgib elektroonikainsener tehniliste lahenduste protseduuride ja arendusmudelite ajakohasust ja kooskõla erinevate standarditega. Töö toimub tihedas koostöös erinevate osapooltega (nt tarkvarainsener, elektroonikatehnik, mehaanikud, tootmine).

  Peamised tööülesanded:

  • Uute süsteemide ja toodete välja töötamine (sh toote arhitektuuri ja komponentide disainimine, skeemide koostamine, elektroonilised arvutused ja analüüs, optimeerimine)
  • Tootmiseks vajalike abiseadmete väljatöötamine (sh projekteerimine ning valmistamine)
  • Vajadusel prototüüpimine, masstootmisküpsete lahenduste koostamine
  • Uute toodete integreerimise ja tootmisse juurutamise kohta ettepanekute tegemine
  • Toote testimise metoodika välja töötamine
  • Testimissüsteemi valmistamine ja vajalike programmide koostamine
  • Testjuhendite koostamine, kasutajate koolitus
  • Juhendite, jooniste jm vajaliku info koostamine ja arhiveerimine

 • Töötulemus

  Ette antud standarditele vastavate toimivate ja optimaalsete elektroonikasüsteemide ja toodete välja töötamine ja arendamine. Loodud süsteemid leiavad tõrgeteta kasutamist ning tootmises ei esine toote välja töötamisest tingitud probleeme ja tõrkeid. Toode on eelnevalt edukalt testitud.

 • Töökeskkond

  Valdava osa ajast teeb elektroonikainsener iseseisvat tööd arvutiga, kasutab erinevaid mõõteriistu ning seadmeid. Infovahetuse mõttes on tähtsal kohal ka telefonisuhtlus. Tihe koostöö tagasiside saamiseks toimub nii teiste inseneride kui tootmisega.

  Projekti kriitilisemates faasides (tähtaegade lähenedes) on koostöö tihedam ning vajadus võib olla ka reisimiseks erinevate kontorite, osapoolte vahel. Töö võib selle kriitilistes faasides olla väga pingeline. Tööd võib olla keeruline korraldada paindlikuma graafiku alusel kaugtööna. Sõltuvalt töö täpsemast sisust võib see sobida ka liikumispuudega inimesele.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Erialased pädevused

  • Matemaatiline mõtlemine
  • Teadmised seadmete tootmisest ja toodete elutsüklist
  • Teadmised elektroonika valdkonnast
  • Huvi erinevate tehnoloogiate ja reaalvaldkonna vastu
  • Tööspetsiifiliste programmide tundmine (nt joonestus- ja modelleerimistarkvarade kasutamise oskus)
  • Teadmised keskkonnasäästlikkusest

  Mõtlemisoskused

  • Loogiline mõtlemine
  • Süsteemsus
  • Õppimisvõime
  • Detailitäpsus
  • Üldistus- ja analüüsivõime
  • Püsivus
  • Ajaplaneerimisoskus

  Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused

  • Orienteeritus koostööle
  • Hea suhtlemisoskus
  • Argumenteerimisoskus
  • Selge eneseväljendamine
  • Pingetaluvus

 • Haridus ja väljaõpe

  Ideaalis võiks elektroonikainseneril olla elektroonika alane kõrgharidus, ent sobib ka IT või telekommunikatsiooni alane haridus.

  Elektroonikaalast haridust on võimalik omandada:

  • Eesti Maaülikoolis, nt Tehnotroonika või Tehnika ja tehnoloogia erialal, vt http://www.emu.ee/sisseastujale/bakalaureuseope/
  • Tallinna Tehnikaülikoolis, Infotehnoloogia teaduskonnas, nt Elektroonika ja kommunikatsiooni erialal, vt http://www.ttu.ee/sisseastujale/
  • Tartu Ülikoolis, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas, vt http://www.ut.ee/et/sisseastumine/bakalaureus/oppekavad
  • Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Mehaanikateadukonnas, vt http://www.tktk.ee/sisseastujale/oppekavad

 • Töövõimalused

  Elektroonikainsenerid töötavad tavapäraselt tootmis- ja tööstusettevõtetes, kus koostatakse ja valmistatakse erinevaid elektroonikakooste või neid sisaldavaid tooteid.

  Töö on põnev ning annab võimaluse kujundada ka tulevikutehnoloogiad. Juba täna on selliste inimeste järele tõsine nõudlus - töökohti pakutakse tunduvalt rohkem, kui on viimastel aastatel olnud lõpetajaid. Töö on vaheldusrikas, sest sisaldab endas nii suhtlust erinevate osapooltega kui ka iseseisvat tööd arvutis ja analüüsimist. Head võimalused on leida tööd nii Eestist kui globaalselt.

 • Karjääritee

  Elektroonikainseneri rollist on võimalik liikuda edasi näiteks järgmistele ametikohtadele:

  • Juhtivinsener
  • Elektroonikatehnik
  • Elektroonikaüksuse juht

 • Lisateave

  Loe ka Elektroonikainseneri persoonilugu
  Vaata Elektroonikainseneri ameti videotutvustust
  Tee läbi Elektroonikainseneri test

   Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.