CNC-töötlemiskeskuse operaator

Prindi
 • Olulised momendid

  • CNC töötlemiskeskuse operaator on oskustööline, kes töötab arvjuhtimisega (CNC) seadmetel mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes.
  • CNC töötlemiskeskuse operaator on hinnatud töötaja nii Eestis kui ka välismaal ettevõtetes, kus on tegemist arvutijuhitavate tööpinkidega, nende seadistamise ja hooldamisega.
  • Tööks vajalike isikuomaduste hulka kuuluvad hästi arenenud matemaatilis-loogiline mõtlemine, hea analüüsioskus ning tugev ruumiline kujutlusvõime.
  • CNC lühend pärineb inglise keelest - computer numerical control = arvjuhtimine (eesti keeles). 
 • Töö iseloom

  CNC töötlemiskeskuse operaator on oskustööline, kes töötab CNC töötlemiskeskustel mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. Operaatori peamine tööülesanne on puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine, sh mitmesuguste puitdetailide valmistamine.

  CNC operaator tunneb CNC tööpinkide ja seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise režiime ning töös kasutatavate materjalide omadusi. Lisaks teab ta toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid.

  CNC töötlemiskeskuse operaatori peamised tööülesanded on

  • CNC töötlemiskeskuste ehituse ning programmjuhtimise tundmine;
  • CNC masina töötlemiskeskuse tööpõhimõtete rakendamine;
  • CAD/CAM programmide käsitsemine;
  • CNC seadmete töötlemiskeskustes kasutatavate koodide käsitsemine ;
  • töötervishoiu ja tööohutusnõuete tundmine ja täitmine.

  Kuna töö nõuab täpsust, siis valmistavad algajad operaatorid tööpingi abil detaile enamasti etteantud tööjooniste järgi koostatud programmi alusel  s.t nad töötavad eelhäälestatud lõikeriistadega. Kogenumad operaatorid seadistavad lõikeriistu ise ja määravad detailide mõõte sobiva detaili valmistamiseks koostatud  programmiga.

   
 • Töökeskkond

  CNC töötlemiskeskuse operaator töötab tootmisettevõttes ning tema töökoht asub siseruumides. Tänapäevane töökeskkond on tootmisettevõtetes piisavalt töötajasõbralik, s.t hästi valgustatud ja hea ventilatsiooniga. Samas võib töökeskkonnas esineda puidutolmu, mis võib tekitada allergilist reaktsiooni. Lisaks võib töökeskkond olla mürarikas. Seega tuleb tööõnnetuse või võimaliku püsiva tervisekahjustuse vältimiseks eriti hoolikalt järgida töökeskkonnaohutuse nõudeid.

  Töö toimub peamiselt püstasendis, mistõttu langeb koormus eelkõige seljale ja jalgadele. Samuti võib töö olla väsitav silmadele, sest töötaja peab jälgima ja paigaldama töödeldavaid detaile väga tähelepanelikult.

  Tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega ja graafiku alusel, hõlmates ka öist aega, nädalavahetusi ning riigipühasid. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline – eriti siis, kui tellimusi on palju, või on kätte jõudmas tellimuse täitmise tähtaeg.

  CNC  töötlemiskeskuse operaatori peamised töövahendid on erinevad mõõteriistad (nihik, mõõdulint, nurgamõõteseade jne) ning elektrilised ja pneumaatilised käsitööriistad.

  Sarnasel üldpõhimõttel toimivaid CNC töötlemiskeskusi on ka metalli ja muu materjali töötlemiseks.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  CNC töötlemiskeskusel töötaja peab enne tööle asumist väga täpselt mõistma töötlemiskeskuse töötamise põhimõtteid ning oskama töötlemiskeskust seadistada ja käsitseda. Kuna tegemist on kõrgtehnoloogilise seadmega, siis on selles ametis väga oluline tehniline taiplikkus, matemaatilis-loogiline võimekus, ruumiline kujutlusvõime ning liigutuste täpsus. Kõrgendatud ja pidev tähelepanu töö protsessi jälgimisel eeldab vaimset ja füüsilist pingutust. Korrektsus, täpsus ja õppimisvõime on selles töös väga olulised.
  CNC töötlemiskeskuse operaator kasutab oma töös erialast eesti ja inglise keelt. Inglise keele oskust läheb vaja mitmesuguste arvutiprogrammide ja tööpinkide käskluste mõistmiseks.
  CNC töötlemiskeskuse operaator
  • kavandab oma edasise tegevuse arvestades lähteülesannet, toote valmistamiseks koostatud joonist ja programmi, toorikute kvaliteeti, töötlemiskeerukust ja keskuse võimalusi;
  • kasutab tööjoonistel ja tehnoloogiakaartidel olevat teavet toorikute leidmiseks;
  • kontrollib lõikeriistade seisukorda ja vastavust tööoperatsioonile;
  • käivitab ja seadistab CNC töötlemiskeskuse vastavalt valmistajatehase juhisele (tehnoloogiline dokumentatsioon) ning valib olemasolevatest programmidest sobiva ja vastavalt juhistele seadistab töölaua;
  • valmistab detailid, kasutades vajadusel abivahendeid ja šabloone vastavalt etteantud juhistele (sh tehnoloogiline dokumentatsioon);
  • hindab detaili vastavust tööülesandes antud kvaliteedinõuetele, mõõtes, märkides ning kasutades kaliibreid ja etalondetaile;
  • eristab pingi veateateid ja reageerib nendele, arvestades valmistajatehase etteantud juhiseid;
  • salvestab veateated ja tehnilised parandustööd täites vajalikud dokumendid;
  • seiskab CNC töötlemiskeskuse vastavalt valmistajatehase juhisele;
  • korrastab ja puhastab pinki igapäevaselt vastavalt nõuetele;
  • kasutab oma töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras; kasutab materjale ja tööriistu heaperemehelikult ja säästlikult;
  • järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid
  CNC seadmetega töötajal peavad olema järgmised teadmised:
  • CNC töötlemiskeskuste konstruktsioonid ja nende tehnoloogilised võimalused;
  • CNC töötlemiskeskustes kasutatavad lõikeriistad ja nende seadistamise nõuded;
  • mõõtmise ja kontrollimise vahendid;
  • kaliibrite ja etalondetailide kasutamise põhimõtted;
  • puidu lõiketöötlemise põhimõtted;
  • tehnilise joonestamise alused ning mööbli ja puittoodete jooniste eripära;
  • SI mõõtühikute süsteem;
  • puidu mehaanilised ja füüsikalised omadused ning puidu rikked.

 • Haridus ja väljaõpe

  Kui soovitakse masinatega töötada, siis õppimine CNC töötlemiskeskuse operaatoriks on hea valik karjääriks – töö on huvitav ning pakub võimalust töötada uute tehnoloogiatega erinevates töötlemiskeskustes.
  CNC töötlemiskeskuse operaatorina saab töötada vähemalt keskharidusega inimene, kes on tööks vajalikud oskused omandanud kutseõppes, täienduskoolituste käigus või töökohal õppides. Õppimisvõimalusi saab otsida kutsehariduse portaalist CNC töötlemiskeskuse operaatori eriala alt. CNC seadmetega töötamist saab õppida ka puidutöötlemise CNC töötlemiskeskuse operaatori erialal. CNC töötlemiskeskuse operaatorina on võimalus huvi korral edasi õppida ka magistriõppes (nt rahvusvaheline magistriõppekava Puidu- ja plastitehnoloogia). Loe lähemalt Tallinna Tehnikaülikooli lehelt.
  Üldhariduskoolis on selle eriala vastu huvi tundval noorel soovitatav olla tähelepanelik eelkõige matemaatika ja füüsika, kuid ka kunsti- ja tööõpetuse tunnis. Inglise keele tunnis saab arendada keeleoskust, mis aitab tulevikus mõista seadmete võõrkeelseid töökäsklusi ja erinevaid programme ning lugeda võõrkeelset erialakirjandust.

  CNC töötlemiskeskuse operaatoril on võimalik omandada ka 4. taseme kutsetunnistus.

 • Töövõimalused

  CNC töötlemiskeskuse operaator on laialdaste teadmiste ja oskustega spetsialist, kes sobib hästi töötama ettevõtetes, kus vajatakse puidutöö teadmiste ja oskustega asjatundjaid ning kus on tegemist arvutijuhitavate tööpinkidega. Lisaks mööbli- ja puidutööstusele on CNC-pingid ülitähtsad näiteks ka väikelaevasektori ettevõtetes. Lähiaastatel tõuseb puidutööstuses seoses suurema automatiseerimisega vajadus CNC-töötlemiskeskuste operaatorite järele. Koolilõpetajate tööturule suundumist soodustab kompetents peamiselt tootmisliinide tootlikkuse teemadel. Oma ala spetsialiste vajatakse nii Eestis kui ka mujal Euroopas.

 • Sissetulek, soodustused

  CNC töötlemiskeskuse operaatori sissetulek on enamasti fikseeritud kuupalgana. Tööandja varustab töötaja tööriietuse ja isikukaitsevahenditega.

 • Lisateave

  Eesti Mööblitootjate Liit on Eesti erialaorganisatsioone koondav mittetulundusühing, mis arendab tööstusharu ettevõtluskeskkonda ning esindab liikmete ühiseid huve. Liikmete seas on mööblitootjad, puidutöötlejad, müügifirmad ja koolitajad.

  Kirjeldus on koostatud 2014. a koostöös Eesti Mööblitootjate Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaator. • Arvjuhtimisega (CNC) metallilõikepingi operaator on oskustööline, kes valmistab vastava tööpingi abil metallist näiteks jalgratta- või autodetaile.• Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaator on hinnatud ja n&...

  Loe täpsemalt »