Bussi-, trammi- ja trollijuhid

Prindi Bussi-, trammi- ja trollijuhid
 • Olulised momendid

  • Bussi-, trammi- ja trollijuhi töös on järjest suurem rõhk professionaalsel klienditeenindusel, mille eelduseks on hea suhtlemis¬oskus, sõbralikkus, kannatlikkus, sallivus ja võime tulla toime erinevate inimestega.
  • Vajalikud eeldused on normaalne füüsiline tervis, hea nägemine, kuulmine ja reaktsioonikiirus.
  • Suurem osa tööpäevast möödub istudes.
  • Juhid vastutavad ka kliendi turvalisuse eest.
 • Töö iseloom

  Bussi-, trolli- ja trammijuhid (edaspidi: juht) on klienditeenindajad, kes töötavad sõitjateveo teenust pakkuvas transpordiettevõttes. Juhid veavad iga päev tuhandeid inimesi ühest siht-punktist teise. Täpse ajagraafiku ja marsruudi järgi sõitvad bussid, trollid ja trammid (edaspidi: ühissõidukid) on alternatiiviks autole ning teistele transpordivahenditele.

  Enne liinile asumist saavad juhid dispetšerilt vajaliku sõidudokumentatsiooni. Juhi ülesanne on teha sõidukile sõidueelne ülevaatus, et kontrollida, kas see vastab nõuetele. Juhid võtavad inimesi peale sõiduplaaniga ettenähtud peatustes või bussijaamades. Ühissõidukijuht peab järgima sõidugraafikut ja arvestama üldist liiklusolukorda. Sõitjate teenindamisel tuleb olla tähelepanelik ja distsiplineeritud ning oma tegevusega ei tohi ohustada sõitjaid ega kaas-liiklejaid. Kuna juhid lähtuvad oma töös klientide vajadustest ja soovidest, peavad nad käituma ühiskonnas heakskiidetud normide järgi. Sõitjate- ja veoseveoga tegelevad töötajad juhinduvad oma tegevuses vedaja eetikakoodeksist.

  Eristatakse linna-, linnalähis-, linnadevahelisi ja rahvusvahelisi liinivedusid. Nii linnaliini¬bussid kui ka trollid ja trammid peavad läbima sama ringi mitu korda päevas. Linnadevahelised bussijuhid teevad aga tavaliselt ühe sõidu sihtkohta ja tagasi, lähilinnadesse ka rohkem. Juhid, kes täidavad ühekordset tellimust, transpordivad sõitjad sihtkohta ja tagasi lähtepunkti, reisijate soovil tehakse ka vahepeatusi. Kui sellised reisid kestavad kauem kui ühe päeva, puhkavad bussijuhid majutuspaikades või bussis. Rahvusvahelistel liinidel sõitvad bussijuhid peavad ootama pikki tunde piiriületuspunktides ja on kodust eemal isegi nädalaid.

  Tööpäeva lõpus peavad bussijuhid arvutama kokku läbisõidetud kilomeetrid ja müüdud piletid ning nende eest laekunud tasu. Vajaduse korral peavad bussijuhid oskama täita aruandeid rikete ja õnnetusjuhtumite kohta.
  Kuna trammid ja trollibussid on seotud otseselt elektrivõrguga, võivad elektrikatkestused või liinipurunemised takistada nende ühissõidukite liikumist.

 • Töökeskkond

  Juhtide töökeskkond peab olema puhas. Eriti puhtana tuleb hoida esiaknad, sest piiranguteta vaate¬väli on juhi töös oluline olenemata kella- ja aastaajast. Pimedamal hooajal peab juhi vaateväljas olema piisav valgustus. Ühissõiduki sisevalgustus on tähtsal kohal aga klientide seisukohalt, samuti tuleb veenduda salongi puhtuses ja korrasolekus, et tagada kliendile meeldiv ning turvaline sõidukeskkond.

  Juhid osutavad kliendile veoteenust, vastutades seejuures ka kliendi turvalisuse eest. Nad on suurema ohuallika valdajad, kelle võimalik väär tegutsemine võib põhjustada elu, tervist, vara ja keskkonda kahjustavaid tagajärgi.

  Sõitjateveo teenust osutavate juhtide tööpäevad on enamasti pikad, kuid pakuvad see-eest paindliku töögraafikuga võimalusi. Linnaliinide bussijuhtide tööpäev algab tavaliselt varastel hommikutundidel ja kestab kuni hiliste õhtutundideni. Seadusega kehtestatud tööpäeva pikkus saavutataksegi vahetustega töö kaudu.

  Maaliini bussijuhtide töögraafik võib mõneti erineda. Arvestada tuleb pikemate vahemaadega asulate vahel, mis nõuab bussijuhilt kõrgendatud tähelepanu maanteel liiklemiseks, sest sõidukiirus on võrreldes linnaliinibussidega palju suurem. Ühe päeva marsruutide arv on võrreldes linnaliinidega küll lühem, kuid marsruut on ajaliselt pikem. Maaliinide ja kaugreiside bussijuhtidel tuleb tihti sõita ka öösiti. Lisaks eeldab kutse vajadust töötada puhkepäevadel ja riigipühadel.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Juht peab oskama juhtida sõiduvahendit ohutult, sujuvalt ja säästlikult ning rakendama õigeid juhtimisvõtteid.
  Isikuomadused on juhtide puhul väga tähtsal kohal, sest nemad vastutavad reisijate ohutu ja õigeaegse sihtpunkti toimetamise eest üha tihedamas liikluses. Töö eeldab kiiret reageerimisvõimet ja oskust õigesti tegutseda äärmuslikes olukordades. Üha vajalikumaks muutub reisijate transpordis professionaalne klienditeenindus, mis eeldab psühholoogilist valmisolekut olla peale tehnilise töötaja ka teenindaja. Tähtsal kohal on siin hea suhtlemisoskus, sõbralikkus, kannatlikkus, sallivus ja võime tulla toime erinevate inimestega. Ühtlasi peavad nad arvestama teiste liiklejatega ja suhtuma neisse lugupidavalt. Teenindustöötajatena peavad juhid olema alati korrektse välimusega.

  Ohu korral tuleb olla valmis varjuväljapääsude avamiseks ja korraldada reisijate evakueerimist. Kasutada peab oskama teede ja asulate kaarte ning lugeda neil olevaid tähiseid ja tingmärke. Liiniveo korral tuleb aga täpselt järgida sõiduplaani ja osata kasutada kassaaparaati sõidupiletite müügiks.

  Lisaks tuleb tunda transpordi taristu ja -logistika põhialuseid, samuti mootorsõiduki ehitusele ja tehnoseisundile esitatavaid nõudeid ning sõidu- ja puhkeajaga seonduvaid korraldusi. Kui vaja, tuleb koostada ja esitada tööõiguse valdkonnaga seonduvaid, oma kutsetegevusse puutuvaid avaldusi ning dokumente.

  Vajalikud eeldused on normaalne füüsiline tervis, hea nägemine, kuulmine ja reaktsiooni-kiirus. Kuna märkimisväärne osa tööpäevast möödub istudes, tuleb töövälisel ajal pöörata eritähelepanu füüsise tugevdamisele ja üldisele vormile. Tööpäeva puhkepause tuleks lisaks lõunale kasutada lihaste lõdvestamiseks ja teisteks vajalikeks toiminguteks, mis aitavad saavutada paremat enesetunnet. 

 • Haridus ja väljaõpe

  Bussijuhi ametikoolitus toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tunnustatud koolitusasutuses statsionaarses õppevormis päevase või õhtuse õppeajaga.

  Alates 2013. aastast D-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust alla 24-aastastele isikutele ei anta ja selle kategooria juhiluba neile ei väljastata.

  Trolli- ja trammijuhte koolitab Tallinna Linnatranspordi AS.

  Trollijuhtide koolituskursusele võetakse õppima isik, kes:

  • on Eesti kodanik ja kelle püsielukoht on Eestis või kes viibib Eestis elamisloa alusel;
  • omab mootorsõidukijuhi tervisetõendit D-kategooria juhtimist lubava märkega;
  • on omanud B-kategooria autojuhiluba vähemalt 2 aastat;
  • oskab riigikeelt vähemalt B1-kategooria tasemel (nõutav eksamitunnistus);
  • on vähemalt keskharidusega;
  • on trollibussi juhtimisõiguse saamise ajaks vähemalt 21 aastat vana.

  Trammijuhikursusele saab kandideerida isik, kes:

  • on Eesti kodanik ja kelle püsielukoht on Eestis, või välismaalane, kes viibib Eestis elamisloa alusel;
  • on trammijuhtimisõiguse saamise ajaks vähemalt 21 aastat vana;
  • oskab riigikeelt vähemalt B1-kategooria tasemel (nõutav eksamitunnistus);
  • on vähemalt keskharidusega;
  • on B-, C-, D-kategooria või C1-, D1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimis
  • õigusega (juhistaaži vähemalt kaks aastat).

  Kursustel õpitakse klienditeenindust, liiklusnõudeid, sõidukite ja kontaktliinide ehitust ning sõidukite käsitsemist. Kursus lõpeb teooria- ja sõidueksamiga ettevõttes ning Autoregistrikeskuses. Kursus kestab umbes kolm kuud.

  Bussijuhi väljaõppe võimalikud variandid:

  1. läbida bussijuhi algõppe koolitus vastava litsentsiga õppeasutuses;
  2. isik, kes on varem bussijuhina töötanud, peab uuemate direktiivide alusel läbima täienduskoolituse.

  Töölevõtmisel läbivad bussijuhid asutusesisese praktika vastaval sõidukitüübil, millel hiljem tööle hakatakse. Praktika tehakse tegutseva juhi järelevalve all.
  Trammijuhile määratakse tööle asumisel kollektiivlepinguga palgarühm.

  Sõitjateveo ametikoolituse õppekava peamised õppeained:

  • tööõiguse alused;
  • suhtlemis- ja teeninduspsühholoogia;
  • sõitjateveo autode üldehitus ja tehniline hooldus;
  • transpordi taristu ja -ökonoomika alused;
  • sõitjateveo korraldus;
  • kindlustused;
  • autojuhi vastutus;
  • õppesõit.

  Olenevalt ettevõtte klientidest peavad välisreiside bussijuhid oskama võõrkeeli ja vajaduse korral tuleb neil läbida ka vastavad täienduskursused.

  Edukad sõitjateveo teenust osutavad klienditeenindajad tegelevad töö kõrvalt ka pideva enese¬täiendamisega. Eriti vajalikuks võib seda pidada just välisreisidel sõitjateveo teenust osutavate bussijuhtide puhul, sest puudutakse kokku eri riikide ja kultuuridega.

 • Töövõimalused

  Väljaõppega juht võib saada tööd järgmistes suuremates transpordiettevõtetes. Trolli- ja trammijuhid leiavad tööd ainult Tallinnas, kus on olemas vajalik taristu.

  Ühistranspordi osatähtsuse järsku kasvu ei peeta tõenäoliseks. Ühistranspordiga sõitjate arv on vähenenud, mis suuresti on tingitud isiklike sõiduautode kasutamise osatähtsuse suurenemisest. Probleem on bussijuhtide ja autojuhtide kaadri vananemine, sest noori juhte tuleb vähe juurde. Kutseliseks juhiks saab õppida vaid töötaja enda või tööandja raha eest. Riigieelarvelist autojuhiks õppimist ei eksisteeri.

  Karjääriväljavaatena võib vastavalt ettevõtte suurusele käsitleda kahte suunda – tehniline teenindus ja logistika. Mõlemas suunas võib areneda kuni tippspetsialistini välja.

 • Sissetulek, soodustused

  Tasustamine on valdavalt tunnitasupõhine, millele lisanduvad preemiad tulemusliku töö eest. Peamised soodustused töötajate motiveerimiseks peale palga on koolitused, mobiiltelefoni kasutamise võimalus ja ületunnitasu.

 • Lisateave

  Juhid peavad oma töös juhinduma järgmistest õigusaktidest ja dokumentidest:

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Transpordi Ametiühinguga.

   

 • Lähedased ametid

  Autojuht

  Veoautojuht. Veoautojuhid veavad veoseid sihtkohta – võtavad lähtekohast kauba auto peale ja toimetavad selle edasi lattu või viivad laevale, lennukile, rongile või otse kliendile. Töö nõuab otsustusvõimet, täpsust, ...

  Loe täpsemalt »

  Taksojuht

  Rongijuht