Biokeemik

Prindi
 • Olulised momendid

  • Biokeemiku uurimisobjektide hulka võivad kuuluda kõik elusorganismid alates bakteritest, taimedest ja loomadest ning lõpetades inimesega.
  • Koos geneetikute ja arstidega tehakse teste haiguste, geneetiliste häirete ja muude kõrvalekallete avastamiseks.
  • Biokeemik saab oma tööga osaleda paremate põllumajandussaaduste, toidukaupade ja ravimite välja töötamisel.
  • Bioteaduste valdkonna tippspetsialistid on tööturul väga hinnatud.
 • Töö iseloom

  Biokeemiku töö hõlmab bioloogia ja keemia valdkondi ning ta uurib keemilisi ühendeid, nende reaktsioone ja vastastikust toimet elusorganismides. Biokeemikute uurimisobjektiks võivad olla molekulaar- ja rakutasandi protsessid kõigis elusorganismides alates bakteritest, seentest, taimedest ja loomadest ning lõpetades inimesega.

  Katsete, testide ja analüüside abil on võimalik uurida looduslike ja sünteetiliste ainete, materjalide ja toodete keemilist koostist ning nendes toimuvaid muutusi. Koos geneetikute ja arstidega tehakse teste haiguste, geneetiliste häirete ja muude kõrvalekallete avastamiseks. Lisaks analüüsitakse väliste mõjutajate (nt olmekeemia ja ravimite) toimet organismide ja rakukultuuride tasemel.

  Biokeemiku tööl on oluline roll paremate põllumajandussaaduste, toidukaupade ja ravimite välja töötamisel. Taimekaitsevahendite ja taimede vastastikuse mõju uurimisega saab biokeemik kaasa aidata ka keskkonnasõbralike põllumajandustavade juurutamisele. Keskkonnamõju hindamiste läbiviimine aitab teha kindlaks looduse või inimese põhjustatud muutusi looduses ja elusorganismides.
  Oma töös kasutab biokeemik mitmesuguseid keerukaid instrumente, tehnoloogiaid ja meetodeid (nt elektron-fluorestsents ja valgusmikroskoopia, masspektroskoopia, vedelikkromatograafia, bio- ja geenitehnoloogia, telemeetria, satelliitnavigatsioonisüsteemid, satelliidipildid, digitaalne pildianalüüs, arvutimodelleerimine).

  Analüüsi- ja uurimustulemuste dokumenteerimine, andmebaaside pidamine ja aruannete vormistamine moodustavad biokeemiku tööst olulise osa. Teaduslike tööde kirjutamine ning nende avaldamine teadlaskonnale kontrollimiseks ja edasiseks aruteluks teadusajakirjades või konverentsidel kuulub tavaliselt teaduslaboris töötava biokeemiku tööülesannete hulka. Samas, konverentsidel esinemine on osa kõigi bioteaduste tippspetsialistide tööst.

 • Töökeskkond

  Suurema osa tööajast veedab biokeemik ruumis (näiteks teaduslaboris või kliinilistes ning inim- ja keskkonnauuringute katselaborites). Sõltuvalt töökohast võib biokeemiku töö hulka kuuluda ka töö välitingimustes (näiteks proovide võtmiseks ja välimõõtmistel).
  Laboris töötades kuuluvad igapäevaste töövahendite hulka laborinõud, mõõtenõud ja -vahendid, elektriseadmed, gaasipõletid, kaalud jms. Üldjuhul puutub biokeemik oma töös kokku ka keerulise analüüsiaparatuuriga. Töötajad peavad laboris ettevaatusabinõuna kandma spetsiaalset tööriietust ja kaitsevahendeid, kuid reaalne oht tervisele ei ole tavaliselt kuigi kõrge.
  Vaimse töö osa on biokeemiku töös üsna suur; füüsiline osa järjest väheneb. Tänapäeval on töö keemia- või biokeemia laboris mõeldamatu ilma arvutitehnikat kasutamata.

  Valdav enamus biokeemikuid töötab üldjuhul tavapärasel tööajal. Olenevalt töö spetsiifikast võib ette tulla ka vajadust töötada väljaspool tavapärast tööaega. Kõrgkoolides või teaduslaborites töötavatel biokeemikutel tuleb käia seminaridel ja konverentsidel – see eeldab reisimisvalmidust ja lähetustel viibimist.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Biokeemiku töö on mitmekesine ja huvitav ning sobib inimesele, kellel on huvi reaalainete ja uurimistöö vastu. Biokeemiku amet eeldab loogilist mõtlemist. Molekulaarse biokeemia ja ökoloogia eriala sobib hästi iseseisva tööoskusega inimesele. Biokeemik töötab sageli koos teiste spetsialistidega (nt arstid, geneetikud), mistõttu tulevad selles ametis kasuks ka head meeskonnatööoskused.

  Keemiliste ühendite ja nende reaktsioonide uurimine ning analüüsimine nõuab täpsust ning korrektsust. Sarnaste analüüside tegemisele aitab kaasa hea rutiinitaluvus, milleta ei saa hakkama ka teaduslaboris, kus töö on üldiselt mitmekülgne. Biokeemiku tööga edukat toimetulekut toetab hea nägemine, värvide eristusvõime ning silmamälu. Ülikoolis töötava biokeemiku töö sisaldab ka üliõpilaste õpetamist ja juhendamist ning eeldab vastavaid omadusi.

 • Haridus ja väljaõpe

  Üldhariduskoolis on selle eriala vastu huvi tundval noorel soovitatav olla tähelepanelik eelkõige keemia, füüsika, bioloogia ja matemaatika tunnis. Inglise keele tunnis saab arendada oma keeleoskust, mis on vajalik erialakirjanduse lugemiseks – valdkonna uuemad teadussaavutused on kättesaadavad ingliskeelsetes teadusajakirjades. Head inglise keelest aru saamist eeldatakse juba eriala õppimisel. Oma uurimustööd ja avastusi kirjeldavate teaduslike tööde ja aruannete kirjutamine ning nende avaldamine teadusajakirjades või rahvusvahelistel konverentsidel eeldab head inglise keele oskust nii kõnes kui ka kirjas. Digitaalne kirjaoskus on biokeemikule hädavajalik, kuid kasuks tuleb ka veidi laiem infotehnoloogia tundmine.

  Elusorganismide molekulaarsel tasemel uurimiseks kasutatakse biokeemia, analüütilise keemia, molekulaarbioloogia, molekulaargeneetika, geenitehnoloogia meetodeid ja aparatuuri. Selleks vajalikke teadmisi ja oskusi saab omandada kõrgkoolis magistritasemel õppides. Selle eelduseks on loodusteaduste bakalaureusekraadi omamine või sellele vastav kvalifikatsioon keemias, bioloogias või geoökoloogias. Sobivat kooli saab otsida kõrgkoolide andmebaasist.

  Kui inimesel on soov aidata kaasa inimeste paremale kindlustatusele ohutu ja tervisliku toiduga, siis üks võimalusi selleks on mõne bioteaduste valdkonnaga (nt biokeemiaga) tegelemine. Vähem saastavad väetised taimede kasvu soodustamiseks, võimalused põllukultuuride kaitsmiseks haiguste ja kahjurite eest – neis ja paljudes teistes valdkondades saab olukorda paremaks muuta inimene, kes on tugev reaalteadustes. Toiduga varustatus, säästev põllumajandus ja biomajandus on valdkonnad, kus biokeemik saab oma tööga olukorda paremaks muuta.

  Oma ala spetsialistid peavad pidevalt kursis olema teaduse uusimate saavutustega. Seetõttu on väga oluline osaleda teaduskonverentsidel ning lugeda igapäevaselt teaduskirjandust.

 • Töövõimalused

  Kõrgkoolist saadud oskused võimaldavad töötada keemia, biokeemia, biotehnoloogia, molekulaarbioloogia või molekulaarse ökoloogia valdkonna spetsialistina või teadurina teadus-, arendus-, õppeasutuses või riiklikes kontrolli- ja tollilaborites.

  Bioteaduste tippspetsialistidena nõustavad biokeemikud valitsust, valitsusväliseid organisatsioone ja ettevõtteid sellistes säästva arengu küsimustes nagu loodusressursside kaitse ja majandamine, kliimamuutused ja saaste mõjud.

  Magistriõppes omandatud teadmised võimaldavad jätkata soovi korral õpinguid doktoriõppes. Uurimustööde teemade hulka on kuulunud näiteks Alzheimeri tõve molekulaarsed põhjused; raua ainevahetuse, stressi ja põletikuliste protsesside vahelised seosed; turbasammalde populatsioonide geneetilises struktuuri analüüs.

  Pärast doktorikraadi omandamist võib avaneda võimalus töötada rahvusvahelistes ülikoolides õppejõu või teadurina. Teadlase või õppejõu karjäär Eesti ülikoolides eeldab, et inimene on veetnud mõned aastat välisülikoolides kas doktorandi või järeldoktorina.

  Sarnased ametid bioloog, molekulaarbioloog, rakugeneetik, keemik, biomeditsiini teadlane, farmakoloog, bioanalüütik.

 • Sissetulek, soodustused

  Biokeemikud töötavad enamasti kindla kuupalgaga. Töötasu suurus oleneb konkreetsest ettevõttest, piirkonnast, töö sisust ja töötaja kvalifikatsioonist. Ülikoolides sõltub sissetulek teadustööde rahastamisest ja olemasolevates projektidest.

  Üks maailma mõjukamaid äriajakirju Forbes, mis on tuntud oma edetabelite poolest (nt äri- ja mõjukate inimeste edetabelid), on 2012. a Ameerika Ühendriikide palga ja tööhõive andmete põhjal reastanud 15 eriala, mida õppides peaks ees ootama suurim palgatõus ning parimad karjäärivõimalused. Tegemist on eranditult reaalaladega ning biokeemik on selles edetabelis teisel kohal pärast biomeditsiini inseneri ametit.

 • Lisateave

  • Eesti Biokeemia Selts ühendab biokeemiast huvitatud isikuid, kellel on kõrgharidus biokeemias või sellega seotud alal.
  • Eesti keemiatööstuse ettevõtteid ühendab ja keemiakutseid annab Eesti Keemiatööstuse Liit.
  • Kemikaalide käitlemise korraldamist reguleerib kemikaaliseadus.

  Kirjeldus on koostatud 2015.a koostöös Eesti Biokeemia Seltsiga.

 • Lähedased ametid

  Keemik

  Bioloog. Bioloog on elu ja elusorganisme uuriv teadlane, keda huvitab elusolendite ehitus, talitlus, suhted ning päritolu. Bioloog võib uurida elu nii molekulide kui ka suurte maaalade või merede tasandil. Bioloogi töö on aluseks toi...

  Loe täpsemalt »

  Molekulaarbioloog

  Rakugeneetik

  Farmakoloog

  Biomeditsiini teadlane

  Bioanalüütik