Arhivaar-inspektor

Prindi Arhivaar-inspektor
 • Olulised momendid

  • Arhivaar-inspektor töötab avalikus arhiivis ja tema töö eeldab arhiivindust reguleerivate õigusaktide ning eeskirjade põhjalikku tundmist. Samuti peab ta orienteeruma riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste tegevuses.

  • Arhivaar-inspektor selgitab avalikke ülesandeid täitva asutuse dokumentide arhiiviväärtuse ja kooskõlastab asutuse dokumentide liigitusskeeme.

  • Arhivaar-inspektor kontrollib arhiiviväärtusega dokumentide ehk arhivaalide haldamist asutustes ning nõustab asutuses töötavat arhivaari arhiivitöö küsimustes.

 • Töö iseloom

  Arhivaar-inspektor nõustab riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi arhiivitöös. Ta selgitab, kuidas asutuse tegevuse käigus tekkivaid dokumente liigitatakse ja säilitatakse.

  Üldiselt võib tema töös esile tuua neli suunda:

  • asutuste dokumentide hindamine;

  • arhiivide liigitusskeemi kooskõlastamine;

  • arhiivitöö ja arhivaalide haldamise kontrollimine;

  • asutuste nõustamine.

  Arhivaar-inspektor aitab selgitada arhiiviväärtusega dokumendid ehk arhivaalid. Arhivaalid on tähtis osa meie kultuuripärandist, mida säilitatakse püsivalt avalikus arhiivis. Arhivaale kasutavad ajaloolased, kodu- ja perekonnaloo uurijad, aga ka õpetajad ja õpilased oma õppetöös.

  Lisaks kooskõlastab arhivaar-inspektor asutuse dokumentide liigitusskeemi, mille alusel iga asutus oma dokumente haldab – sisu, ülesande või mõne muu tunnuse järgi. Liigitusskeem on ka avalikule arhiivile vajalik, et saada asutuse kõigist dokumentidest parem ülevaade. Liigitusskeemi kasutatakse dokumentide arhiiviväärtuse hindamisel.

  Samuti on arhivaari-inspektori ülesanne kontrollida, kas riigiasutuste arhiivitöö vastab kehtestatud reeglitele või seadustele. Puuduste esinemisel teeb ta asutustele ettepanekuid, kuidas neid kõrvaldada.

  Oluline osa inspektori tööst on nõuandmine. Tema ülesanne on nõustada ja abistada riigiasutuste töötajaid. Selleks võib arhivaar-inspektor korraldada neile ka koolitusi.

  Arhivaari-inspektori töö sobib sulle, kui huvitud ajaloost ja kultuurist, soovid säilitada kultuuripärandit, oled täpne ja järgid meelsasti reegleid, sulle meeldib töö dokumentidega ning oled põhjalik, süsteemne ja iseseisev.

 • Töökeskkond

  Suure osa tööst teeb arhivaar-inspektor oma tööruumides. Mõnikord tuleb tal külastada asutusi. Arhivaari-inspektori töö nõuab suurt vaimset pingutust ning on pigem istuvat laadi.

  Arhivaari-inspektori peamine töövahend on arvuti. Lisaks puutub ta oma töös kokku erisuguste dokumentidega. Inspektori töö ei pruugi sobida neile, kel on allergia tolmu või paberi suhtes.

  Üldiselt töötab arhivaar-inspektor argipäeviti 40 tundi nädalas.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Arhivaari-inspektori töös on vaja järgmist:

  • tunda arhiivindust reguleerivaid seadusi;

  • tunda dokumentidega ümberkäimise korda;

  • osata arhiivi korrastada, kirjeldada ja kasutada;

  • tunda dokumentide säilitamisviise;

  • osata kasutada arvutit ja andmebaase;

  • osata käsitleda digitaaldokumente;

  • olla süsteemse mõtlemise ja hea analüüsioskusega;

  • tunda võõrkeeli.

  Arhivaarile-inspektorile vajalikud isikuomadused on järgmised:

  • põhjalikkus ja püsiv loomus;

  • korraarmastus ja täpsus;

  • abivalmidus ja sõbralikkus;

  • usaldusväärsus ja erapooletus.

  Arhivaar-inspektor on oma valdkonnas kõrge kvalifikatsiooniga. See tähendab muu hulgas, et üldjuhul on inspektoriks saamiseks tarvis töökogemust avaliku arhiivi arhivaarina.

  Arhivaari-inspektori jaoks on oluline tunda ka erialast eetikakoodeksit.

  Arhivaari-inspektorina töötamine eeldab arhivaari kutsetunnistust. Tutvu arhivaari kutsenõuetega.

 • Haridus ja väljaõpe

  Arhivaar-inspektor vajab tööks kõrgharidust. Sobilikud erialad on dokumendi- või infohaldus, kuid kindlasti tuleb kasuks ka ajaloo- või kultuurilooharidus. Tavaliselt on arhivaaridel-inspektoritel arhivaari töökogemus avalikus arhiivis.

  Otsi õppimisvõimalusi kõrgkoolide õppekavade andmebaasist. 

  Üldhariduskoolis tasuks tähelepanu pöörata ajaloole, eesti keelele ja võõrkeeltele, ühiskonnaõpetusele ning arvutiõpetusele.

  Arhivaari-inspektori jaoks on oluline end erialaselt pidevalt täiendada, osaleda koolitustel ja konverentsidel või lugeda erialakirjandust.

 • Töövõimalused

  Arhivaar-inspektor töötab avalikus arhiivis. Olenevalt tööülesannetest võib ta külastada kogu Eestis asuvate asutuste arhiive.

  Kuna arhivaar-inspektor on oma töö tõttu väga hästi kursis dokumendi- ja arhiivihaldust puudutavate seadustega, on tal head väljavaated leida tööd asutuse dokumendi- või arhiivihaldurina ja ka arhiivindusega tegelevates eraettevõtetes.

  Arhivaari-inspektori tööülesandeid täidavad vaid avalike arhiivide arhivaarid ning üldiselt on tööjõuvajadus sellele ametikohale väike.

 • Sissetulek, soodustused

  Arhivaar-inspektor saab kindlat põhipalka. Lisatasu on võimalik saada täiendavate tööülesannete eest või mõnel muul seaduses sätestatud juhul. Ametnikuna saab arhivaar-inspektor aastas 35 päeva puhkust, mis on tavapärasest pikem.

 • Lisateave

  Eesti Arhivaaride Ühing ühendab arhivaare Eestis ning korraldab neile täiendusõpet ja kokkusaamisi.

  Rahvusarhiiv on Eesti riiklik arhiivitöö keskus, mis korraldab dokumentaalse kultuuripärandi hoidmist.

  Arhiivikool tutvustab koolidele ja õpetajatele suunatud rahvusarhiivi õppeprogramme, samuti põnevaid ajalooallikaid kõikidele ajaloohuvilistele.

  Arhivaaride tööd juhendab eetikakoodeks.

  Arhiivindust tervikuna reguleerib arhiiviseadus. Avalike asutuste arhivaaride tegevust reguleerib arhiivieeskiri.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös arhivaaridega.

 • Lähedased ametid

  Ajaloolane