• Olulised momendid

  • Andmeanalüütik tegeleb äriotsuste toetamiseks vajalike andmete kogumise ja info töötlemisega.

  • Ametinimetuse alternatiivina on kasutusel ka nt kliendibaasi analüütik, aruandluse spetsialist, statistik, andmebaasianalüütik, põhiandmete haldur, andmebaasihaldur, andmebaasispetsialist, andmeaida analüütik, andmeaida arendaja, ärianalüüsi spetsialist.

  • Andmeanalüütiku tööks on vajalik omandada kõrgharidus andmeanalüüsi ja majanduse/statistikaga seotud erialal. Võimalik ka eelneva hariduse pealt ümber õppida või töökohal spetsialiseeruda.

  • Töö võib sobida ka puudega inimesele, kui ettevõttes on vastavad tingimused loodud.

  • Ametikoht on nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil äärmiselt nõutud ametipositsioon, mille töötasu on üle Eesti keskmise töötasu.

 • Töö iseloom

  Andmeanalüütiku töö sisaldab andmete statistilist analüüsimist eesmärgiga anda meeskonna- ja ettevõtte juhtidele sisendit äristrateegiate kujundamiseks, uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks või ka ettevõttesisese töökorralduse efektiivsemaks muutmiseks.

  Andmeanalüütiku töö võimaldab saadud info põhjal teha nii järeldusi kui ka teatavas ulatuses ennustusi. Mõlemad aitavad kaasa firmasiseste otsuste langetamisel, kliendibaasi kasvatamisel ning hoidmisel.

  Peamised tööülesanded:

  • Andmete hankimine ja süstematiseerimine
  • Andmete mudeldamine ja tegelemine andmekaevega
  • Aktiivne töö andmebaaside ja -aitadega
  • Andmete analüüsimine ja nende põhjal (õigete) järelduste tegemine
  • Andmete põhjal saadud info mõtestamine ja sõnastamine
  • Vastutada selle eest, et andmed oleksid andmeaidas õiged ning hõlpsasti kättesaadavad
  • Koostada andmete analüüside põhjal raportid ja ülevaated. Anda selgitusi oma töö tulemuste kohta, sh esitleda neid oma ettevõtte töötajatele, meeskonnajuhtidele ja äriotsuste langetajatele.
  • Rutiinsete tegevuste automatiseerimine, et hõlbustada tööprotsesse

 • Töötulemus

  Andmeanalüütiku valminud analüüs aitab teha targemaid otsuseid. Andmeanalüütiku töö tulemusel valminud andmeanalüüs võib olla sisendiks näiteks uute teenuste ja toodete väljatöötamisel ja/või äriotsuste tegemisel. Samas võib andmete kogumine ja analüüsimine anda ülevaadet ka ettevõtte kliendibaasist, majanduslikust seisust jm. Sõltuvalt ettevõtte tegevusalast ja vajadustest, saab

  Andmeanalüütik pakkuda väga erinevaid sisendeid alates sellest, kuidas ettevõttes tööaega paremini korraldada, milliseid turundusalaseid sõnumeid luua kuni tehes ennustusi kliendibaasi liikumise osas – kes on tõenäolisemad püsikliendid ning kelle andmed viitavad rahulolematusele vms.

 • Töökeskkond

  Andmeanalüütiku tööülesanded hõlmavad nii iseseisvat tööd arvutis andmete kogumisel ja analüüsimisel kui ka suhtlust kolleegidega ja koosolekutel osalemist.

  Analüüsi valmimisel peab Andmeanalüütik oskama lihtsalt ja arusaadaval moel selgitama oma uurimistulemusi ning välja tuua, mis võib peituda arvandmete taga.

  Sõltuvalt ettevõtte sisesest korraldusest võib Andmeanalüütiku töö olla korraldatud ka paindlikuma graafiku alusel kaugtööna. Töö sobib ka liikumispuudega inimesele.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Erialased pädevused

  • Matemaatiline mõtlemisoskus
  • Teadmised statistikast ja andmete analüüsimisest
  • Teadmised suurandmete (big data) olemusest ja selle kasutamisvõimalusest
  • Teadmised küsitluste koostamisest ja läbiviimisest
  • Andmebaasidega seotud programmeerimiskeelte oskus (nt SQL, Oracle jm)
  • Teadmised andmekaitsest ja andmete kasutamisega seotud piirangutest
  • Huvi erinevate tehnoloogiate vastu
  • Kasuks tuleb ka protsesside automatiseerimise oskus ning IT-alased teadmised

  Mõtlemisoskused

  • Loogika
  • Uudishimu
  • Struktuurne mõtlemine
  • Õppimisvõime
  • Detailitäpsus
  • Üldistusvõime
  • Püsivus
  • Ajaplaneerimisoskus

  Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused

  • Hea suhtlemisoskus
  • Orienteeritus koostööle
  • Argumenteerimisoskus
  • Selge eneseväljendamine

 • Haridus ja väljaõpe

  Andmeanalüütiku töös on kõige olulisemad teadmised andmete analüüsimisest. IT-alaseid teadmisi on võimalik omandada ka juurde õppides. Samas on võimalik läheneda ka teistpidi, omades IT-alaseid teadmisi, on võimalik ka andmeanalüüsi oskuseid õppida täiendkoolitusena. Siinkohal tuleb kasuks soov õppida ja omandada uusi teadmisi.

  Andmeanalüütiku tööks on üldjuhul vaja kõrgharidust, sobivad erinevad erialad, kus õpetatakse statistika algteadmisi (nt majanduse, sotsioloogia, psühholoogia, matemaatika, informaatika õppekavadel).

  Andmeanalüütiku tööks vajalikku kõrgharidust saab omandada näiteks:
  • Tartu Ülikoolis, Matemaatilise statistika õppekaval (bakalaureuseõpe), vt http://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/
  • Tallinna Ülikoolis, Matemaatika õppekaval (bakalaureuseõpe), vt http://www.tlu.ee/et/sisseastuja
  • Tallinna Tehnikaülikoolis, Äriinfotehnoloogia õppekava, vt http://www.ttu.ee/sisseastujale

   

 • Töövõimalused

  Kuna infoühiskonnas on info kogumise võimalused automatiseeritud ja lihtsasti korraldatavad, on järjest enam on vaja inimesi, kes oskavad saadud infot analüüsida ja mõtestada. Seega on Andmeanalüütikud tööturul kõrgelt hinnatud spetsialistid.

  Pea kõigis ettevõtetes on olemas andmekogud, mis sisaldavad infot ettevõtte tegevuse, klientide jms kohta. Andmeanalüüsiga on võimalik seda infot mõtestada ja süsteemsel kujul ka edastada ning anda sisendit ettevõtte seisukohalt efektiivsete otsuste langetamiseks. Andmete analüüsil põhinev juhtimine on järjest enam levinud suundumus ärijuhtimises.

  Andmeanalüütiku töö on vaheldusrikas, sest sisaldab endas nii suhtlust erinevate osapooltega kui ka iseseisvat tööd arvutis ja analüüsimist. Head võimalused on leida tööd nii Eestist kui globaalselt.

 • Karjääritee

  Andmeanalüütiku rollist on võimalik liikuda edasi näiteks järgmistele ametikohtadele:

  • Tiimijuht
  • Ärianalüütik
   •Andmebaasiadministraator

  Kui Andmeanalüütikute töö on rohkem seotud infotehnoloogiliste lahendustega, siis omades statistilisi teadmisi ja oskusi on võimalik töötada väga erinevates valdkondades, alates meditsiinist ja pangandusest, lõpetades riigikaitse ja geenitehnoloogiaga.

 • Lisateave

  Loe ka Andmeanalüütiku persoonilugu

  Tee läbi Andmeanalüütiku test

  Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.