Ämmaemandad

Prindi Ämmaemandad
 • Olulised momendid

  • Ämmaemandad on seksuaal- ja reproduktiivtervise edendamise ning naistehaiguste õenduse spetsialistid.
  • Ämmaemand on tervishoiutöötaja, kes juhendab, jälgib, hooldab ja nõustab naisi raseduse ajal, võtab vastu sünnitusi ning õpetab vanemaid vastsündinu vajadusi mõistma, teda hooldama ja toitma.
  • Ämmaemandad peavad olema hea kutse- ja suhtlemisalase ettevalmistusega, et tagada emadele, nende peredele ja vastsündinutele parim võimalik abi.
  • Ämmaemand on see, kes seisab elu alguse juures – sooja südame, kindlate käte ja selge peaga.
 • Töö iseloom

  Ämmaemand on iseseisev tervishoiuspetsialist, kellel on järgmised ülesanded:

  • jälgida last ootavate emade tervise üldseisundit ja raseduse kulgu ning neid nõustada. See puudutab raseduse kulgu, loote arengut, vaevusi ja nende leevendamist, uuringuid ja analüüse, eluviise, valmistumist sünnituseks, imetamiseks ja positiivseks vanemluseks tervikuna;
  • toetada sünnitajat ja võtta normaalne sünnitus vastu, abistada arsti kõrvalekallete esinemisel;
  • jälgida, abistada ja nõustada emasid sünnitusjärgsel ajal, et juhendada nende taastumist sünnitusest, hinnata vastsündinu arengut ning õpetada vanemaile lapsehooldust, lapse vajaduste mõistmist ja toitmist;
  • nõustada rasestumisvastaste meetodite valikus ja kasutamises, vajaduse korral kirjutada välja retsept;
  • teha patsiendile profülaktiline günekoloogiline läbivaatus ja võtta temalt analüüsid, lihtsamatel juhtudel ka määrata ravi, nõustada raseduse planeerimisel;
  • terviseõpetus üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil: loengud ja rühmatööd koolides, perekoolides jm.

  Ämmaemanda diplomi saamiseks tuleb läbida ämmaemanda põhiõppekava tervishoiu kõrgkoolis ja saavutada õppekava täitmiseks nõutavad pädevused. Seaduslik luba ämmaemandana praktiseerida on neil pärast seda, kui nad on kantud Eesti tervishoiutöötajate registrisse.

  Ämmaemandad teevad tihedat koostööd kolleegide, arstide ja patsientidega.

  Ämmaemandate tegevuse sihtrühm on laiemalt võttes kogu naise elukaar: tüdrukud sünnist puberteedini, viljakas e fertiilses eas, üleminekueas ja postmenopausis naised. Kaudselt tegeldakse ka rasedate, sünnitajate ja sünnitanute pereliikmetega.

 • Töökeskkond

  Ämmaemandate töökoht asub enamasti tervishoiuteenuseid osutavas asutuses. Ambulatoorse vastuvõtu ruumid võivad paikneda ka muus avaliku otstarbega hoones. Järjest enam teevad ämmaemandad ka sünnitusjärgseid koduvisiite.

  Ämmaemandale on tööks vajalikud

  • vererõhumõõtja;
  • fonendoskoop ja stetoskoop südame ning kopsude kuulamiseks;
  • aparaadid loote südametegevuse jälgimiseks;
  • mõõdulint;
  • termomeeter ning teised raseda läbivaatuseks vajalikud instrumendid ja vahendid.

  Ämmaemandad vajavad oma tööks ambulatoorsel vastuvõtul peale töölaua ja toolide tööpinnaga kappi töövahendite paigutamiseks, instrumendilauda, meditsiinikušetti, günekoloogilist tooli, imiku läbivaatuse lauda, täis­kasvanute kaalu, imikukaalu (soovitavalt kaasaskantav) ning teisaldatavat kohtvalgustit. Vajaduse korral on olemas ka günekoloogiline laud, külmkapp analüüside säilitamiseks ning günekoloogiliste analüüside võtmiseks vajalikud vahendid ja rasedustestid.

  Ämmaemanda tegevuskohas peavad olema vahendid visiitide dokumenteerimiseks elektrooniliselt ja/või paberil (arvuti ja printer).

  Ämmaemand töötab seal, kus on rasedad ja sünnitavad naised ning sünnitusjärgsed pered ja vastsündinud. Statsionaaris töötava ämmaemanda töökoht võib olla haigla vastuvõtutuba, sünnitus­tuba, protseduuride tuba, aga ka sünnieelne või -järgne palat, intensiiv­ravipalat ning peretuba. Haiglas töötades tuleb arvestada seal kehtivaid hügieeni- ja muid nõudeid, samas on sünnitus- ja peretubade keskkond mõnelgi juhul võimalikult kodulähedane. Meditsiiniprotseduure tehakse ainult kõrvalekallete esinemisel ning esmatähtis on toetada noore pere koosviibimist ja hakkamasaamist.

  Ämmaemandate töö eeldab koostööd teiste eriarstidega, näiteks laste- ja naistearstiga. Ämmaemandaid saavad abistada hooldajad või hooldusõed.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Ämmaemanda töö eeldab head suhtlemisoskust, individuaalse ja meeskonnatöö põhimõtete, majanduse, õigusaktide, töökeskkonna ning klienditeeninduse tundmist. Ta peab tundma teadustöö aluseid ja juhtimise põhimõtteid ning oskama töötada eri rühmadega. Samuti läheb ämmaemanda töös vaja keelte- (eesti keel, võõrkeeled) ja arvutioskust.

  Ämmaemanda töö eeldab vastutus-, otsustus-, empaatia-, kohanemis- ja koostöövõimet ning suhtlemisoskust ja -valmidust.

  Ämmaemanda põhioskuste ja -teadmiste hulka kuuluvadteadmised anatoomiast, füsioloogiast, inimesest kuibio-psühho-sotsiaalsest tervikust – psühholoogiast, sotsioloogiast, pedagoogikast. Nad tunnevad õenduse ja ämmaemanduse ajalugu ning selle aluseid, farmakoloogiat, tervisekasvatust. Erialateadmised hõlmavad diagnostika- ja ravivahendite ning aparatuuri tundmist. Ämmaemandad oskavad nõustada patsienti raseduse, sünnituse, naistehaigusteja pereplaneerimise puhul. Väga vajalik oskus on vastsündinu esmane läbivaatus ning vajaduse korral ka vastsündinu elustamine ja äärmuslikes olukordades abi osutamine.

  Ämmaemandate kutseoskusnõuded on kinnitatud kutsestandardis Ämmaemand III, IV, V.

 • Haridus ja väljaõpe

  Eestis saab ämmaemanda õppekava läbinu väljaõppe töötamiseks nii ämmaemanda kui ka üldõena rakenduskõrghariduse tasemel. Õpe kestab üle nelja aasta.

  Otsi sobivat kooli Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist.

  Ämmaemandal on Eesti Vabariigis pärast edukat ämmaemanda koolitust õigus pääseda Eesti tervishoiutöötajate registrisse nii ämmaemanda kui ka õena ja saada praktiseerimiseks seaduslik luba.

  Ämmaemandate tasemeõpe võimaldab 2,5- või 3-aastase õppekava alusel lõpetanud keskeriharidusega ämmaemandatel omandada rakenduskõrgharidus. Ämmaemandad, kes erinevatel põhjustel töötavad õe erialal, võivad soovi korral astuda ämma­emandate tasemeõppesse. Ämmaemandad, kes soovivad astuda õe tasemeõppesse, peavad olema kantud õdede kutseregistrisse. Ämmaemandate tasemeõpe toimub nii Tallinna kui ka Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

  Täiendusõpet pakuvad Haridusministeeriumi koolitusloaga ning Sotsiaal­ministeeriumi ja Eesti Ämmaemandate Ühingu tunnustatud tervishoiu- ja koolitus­asutused.

  Eestis võimaldab rakenduskõrghariduse diplom jätkata magistriõppes teistel erialadel, näiteks õenduses, rahvatervises, pedagoogikas.

 • Töövõimalused

  Ämmaemandad leiavad rakendust haiglate sünnitusosakondades, naistenõuandlates, perekoolides, samuti noorte nõustamiskeskustes, perearstikeskustes ja erapraksistes. Kui aastaid tagasi suhtuti ämmaemanda kutsesse kui väga kitsalt piiritletud alasse (aitab sünnitusel), siis tänapäev pakub palju laialdasemaid võimalusi. Mainimata ei saa jätta võimalusi praktikaks ja tööks välisriikides. See eeldab peale oma eriala valdamise ka võõrkeelte oskust ja laialdasi kultuuriteadmisi. Kogemustega spetsialisti loogiline karjääriareng võib olla edutamine vanemämmaemandaks, ülem­ämmaemandaks või karjäär kutse arendamisel ühingus.

 • Sissetulek, soodustused

  Põhipalk on ämmaemandatel kuupalk, mis oleneb kuus töötatud tundide arvust. Õhtu- ja öötundidel töötamine tasustatakse seaduse järgi kõrgema tunnitasu alusel. Paljudes asutustes on võimalik tellida sünnitusele isiklik ämmaemand ja see tasustatakse eraldi.

 • Lisateave

  ÄMMAEMANDUSEETIKA

  Rahvusvaheline Ämmaemandate Konföderatsioon (ICM) on välja töötanud eetikakoodeksi suunamaks ämmaemandate koolitust, praktikat ja uurimistööd, et parandada naiste, laste ning perede hooldust kogu maailmas. See saab toimuda ämmaemanduse arendamise, koolituse ja otstarbeka rakendamise kaudu, lähtudes naise tervisest kui ühest oma põhieesmärgist. Koodeksis tunnustatakse naist isiksusena, taotletakse kõigile ühiskonna liikmetele võrdselt õiglust ja tervisehooldust, mis tugineb vastastikusel austusel, usaldusel ja väärikusel.

  Ämmaemandaid ja ämmaemanduse üliõpilasi ühendav kutseliit on Eesti Ämmaemandate Ühing, mis annab ka ämmaemanda kutset.

  Eesti Õdede Liit on ametiühing, mis ühendab õenduse valdkonnas tegutsevaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid.

  Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit

  Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit

  Kutsealakirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Ämmaemandate Ühinguga.

 • Lähedased ametid

  Hooldaja

  Hooldustöötaja. Hooldustöötaja töötab hoolekande- ja tervishoiusüsteemis. Hooldustöötaja tegeleb peamiselt laste, eakate, puuetega inimeste, pikaajaliste töötute, kodutute ja sotsiaalselt tõrjutud inimestega. Töö toim...

  Loe täpsemalt »

  Õde. Õde osutab õendusabi. Õendusabi andmisel lähtutakse patsiendi probleemidest. Õde annab abi patsiendi vajaduste kohaselt, õendustegevus võib varieeruda. Õed töötavad tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna all...

  Loe täpsemalt »

  Naistearst

  Hooldusõde