Aineõpetaja

Prindi
 • Olulised momendid

  • Aineõpetaja õpetab tavaliselt koolis üht ainet või mitut ühe ainevaldkonna õppeainet.
  • Hea aineõpetaja täiendab pidevalt oma teadmisi.
  • Aineõpetaja professionaalsus väljendub eelkõige oskuses õpetada ainet nii, et lapsed sellest huvituksid, seda mõistaksid ning oskaksid luua seoseid ümbritseva eluga. 
 • Töö iseloom

  Aineõpetaja tugineb töös riiklikule õppekavale, mille põhjal koostatakse kooli eripära silmas pidades kooli õppekava. Selles on valdkondlikud õppeainete ainekavad, kus on lahti kirjutatud aine sisu, oodatavad õpitulemused ning õpiprotsess.  Õppemeetodite ja -vahendite valikul on aineõpetaja suhteliselt vaba: õppetöös võib kasutada näiteks mitmesuguseid õpikuid, töövihikuid, ettekandeid, videomaterjale jms ning õpiprotsessi mitmekesistamiseks aktiivõppe meetodeid – rühmatööd, mänge jms.

  Kuna ühe aine õpikuid võib olla mitu ja erinevatelt kirjastustelt, on tavaliselt õpetajal vaba valik, milliseid õppetöös kasutada.

  Aineõpetaja töö eesmärk on tekitada õpilastes huvi aine õppimise vastu.

  Peale otsese aine õpetamise tuleb aineõpetajal täita veel järgmisi ülesandeid:

  • valmistada ette tunde;
  • kontrollida õpilaste õpitulemusi ja anda tagasisidet;
  • sõltuvalt koolist ja kokkulepetest täita klassijuhataja tööülesandeid;
  • suhelda lastevanematega, et anda neile õpilase edasijõudmise kohta tagasisidet ja saada tagasisidet enda töö kohta;
  • täita koolis kokkulepitud dokumentatsioonivorme;
  • täiendada end;
  • teha koostööd kolleegidega, et arendada üldpädevusi lõimitud aineõppe kaudu.

  Aineõpetaja arvestab õpilaste eripära ja -vajadustega ning julgustab neid parimaid tulemusi saavutama.

 • Töökeskkond

  Õppetöö toimub enamjaolt siseruumides. Õpiruum peab olema turvaline, hästi valgustatud ja värske õhuga. Õpetaja töötab õpilastega. Ta kasutab mitmesuguseid õppevahendeid: õpikuid, töövihikuid, infotehnoloogia vahendeid jms.

  Koolis sätestab määrus Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele, kuidas tagada vaimse ja füüsilise tervise säilitamine nii õpilaste kui ka õpetajate jaoks.

  Õpetaja töö on vaimselt üsna väsitav. Tähelepanu tuleb pöörata igale õpilasele, tuleb suhelda nii vanemate kui ka kolleegidega.

  Aineõpetaja üldtööaeg on seaduse järgi 35 tundi nädalas. Selle hulka kuulub nii töö õpilastega õpiruumis (kontakttunnid, mis on kooliti erinev – kokkuleppeliselt 18–24 t) kui ka tundideks ettevalmistamine, tagasisidestamine, ühisürituste ettevalmistamine jne.

  Õpetaja tööaeg on tavaliselt argipäeviti, õpilaste juhendamist ja õpilasürituste korraldamist ning nendel osalemist võib ette tulla ka nädalavahetustel.

  Õpetaja ametlik puhkus on 56 päeva, enamasti on see suvel, kui õpilastel on suvevaheaeg.

  Õpetaja tööaeg ja puhkus on reguleeritud töölepinguseadusega. Töötingimused võivad olla täiendavalt reguleeritud töökorraldusreeglite või muude organisatsioonis kehtestatud normdokumentidega.

   

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Aineõpetaja peab väga hästi tundma oma ainevaldkonda ja oskama korraldada õppetunde laste eelteadmiste ja õpitaseme järgi. Õppetunni ajal tuleb õpetajal tagada positiivne õpikeskkond, vajaduse korral lahendada probleeme.

  Õpetajatöö eeldab laialdasi teadmisi pedagoogikast ja psühholoogiast. Õpetajatöös on väga oluline:

  • hea suhtlemisoskus
  • eneseväljendusoskus
  • koostööoskus
  • empaatiavõime
  • paindlikkus
  • emotsionaalne tasakaalukus
  • oskus olla ühtlasi hooliv ja samas järjekindel ning range
  • pingetaluvus

  Pingeline töö eeldab, et õpetaja pööraks eraldi tähelepanu oma vaimse ja füüsilise vormi hoidmisele ja taastamisele.

  Peale ainevaldkonna tundmise tuleb õpetajal tunda hariduskorraldust ja õppetööga seotud õigusakte ning kooli kodukorrast lähtuvaid dokumente. Tunda tuleb tööohutustning tervishoidu ja keskkonnahoidu.

  Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse järgi tuleb kõigil õpetajatel nii tööle asumisel kui ka töötamise ajal korrapäraselt käia tervisekontrollis. Õpetaja ei tohi olla kriminaalkorras karistatud

 • Haridus ja väljaõpe

  Aineõpetajalt eeldatakse pedagoogilist või valdkondlikku magistrikraadi. Aineõpetajal võib olla ka mõni muu erialane magistrikraad. Täpsemalt on nõuded sätestatud pedagoogide kvalifikatsiooninõuete määruses.

  Otsi sobivat õppeasutust kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Tulevase ameti parema valdamise nimel tasub üldhariduskoolis tähelepanu pöörata eesti keele japsühholoogia õppimisele. Aineõpetajal on võimalus end täiendada täienduskoolitustel, mida korraldavad erialaliidud, kõrgkoolid, täienduskoolitusettevõtted jt. Tihti puudutavad need pedagoogilisi meetodeid, õpetatavat eriala või mõlemat korraga.

  Pärast kõrgkooli lõpetamist on võimalik taotleda kutsekomisjonis õpetaja, vanemõpetaja või meisterõpetaja kutset.

 • Töövõimalused

  Aineõpetaja leiab tööd peamiselt avalikus sektoris – koolis, kus ta on palgatöötaja.

  Ettevõtlik, kogenud ja hea organiseerimisvõimega aineõpetaja võib läbida juhtimiskoolituse ning pürgida näiteks kooli õppealajuhataja, juhataja või direktori ametikohale. Samuti võib ta siirduda kõrgkooli õppejõuks, et koolitada tulevasi õpetajaid.

  Aineõpetajatest tuntakse tööturul sageli puudust. Enam on õpetajakohtade täitmise probleeme väikestes maakoolides.

 • Sissetulek, soodustused

  Ainekonnaõpetaja saab riiklikku töötasu. Töötasu alammäärad on kehtestatud valitsuse määrusega. Vastavalt kooli ja kohaliku omavalitsuse võimekusele võib õpetaja saada ka lisatasu klassijuhatamise, loovtööde juhendamise vmt eest.

 • Lisateave

  Haridustöötajaid ühendab ametiühinguorganisatsioon Eesti Haridustöötajate Liit.

  Eesti Õpetajate Liit on pedagooge koondav kutseliit, mille eesmärk on tõsta esile õpetajate rolli ühiskonnas.

  MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoda ühendab õpetajate aineühendusi ja erialaliite, mis koondavad just kindla ainevaldkonna õpetajaid.

  Kutseala tööd tutvustab väljaanne Õpetajate Leht.

  Lisaks on õpetajatöö arendamiseks ning edendamiseks haridus- ja innovatsioonikeskused Tallinna Ülikooli ning Tartu Ülikooli juures. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse HITSA ülesanne on toetada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist hariduses ning kaasa aidata kõrgharidusega IT-spetsialistide väljaõpetamisele.

  Kõikidele huvilistele on avatud haridusportaal Koolielu. 

  Õpetajatööd puudutavad õigusaktid:

   

 • Lähedased ametid

  Õppejõud

  Lektor