• Olulised momendid

  • Advokaat on jurist, kes aitab oma kliente õigustoimingutes: enamasti nõustab, valmistab dokumendid ette ning esindab ja kaitseb kohtus.
  • Advokaat peab olema väga hea suulise ja kirjaliku väljendusoskusega ning oma töös julge ja sihikindel.
  • Advokaat peab oma töös juhinduma seadustest, Eesti Advokatuuri eetikakoodeksist ning advokatuuri organite õigusaktidest (juhendid ja korrad).
 • Töö iseloom

  Advokaat on jurist, kes kuulub Eesti Advokatuuri ning kelle igapäevatöö võib tinglikult jagada kolmeks suuremaks valdkonnaks:

  • klientide suuline või kirjalik nõustamine;
  • õigusdokumentide koostamine;
  • klientide esindamine kohtus, ametiasutustes või läbirääkimistel teiste isikutega.

  Täpsemalt on advokaadi ülesanded järgmised:

  • klientide nõustamine õigusküsimustes;
  • klientide abistamine õiguslikul asjaajamisel;
  • õiguslike dokumentide ja arvamuste koostamine, huvipoolte esindamine läbirääkimistel;
  • klientide esindamine ja kaitsmine kohtutes ning ametiasutustes;
  • osalemine eksperdina õigusaktide väljatöötamisel.

  Kohtuvaidluse edukas läbimine nõuab advokaadilt väga pingelist tööd, mis vajab süvenemist ja detailide uurimist. Esmalt tutvub ta materjaliga, siis uurib ja analüüsib vastava valdkonna seadusi, analüüsib tõendeid, misjärel töötab koos kliendiga välja kliendi positsiooni kohtuvaidluses.

  Kohtuistungil vaidlustab advokaat vajaduse korral vastaspoole seisukohti ja esitab sellele küsimusi. Advokaadi eesmärk kohtuvaidluses on veenda kohut kliendi seisukohtade õigsuses.

  Ainult advokaatidel on õigus osutada menetluse asjus riigi õigusabi ehk õigusteenust Eesti kohtus või haldusorganis isikule, kes ei suuda selle eest tasuda. Vaid vandeadvokaadid saavad teha menetlustoiminguid Riigikohtus.
  Tänapäeva keerulises õigusmaailmas ei saa advokaat olla hea asjatundja igas õigusvaldkonnas, mistõttu spetsialiseeruvad advokaadid sageli kindale valdkonnale.

  Advokaat on õigusteenuse osutamisel sõltumatu. Ta juhindub seadustest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest, kutse-eetika nõuetest, headest tavadest ning südametunnistusest.

  Ta vastutab õigusabi andmisel tekitatud kahju eest, olles sõlminud asjakohase kutsekindlustuslepingu. Ta on kohustatud hoidma salajas kliendi või tööandja andmeid, mis on saanud talle teatavaks õigusteenuse osutamisel.

 • Töökeskkond

  Advokaat töötab enamasti kontoris, kuid aeg-ajalt tuleb kohtuda klientidega ka väljaspool kontorit.

  Advokaat korraldab oma tööaega iseseisvalt, kuid ta peab järgima ametliku vastuvõtuaja nõudeid.

  Tavaliselt on advokaadil korraga käsil mitu juhtumit. Selle kõige kõrvalt peab ta end pidevalt täiendama.
  Töö on vaimselt pingeline ja vastutusrikas. Advokaat peab suutma käituda adekvaatselt ja tasakaalukalt ka keerulistes olukordades. See eeldab stabiilset närvisüsteemi ja võimet kontrollida oma emotsioone.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Advokaadil peavad olema süvateadmised õigusest, ta peab tundma õigusakte ning oskama neid tõlgendada ja praktikas rakendada.

  Vajalikud oskused ja teadmised:

  • otsustus- ja analüüsivõime;
  • loogiline mõtlemine;
  • kirjalik ja suuline väljendusoskus;
  • korrektsus;
  • täpsus.

  Kasuks tulevad teadmised majandusest, raamatupidamisest, õiguspsühholoogiast.

  Advokaat peab valdama läbirääkimistehnikaid ning oskama argumenteeritult oma seisukohti esitada ja kaitsta.
  Eetilised nõudmised advokaadile on väga kõrged – ülitähtsad on ausus ja kõrge moraal.

 • Haridus ja väljaõpe

  Õigusteaduse bakalaureusekraadiga saab töötada õigusalaseid alusteadmisi nõudvatel ametikohtadel (kogenud juristi käe all).

  Advokaat kõrgkvalifitseeritud juristina peab omama õigusteaduse magistrikraadi või sellega võrdsustatud spetsialisti diplomit.

  Otsi sobivat kõrgkooli õppekava. Advokaat peab tegema eksami Eesti Advokatuuri kaudu, et saada selle liikmeks.

  Koolinoortel, kellele pakub huvi tulevikus töötada juristina, tuleb üldhariduskoolis suuremat tähelepanu pöörata humanitaarainetele ja ühiskonnaõpetusele.

 • Töövõimalused

  Advokaadid osutavad õigusteenust advokaadibüroode kaudu. Advokaadibüroo pidajad on advokaadiühingud või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevad vandeadvokaadid.

  Advokatuuri liikmed – vandeadvokaadid ning nende juhendamisel tegutsevad vandeadvokaadi vanemabid ja abid – on teinud põhjaliku kvalifikatsioonieksami ning tunnistatud advokaaditööks sobivaks nii hariduse, teadmiste kui ka isikuomaduste poolest.

 • Sissetulek, soodustused

  Advokaadibüroos töötava advokaadi tasu määravad tema kvalifikatsioon ja turg.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Advokatuuriga.

 • Lähedased ametid

  Diplomaat