Advokaadid, notarid ja teised õigusteenust osutavad juristid

Prindi Advokaadid, notarid ja teised õigusteenust osutavad juristid
 • Olulised momendid

  • Õigusteenuse osutajad nõustavad klienti õigusküsimustes.
  • Õigusteenuse osutajal peab olema õigusharidus, sh teadmised seadustest.
  • Õigusteenuse osutajad peavad olema oma töös väga täpsed ja kohusetundlikud.
 • Töö iseloom

  Õigusteenuse osutajad nõustavad klienti õigusküsimustes, esindavad või kaitsevad neid õigusvaidlustes, mh kohtus, koostavad lepinguid, dokumente ning teevad kliendi huvides muid õigustoiminguid.

  Õigusteenuse osutajad:

  • Juristid töötavad õigusbüroodes või on lepingusuhtes era- või riigisektoris või kohaliku omavalitsuse haldusala asutustes.
  • Advokaadid esindavad ja kaitsevad kliente õigusvaidlustes, sh kohtus. Eestis võib advokaadi kutsenimetuse all õigusteenust osutada üksnes Eesti Advokatuuri liige. Ainult advokaatidel on õigus osutada riigi õigusabi (õigusteenuse osutamine isikule, kes ei suuda selle eest tasuda; seoses menetlusega Eesti kohtus või haldusorganis).
  • Notarid on avalik-õigusliku ameti kandjad, kellele riik on andnud õiguse tõestada õigustähendusega asjaolusid ja sündmusi ning teha muid õiguskindlust tagavaid ametitoiminguid, et ennetada kohtuvaidlusi. Notarid on vaba elukutse esindajad, kes peavad seda ametit oma nimel ja vastutusel ning kes nimetatakse ametisse eluks ajaks.
 • Töökeskkond

  Õigusteenuse osutajate töö toimub enamasti kontoris laua taga või kohtusaalis.

  Advokaadid viibivad palju ka klientide poolt selleks valitud kohtumispaikades.

  Kõige paiksemad on notarid, kes suurema osa ajast veedavad oma kabinetis. Notaril on keelatud töötada ühistes ametiruumides teiste elukutsete esindajatega, v.a vandetõlk.

  Kui juristid töötavad üldjuhul kaheksa tundi päevas ja peavad paljuski arvestama ettevõtte tööajaga, siis advokaadid ja notarid saavad oma tööaja korraldada ise. Samas peavad advokaadil olema ametlikud vastuvõtuajad ning notaribüroo peab olema tööpäevadel avatud vähemalt viis tundi. Tegelikkuses teevad notarid ja advokaadid sageli hiliseid töötunde ning töötavad sageli ka nädalavahetustel.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Eeldatakse, et kõigil õigusteenuse osutajatel on põhjalikud teadmised avaliku, era- ja karistusõiguse valdkonnas, ning samuti peavad nad tundma õigusakte, oskama neid tõlgendada ja praktikas rakendada.

  Tähtis on veel otsustus-, analüüsi- ja loogilise mõtlemise võime.

  Kasuks tulevad teadmised majandusest, raamatupidamisest ja õiguspsühholoogiast.

  Advokatuuri liikmeks saavad olla isikud, kes on täitnud õigusteaduse akrediteeritud õppekava, valdavad kõnes ja kirjas eesti keelt ning on ausad ja kõlbelised.

  Vandeadvokaadi kutsenimetuse võivad saada isikud, kes on teinud vandeadvokaadi eksami ja on tegutsenud vähemalt kaks aastat vandeadvokaadi abina või ühe aasta vandeadvokaadi vanemabina. Vandeadvokaadid peavad olema vähemalt 24-aastased.

  Notariks võivad saada kandidaaditeenistuse läbinud ja notarieksami teinud Eesti kodanikud, kes valdavad kõnes ja kirjas eesti keelt, on ausad ja kõlbeliste omadustega ning on täitnud õigusteaduse akrediteeritud õppekava. Notari ametikohad täidetakse konkursiga ja notarid nimetatakse kindlasse tööpiirkonda.

 • Haridus ja väljaõpe

  Advokaadid, notarid ja juristid peavad olema õigusharidusega. Otsi sobivat kooli Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist.

  Õigusteenuse osutajad saavad end täiendada Eesti Juristide Liidu korraldatud seminaridel. Advokaatide täiendusõpet korraldab Eesti Advokatuur ja notarite täiendusõpet Notarite Koda.

  Koolinoortel, kes soovivad tulevikus töötada juristina, tuleb üldhariduskoolis suuremat tähelepanu pöörata humanitaarainetele ja ühiskonnaõpetusele.

  Eesti Advokatuuri ja advokaatide tegevusega seonduvat reguleerib advokatuuriseadus.

  Notarite Koja ja notariametiga seonduvat reguleerib notariaadiseadus.

 • Töövõimalused

  Õigusteenuse osutajad töötavad õigusbüroodes, äriühingutes või riigi või kohaliku omavalitsuse haldusala asutustes.

  Advokaadid osutavad õigusteenust advokaadibüroode kaudu. Advokaadibüroo pidajad on advokaadiühingud või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevad vandeadvokaadid. Äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad võivad pidada üht või mitut advokaadibürood.

  Notarite töökoht on nende büroo. Notar võib avada ainult ühe büroo.

 • Lisateave

  Õigusteenuse osutajatele lähedased ametid on pankrotihaldurid. Pankrotihaldurid esindavad võlgnikke kohtus ja teevad nende nimel pankrotivaraga seonduvaid tehinguid.

  Õigusteenuse osutajatele lähedaste ametnikena võib vaadelda ka maaklereid, kes korraldavad varaloovust, ning kindlustus- ja pangandusspetsialiste, kes esitavad nõudeid võlgnike vastu või nõustavad kliente nende valdkonna õigusküsimustes.

  Eesti Advokatuur

  Eesti Vabariigi Notarite Koda

  Eesti Juristide Liit

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Advokatuuriga.

 • Lähedased ametid

  Pankrotihaldur

  Maakler

  Kindlustusspetsialist

  Pangandusspetsialist