• Olulised momendid

  • Vastutab infosüsteemide ja tööprotsesside analüüsimise eest - analüüsib ärivajadust ning tõlgib selle IKT lahenduseks (n-ö arendusvajaduseks).

  • Ametinimetuse alternatiivina on kasutusel ka nt äriarendusjuht, tootearenduse spetsialist, teenuse juht, lahenduste juht, protsessidisainer.

  • Ametikoht sobib nii esimese erialana õppimiseks kui ka ümberõppeks.

  • Töö võib sobida ka puudega inimesele, kui ettevõttes on vastavad tingimused loodud.

  • Ametikoht on nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil nõutud ametipositsioon, mille töötasu on üle Eesti keskmise töötasu.

 • Töö iseloom

  Töö nõuab suhtlemist nii äripoole kui arendusmeeskonnaga. Kui äripool tuleb sooviga (nt uus teenus), siis analüüsib ärianalüütik selle äriarenduse seisukohast läbi ning kui arendus osutub mõistlikuks ja läheb töösse, siis tõlgib selle arendusvajaduseks, olles sisendi andja ka arendus-meeskonnale.

  Samuti analüüsib ärianalüütik infosüsteemide toimivust äriedu tagamiseks ning teeb arenduse seisukohast vajalikke ettepanekuid äripoolele.

  Ärianalüütiku peamisteks tööülesanneteks on:

  • Äriplaani koostamisel osalemine
  • Äriprotsesside analüüs ning sellest lähtuvate IKT lahenduste ja arendusvajaduste identifitseerimine
  • Äriarenduseks vajalike nõuete täpsustamine erinevate osapooltega (eelkõige äripool, süsteemianalüütik, arendajad, suuremate projektide korral projektijuhid)
  • Arendusteks vajalike spetsifikatsioonide ja protsesside lahti kirjeldamine
  • Äriarenduseks vajaliku dokumentatsiooni loomine ja haldamine

 • Töötulemus

  Äriplaani ja IKT strateegiat toetavate (äriarenduse seisukohast adekvaatsete) arendusprojektide edukas elluviimine.

 • Töökeskkond

  Ärianalüütik töötab enamasti kontoris arvuti, telefoni ja vajadusel muude nutiseadmetega. Samuti osaleb ta aktiivselt koosolekutel ning suhtleb erinevate osapooltega. Suhtlemist ja koosolekutel osalemist on töös väga palju.

  Enamasti on tegemist istuva tööga, mis eeldab ka majasisest liikumist erinevate koosolekute vahel. Aeg-ajalt on võimalik teha ka kaugtööd, olenevalt ettevõttesisesest töökorraldusest.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Erialased pädevused

  • Teadmised äriprotsesside toimimisest ning äriloogikast (sh äriplaan, äristrateegia)
  • Teadmised infosüsteemide ja tööprotsesside toimimisest ja arendamisest
  • Teadmised ärianalüüsist
  • Projektijuhtimise kogemus

  Mõtlemisoskused

  • Oskus näha nii detaile, suurt pilti kui protsesside ja süsteemide vahelisi seoseid
  • Oskus märgata ebakõlasid
  • Lahendustele orienteeritus
  • Sihikindlus
  • Loogiline mõtlemine

  Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused

  • Avatus uuendustele
  • Suhtlemisoskus
  • Koostööoskus
  • Kehtestamisoskus
  • Initsiatiivikus

 • Haridus ja väljaõpe

  Ärianalüütikuks on võimalik õppida erineva IT baashariduse pealt. Ideaalne ettevalmistus on aga äriinfotehnoloogia õppekava, mis õpetab siduma äripoole vajadusi IT- tehniliste lahendustega.

  Äriinfotehnoloogia suunalist haridust saab omandada näiteks:

  • Tallinna Tehnikaülikoolis, Äriinfotehnoloogia õppekava, vt http://www.ttu.ee/sisseastujale
  • Tartu Ülikoolis, Informaatika eriala, vt http://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/
  • Tallinna Ülikoolis, Infotehnoloogia juhtimine, vt http://www.tlu.ee/et/sisseastuja

 • Töövõimalused

  Ärianalüütiku amet on esindatud eelkõige suuremates organisatsioonides. Eriti oluline on see roll organisatsioonides, kus on palju tooteid/ teenuseid ning mida iseloomustab muudatusterohkus (nt finantsasutused, telekommunikatsiooni ja energeetika valdkonna organisatsioonid).

 • Karjääritee

  Ärianalüütiku rolliks annab hea eelduse nt süsteemianalüütiku töökogemus.

  Ärianalüütiku ametikohalt on omakorda võimalik liikuda sujuvalt edasi nt protsessijuhi, arendusjuhi, tootejuhi või (äri)arhitekti rolli.

 • Lisateave

  Loe ka Ärianalüütiku persoonilugu
  Vaata Ärianalüütiku ameti videotutvustust
  Tee läbi Ärianalüütiku test
  Loe Startit.ee veebis täiendavat infot IT hariduse ja võimaluste kohta

  Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.